Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.76.719

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz.1188 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. W przypadku przesyłek z zadeklarowaną wartością i przekazów pocztowych przekraczających graniczną wartość przesyłki lub przekazu pocztowego, doręczenie może być dokonane poprzez pozostawienie zawiadomienia o nadejściu przesyłki lub przekazu wraz z informacją o miejscu i terminie odbioru.";

2) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przemieszczania paczek pocztowych zawierających:

1) pszczoły lub pisklęta ptactwa domowego, jeżeli nadawca zabezpieczył przesyłkę w sposób gwarantujący utrzymanie funkcji życiowych przemieszczanych zwierząt;

2) próbki z mlekiem, jeżeli nadawca umieścił je w nietłukącym się opakowaniu i zabezpieczył przed wylaniem zawartości.

Do paczek, o których mowa w pkt 1 i 2, stosuje się przepisy § 24 i 42.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).