Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.5.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 2009 r.

Rozdział  3

Wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek i przekazów pocztowych

§  19. 9 Przesyłki rejestrowane lub przekazy pocztowe nadawane jednorazowo w liczbie co najmniej dziesięciu sztuk oraz przesyłki reklamowe przyjmowane są do przemieszczenia i doręczenia w kolejności wpisu na formularzu nadania, według wzoru określonego przez operatora.
§  20. Operator przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia przesyłkę zawierającą monety, banknoty, papiery wartościowe, wartości dewizowe, platynę, złoto, srebro, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i inne przedmioty wartościowe pod warunkiem, że jest ona nadawana jako przesyłka z zadeklarowaną wartością.
§  21. Przesyłka z zadeklarowaną wartością jest przyjmowana do przemieszczenia i doręczenia, gdy kwota deklarowanej wartości, podana w PLN, cyframi i słownie, bez skreśleń, zamazywań i innych poprawek, jest naniesiona przez nadawcę w sposób trwały na opakowaniu, bezpośrednio poniżej informacji identyfikującej nadawcę.
§  22.
1. Operator przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia przesyłkę listową z zadeklarowaną wartością, której wartość nadawca określił w kwocie nieprzekraczającej maksymalnej wartości przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością, określonej w cenniku.
2. Podaną masę przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością ustala się z tolerancją do 1 g rzeczywistego wskazania wagi.
§  23.
1. Operator przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia paczki pocztowe nadawane jako paczki z zadeklarowaną wartością, jeżeli wartość tę nadawca określił w kwocie nieprzekraczającej maksymalnej wartości paczki z zadeklarowaną wartością określonej w cenniku.
2. Masę paczki pocztowej z zadeklarowaną wartością, ważącej nie więcej niż 2.000 g, ustala się z tolerancją do 1 g rzeczywistego wskazania wagi, a w pozostałych przypadkach - z tolerancją do 0,2 % rzeczywistego wskazania wagi.
§  24. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.
§  25. Widokówka, kartka okolicznościowa i kartka korespondencyjna z wydzieloną prawą częścią strony adresowej przeznaczoną na informację identyfikującą adresata, odpowiadająca wymiarom określonym w § 41 ust. 3, nadana bez opakowania oraz opatrzona znakiem opłaty pocztowej, traktowana jest przez operatora jako kartka pocztowa.
§  26.
1. Do przemieszczenia i doręczenia operator przyjmuje jako przesyłkę dla ociemniałych przesyłkę oznaczoną przez nadawcę na stronie adresowej symbolem, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz informacją identyfikującą nadawców, o których mowa w art. 30 ustawy.
2. Przesyłkę dla ociemniałych nadawaną przez nadawców, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy, oraz odsyłaną przez osoby niewidome lub ociemniałe do tych podmiotów, operator przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia opakowaną w woreczek z materiału zabezpieczony odciskiem pieczęci nadawcy, a w przypadku zwrotu przesyłki przez osobę niewidomą lub ociemniałą - pieczęcią placówki nadawczej operatora. Dopuszcza się inny sposób opakowania i zabezpieczenia tej przesyłki, o ile został on uzgodniony z operatorem.
§  26a. 10 Do przemieszczenia i doręczenia operator przyjmuje jako przesyłkę zawierającą obowiązkowe egzemplarze biblioteczne przesyłkę oznaczoną przez nadawcę na stronie adresowej napisem: "Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne".
§  27.
1. Nie są przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia paczki pocztowe zawierające płyny, gazy, rzeczy łamliwe i kruche, żywe rośliny i zwierzęta, rzeczy wymagające specjalnego traktowania podczas przemieszczania, a także rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu.
2. 11 Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przemieszczania paczek pocztowych zawierających:
1) pszczoły lub pisklęta ptactwa domowego, jeżeli nadawca zabezpieczył przesyłkę w sposób gwarantujący utrzymanie funkcji życiowych przemieszczanych zwierząt;
2) próbki z mlekiem, jeżeli nadawca umieścił je w nietłukącym się opakowaniu i zabezpieczył przed wylaniem zawartości.

Do paczek, o których mowa w pkt 1 i 2, stosuje się przepisy § 24 i 42.

