Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.124.1039

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 21 czerwca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 i Nr 76, poz. 719) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku przesyłek, o których mowa w § 27 ust. 2.";

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. W przypadku przesyłek z zadeklarowaną wartością i przekazów pocztowych przekraczających graniczną wartość przesyłki lub przekazu pocztowego doręczenie może być dokonane poprzez pozostawienie zawiadomienia o nadejściu przesyłki lub przekazu pocztowego wraz z informacją o terminie ich odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka lub przekaz pocztowy są przechowywane.";

3) w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli w chwili doręczania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego stwierdzi się nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych do ich odbioru, o których mowa w art. 26 ustawy, zawiadomienie o próbie doręczenia wraz z informacją o terminie ich odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka lub przekaz pocztowy są przechowywane, operator pozostawia w oddawczej skrzynce pocztowej adresata.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku doręczania przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną, której wymiary lub kształt nie pozwalają na umieszczenie jej w oddawczej skrzynce pocztowej adresata.";

4) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku przyjętych do przemieszczenia i doręczenia poza miejscowym obszarem pocztowym:

1) paczek pocztowych o masie przekraczającej 2.000 g lub

2) przesyłek obciążonych należnościami celnymi

- doręczenie może być dokonane poprzez pozostawienie w oddawczej skrzynce pocztowej adresata zawiadomienia o nadejściu przesyłki wraz z informacją o terminie jej odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka jest przechowywana.";

5) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. 1. Przesyłka przyjęta do przemieszczenia i doręczenia jako przesyłka najszybszej kategorii zwracana jest do nadawcy jako przesyłka niebędąca przesyłką najszybszej kategorii w przypadku:

1) o którym mowa w art. 27 ust. 9 ustawy,

2) o którym mowa w § 4, § 37 ust. 1 lub § 38 ust. 5,

3) zgonu adresata

- chyba że nadawca zgłosił w formie określonej przez operatora żądanie zwrotu takiej przesyłki jako przesyłki najszybszej kategorii.

2. Przesyłki, o których mowa w § 27 ust. 2 pkt 1, zwracane są do nadawcy wyłącznie jako przesyłki najszybszej kategorii.";

6) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Przesyłki rejestrowane lub przekazy pocztowe nadawane jednorazowo w liczbie co najmniej dziesięciu sztuk oraz przesyłki reklamowe przyjmowane są do przemieszczenia i doręczenia w kolejności wpisu na formularzu nadania, według wzoru określonego przez operatora.";

7) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

"§ 26a. Do przemieszczenia i doręczenia operator przyjmuje jako przesyłkę zawierającą obowiązkowe egzemplarze biblioteczne przesyłkę oznaczoną przez nadawcę na stronie adresowej napisem: "Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne".";

8) w § 27 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Paczki pocztowe, o których mowa w ust. 2, są przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia jako przesyłki najszybszej kategorii.

4. Paczki pocztowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia jako przesyłki niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, pod warunkiem że nadawca zabezpieczył je przed zepsuciem poprzez zastosowanie środka konserwującego.";

9) po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

"§ 27a. Przesyłki reklamowe nie mogą być przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia za pośrednictwem nadawczych skrzynek pocztowych.";

10) w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nie traktuje się jako odmowy przyjęcia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego odmowy pokwitowania odbioru przez osobę pełnoletnią zamieszkałą wraz z adresatem, a niebędącą jego pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym. Przepis § 14 ust. 1 stosuje się odpowiednio.";

11) w § 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Placówka oddawcza może przechowywać przesyłkę, z wyłączeniem przesyłek, o których mowa w § 27 ust. 2, lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym po upływie terminu odbioru, jeżeli adresat zgłosi w tym zakresie pisemne żądanie.";

12) w § 40:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku przesyłki listowej opakowanej w kopertę:

1) znak opłaty pocztowej lub oznaczenie służące do potwierdzenia wniesienia opłaty za usługę powinny być umieszczone w górnej prawej części strony adresowej przesyłki, zwanej "polem znaczkowym",

2) informacja identyfikująca adresata powinna być umieszczona w dolnej prawej części strony adresowej przesyłki, zwanej "polem adresowym",

3) informacja identyfikująca nadawcę powinna być umieszczona w górnej lewej części strony adresowej przesyłki, zwanej "polem nadawcy",

4) dolna część strony adresowej przesyłki, zwana "strefą szyfrową", zarezerwowana jest na oznaczenia kodowe nanoszone przez operatora

- zgodnie z podziałem i rezerwacją strony adresowej kopert listowych i kartek pocztowych określonymi w normie PN-T-85004.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku stosowania jako opakowania przesyłki listowej koperty z przezroczystym okienkiem adresowym, do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest wyłącznie przesyłka, której zawartość złożona jest w taki sposób, aby adres pozostawał całkowicie widoczny w polu okienka, nawet jeśli zawartość przesunie się wewnątrz koperty.";

13) w § 43 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) "D" oznacza dzień zawarcia umowy o świadczenie usługi polegającej na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki:

a) w przypadku przesyłek rejestrowanych jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli umowa została zawarta po godzinie, podanej przez operatora do publicznej wiadomości, po której traktuje on umowę jako zawartą w dniu następnym,

b) w przypadku przesyłek niebędących przesyłkami rejestrowanymi jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli wrzucenie przesyłki listowej do nadawczej skrzynki pocztowej nastąpiło po podanym na niej czasie ostatniego wyjmowania przesyłek z tej skrzynki;".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808.