3. 12 Paczki pocztowe, o których mowa w ust. 2, są przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia jako przesyłki najszybszej kategorii.
4. 13 Paczki pocztowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia jako przesyłki niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, pod warunkiem że nadawca zabezpieczył je przed zepsuciem poprzez zastosowanie środka konserwującego.
§  27a. 14 Przesyłki reklamowe nie mogą być przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia za pośrednictwem nadawczych skrzynek pocztowych.
§  27b. 15 Przesyłki polecone i nierejestrowane mogą być przyjmowane na terenach wiejskich lub o rozproszonej zabudowie przez listonosza obsługującego dany teren.
§  28. Przekazy pocztowe są przyjmowane w placówce operatora, a na terenach wiejskich lub o rozproszonej zabudowie - również przez listonosza.
§  29.
1. Kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym powinna być wyrażona w PLN, cyframi i słownie.
2. W przypadku przekazania kwoty pieniężnej, określonej w przekazie pocztowym, w formie gotówkowej pracownik placówki operatora lub listonosz przyjmuje ją od nadawcy łącznie z wypełnionym blankietem przekazu pocztowego.
3. Jeżeli przekaz pocztowy jest przyjmowany przez listonosza w formie gotówkowej, określona w nim kwota pieniężna nie może przekraczać granicznej wartości przekazu pocztowego.
§  30.
1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki operator powinien niezwłocznie zabezpieczyć ją w odpowiedni sposób, a w przypadku znacznych uszkodzeń przesyłki rejestrowanej - sporządzić protokolarny opis jej stanu, bez wglądu w jej zawartość, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku stwierdzenia, że w wyniku uszkodzenia przesyłki rejestrowanej może wystąpić dalsze uszkodzenie lub ubytek jej zawartości, operator może otworzyć przesyłkę w celu sprawdzenia stanu jej zawartości i zabezpieczenia przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem lub ubytkiem, sporządzając protokół z przeprowadzonej czynności.
3. Przed doręczeniem przesyłki, o której mowa w ust. 2, placówka oddawcza pisemnie zawiadamia adresata o:
1) stanie przesyłki;
2) możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki;
3) możliwości odbioru przesyłki, z zastrzeżeniem roszczenia o odszkodowanie;
4) terminie odbioru przesyłki.
4. Uszkodzone przesyłki rejestrowane wydaje się wyłącznie w placówce oddawczej.
5. Sprawdzenie zawartości przesyłki rejestrowanej na wniosek adresata powinno nastąpić w jego obecności, po uprzednim pokwitowaniu odbioru przesyłki i uiszczeniu obciążających ją należności. Sprawdzenie to powinno być potwierdzone protokołem.
6. Jeżeli adresat nie zgłosił się w określonym terminie po odbiór uszkodzonej przesyłki rejestrowanej, przesyłka zwracana jest do nadawcy.
§  31.
1. W razie stwierdzenia, że zawartość paczki pocztowej uległa zepsuciu w stopniu uniemożliwiającym kontynuowanie jej przemieszczania, operator może komisyjnie zniszczyć zepsutą zawartość, sporządzając protokół z przeprowadzonej czynności.
2. O zniszczeniu zawartości paczki pocztowej zawiadamia się pisemnie nadawcę.
§  32.
1. Przyjętą do przemieszczenia i doręczenia nieopłaconą przesyłkę listową niebędącą przesyłką rejestrowaną operator zwraca nadawcy w celu:
1) uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki i odbioru przesyłki albo
2) uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki oraz opłaty ustalonej za ponowne przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki - w przypadku ponownego przekazania operatorowi przesyłki do przemieszczenia i doręczenia.
2. Jeżeli na opakowaniu przesyłki, o której mowa w ust. 1, nie jest podany adres nadawcy, przesyłkę taką operator doręcza adresatowi. Przed doręczeniem adresatowi nieopłaconej przesyłki listowej niebędącej przesyłką rejestrowaną operator pobiera od adresata opłatę ustaloną za tego rodzaju przesyłkę.
3. Opłata za zwrot przesyłki, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż połowa opłaty pobieranej za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki.
§  33.
1. Przesyłkę listową niebędącą przesyłką rejestrowaną, opłaconą w kwocie niższej od należnej, operator doręcza adresatowi, pobierając dopłatę do wysokości określonej w cenniku opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie tej przesyłki.
2. W przypadku odmowy adresata stosuje się odpowiednio przepisy § 32 ust. 1.
§  34. W przypadku pobrania przez operatora niższej od należnej opłaty za przemieszczenie i doręczenie przesyłki rejestrowanej lub za realizację przekazu pocztowego, operator świadczy usługę bez prawa żądania dopłaty od nadawcy lub adresata.
§  35.
1. Przesyłki rejestrowane i przekazy pocztowe doręcza się zgodnie z art. 26 ustawy za pokwitowaniem odbioru, po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru.
2. Pracownik operatora doręczający przesyłkę lub przekaz pocztowy może odstąpić od żądania okazania jednego z dokumentów, o których mowa w § 36, jeżeli osoba uprawniona do odbioru jest mu znana osobiście.
3. Pokwitowanie odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego powinno zawierać czytelny podpis odbiorcy i datę odbioru.
4. Jeżeli adresatem przesyłki lub przekazu pocztowego jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, pokwitowanie odbioru powinno zawierać czytelny podpis odbiorcy, datę odbioru i odcisk stempla firmowego, a w przypadku braku stempla firmowego - informację o dokumencie potwierdzającym uprawnienie do odbioru przesyłki.
§  36. Stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do odbioru przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych dokonuje się na podstawie jednego z następujących dokumentów:
1) dowodu osobistego;
2) tymczasowego dowodu osobistego;
3) paszportu;
4) prawa jazdy;
5) innego dokumentu z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza;
6) w przypadku cudzoziemców nieposiadających żadnego z dokumentów, o których mowa w pkt 1-4, innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
§  37.
1. Odmowę pokwitowania odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego uważa się za odmowę ich przyjęcia. W takiej sytuacji przesyłka rejestrowana lub przekaz pocztowy zwracane są do nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem operator pobiera od nadawcy opłatę nie wyższą jednak niż opłata pobierana za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki tego samego rodzaju lub za realizację przekazu pocztowego.
2. 16 Nie traktuje się jako odmowy przyjęcia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego odmowy pokwitowania odbioru przez osobę pełnoletnią zamieszkałą wraz z adresatem, a niebędącą jego pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym. Przepis § 14 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  38.
1. Przesyłki lub przekazy pocztowe operator wydaje adresatowi w placówce oddawczej w terminie 14 dni, zwanym dalej "terminem odbioru", z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin odbioru przesyłek, o których mowa w § 27 ust. 2, wynosi 48 godzin.
3. Bieg terminu odbioru rozpoczyna się:
1) dla przesyłek i przekazów pocztowych nadanych na poste restante - od dnia następnego po dniu nadejścia przesyłki lub przekazu pocztowego do placówki oddawczej;
2) dla przesyłek i przekazów pocztowych innych niż wymienione w pkt 1 - od dnia następnego po dniu doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w § 14 ust. 1;
3) dla przesyłek, o których mowa w § 27 ust. 2 - od godziny następnej po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w § 14 ust. 1.
4. 17 Placówka oddawcza może przechowywać przesyłkę, z wyłączeniem przesyłek, o których mowa w § 27 ust. 2, lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym po upływie terminu odbioru, jeżeli adresat zgłosi w tym zakresie pisemne żądanie.
5. Przesyłka lub kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym nieodebrana w terminie odbioru zwracana jest do nadawcy.
§  39.
1. Do przemieszczenia i doręczenia, z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowana jest przesyłka opakowana:
1) odpowiednio do zawartości, formy, masy i wielkości, a także w sposób zapewniający zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi, niepowodujący uszkodzeń przemieszczanych przesyłek oraz niezagrażający zdrowiu, życiu, mieniu i środowisku naturalnemu;
2) przy użyciu materiałów dających możliwość wyraźnego i trwałego umieszczenia adresu oraz innych niezbędnych oznaczeń.
2. Nie jest przyjmowana do przemieszczenia i doręczenia przesyłka, na której opakowaniu umieszczono metalowe lub plastikowe klamry, spinacze, zszywki i inne podobne materiały.
3. Do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest przesyłka bez opakowania, jeżeli przesyłana rzecz:
1) nie jest narażona na uszkodzenie lub zaginięcie części składowych;
2) nie może uszkodzić innych przesyłek;
3) nie zagraża środowisku naturalnemu;
4) została oznaczona w sposób trwały i czytelny informacją identyfikującą w sposób jednoznaczny adresata i nadawcę oraz opatrzona właściwymi kodami pocztowymi; wymóg oznaczenia informacją identyfikującą nadawcę nie dotyczy kartki pocztowej.
4. Do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest przesyłka z zadeklarowaną wartością, której opakowanie:
1) jest wykonane z nieprzezroczystego materiału;
2) uniemożliwia dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów;
3) umożliwia umieszczenie dodatkowych zabezpieczeń w postaci pieczęci lakowych, plomb, nalepek samoprzylepnych, taśmy samoprzylepnej lub innego skutecznego środka.
§  40.
1. Do przemieszczenia i doręczenia, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3, przyjmowana jest przesyłka oznaczona poprzez:
1) naniesienie w sposób trwały i czytelny na jej opakowaniu informacji identyfikujących w sposób jednoznaczny adresata i nadawcę wraz z właściwymi kodami pocztowymi;
2) umieszczenie znaku opłaty pocztowej lub oznaczenia służącego do potwierdzenia wniesienia opłaty za usługę.
2. 18 W przypadku przesyłki listowej opakowanej w kopertę:
1) znak opłaty pocztowej lub oznaczenie służące do potwierdzenia wniesienia opłaty za usługę powinny być umieszczone w górnej prawej części strony adresowej przesyłki, zwanej "polem znaczkowym",
2) informacja identyfikująca adresata powinna być umieszczona w dolnej prawej części strony adresowej przesyłki, zwanej "polem adresowym",
3) informacja identyfikująca nadawcę powinna być umieszczona w górnej lewej części strony adresowej przesyłki, zwanej "polem nadawcy",
4) dolna część strony adresowej przesyłki, zwana "strefą szyfrową", zarezerwowana jest na oznaczenia kodowe nanoszone przez operatora

- zgodnie z podziałem i rezerwacją strony adresowej kopert listowych i kartek pocztowych określonymi w normie PN-T-85004.

3. W przypadku kartki pocztowej do podziału i rezerwacji strony adresowej stosuje się przepisy ust. 2, z wyjątkiem pkt 3.
4. 19 W przypadku stosowania jako opakowania przesyłki listowej koperty z przezroczystym okienkiem adresowym, do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest wyłącznie przesyłka, której zawartość złożona jest w taki sposób, aby adres pozostawał całkowicie widoczny w polu okienka, nawet jeśli zawartość przesunie się wewnątrz koperty.
5. W przypadku stosowania koperty jako opakowania przesyłki stronę adresową przesyłki stanowi jej przednia część bez sklejeń, w innych przypadkach - gładka część opakowania o największej powierzchni.
§  41.
1. Wymiary przesyłki listowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, powinny wynosić:
1) maksymalnie - suma długości, szerokości i wysokości (grubości) - 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm;
2) minimalnie - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.
2. Wymiary przesyłki listowej nadawanej w formie rulonu powinny wynosić:
1) maksymalnie - suma długości plus podwójna średnica - 1.040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm;
2) minimalnie - suma długości plus podwójna średnica - 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm.
3. Wymiary kartki pocztowej powinny wynosić:
1) maksymalnie - 120 x 235 mm;
2) minimalnie - 90 x 140 mm.
4. Wymiary, o których mowa w ust. 1-3, przyjmuje się z tolerancją do 2 mm.
§  42.
1. Największy wymiar paczek pocztowych przyjmowanych przez operatora do przemieszczenia i doręczenia nie może przekroczyć 1.500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie może przekroczyć 3.000 mm.
2. Strona adresowa paczki pocztowej nie może być mniejsza od minimalnych wymiarów określonych dla strony adresowej przesyłki listowej, o których mowa w § 41 ust. 1 pkt 2.
9 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
10 § 26a dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
11 § 27 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.76.719) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.
12 § 27 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
13 § 27 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
14 § 27a dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
15 § 27b dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 października 2009 r. (Dz.U.09.177.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 listopada 2009 r.
16 § 37 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
17 § 38 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
18 § 40 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
19 § 40 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.