Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.49.304

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1974 r.
w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94) zarządza się, co następuje:
Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe prowadzone przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU) ustala Minister Finansów na wniosek naczelnego dyrektora PZU, zaopiniowany przez radę ubezpieczeniową.
1. 1
Stawki taryfowe, z wyjątkiem stawek służących do wymiaru składki za ubezpieczenie trzody chlewnej, ustala się za okres roczny.
2.
W taryfie można ustalić specjalną skalę stawek za okresy ubezpieczenia, trwające krócej niż jeden rok.
Kalkulację stawek taryfowych przeprowadza się na podstawie danych statystycznych szkodowości za okres co najmniej ostatnich 5 lat, a w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnej - za okres co najmniej 2 lat. W razie braku danych statystycznych, stawki ustala się na podstawie innych danych lub opinii rzeczoznawców.
1.
Stawki taryfowe powinny być różnicowane w zależności od ryzyka ubezpieczeniowego.
2.
W przypadkach gospodarczo, społecznie lub technicznie uzasadnionych, przy ustalaniu taryf składek, Minister Finansów może:
1)
zaniechać lub ograniczyć różnicowanie stawek taryfowych,
2)
wprowadzać dla niektórych kategorii osób lub rodzajów mienia obniżki ustalonych stawek w granicach do 50%,
3)
ustalać dolną i górną granicę stawek taryfowych, w której ramach wysokość składki określać będzie PZU.
3.
Minister Finansów określi w taryfie składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne zasady stosowania obniżek składki w związku z bezszkodowym przebiegiem tych ubezpieczeń, jak również zasady stosowania podwyżek składki zależnie od liczby wypadków spowodowanych przez posiadacza pojazdu w roku kalendarzowym.
Stawki taryfowe ustala się w wysokości niezbędnej do zapewnienia środków na:
1)
wypłatę przewidywanych odszkodowań i świadczeń,
2)
pokrycie kosztów prowadzenia ubezpieczeń,
3)
tworzenie funduszu rezerwowego,
4)
tworzenie funduszu prewencyjnego.
Taryfy składek ogłasza się w Monitorze Polskim, z wyjątkiem taryf za obowiązkowe ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, które ogłasza się w dzienniku urzędowym właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
Składki, z wyjątkiem składki za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej, wymierza się za rok kalendarzowy.
 
1.
Nie pobiera się i nie zwraca składki, jeżeli odpowiedzialność PZU z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych rozpoczyna się, ulega zmianie lub kończy się w ciągu roku kalendarzowego w związku ze zmianami w poszczególnych gospodarstwach w tym okresie.
2.
Nie pobiera się i nie zwraca składki za obowiązkowe ubezpieczenie bydła i koni w związku ze zmianami w stanie pogłowia tych zwierząt, powstałymi po wymierzeniu składki.
3.
Składka za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej jest pobierana w drodze potrącania z należności wypłacanych za trzodę chlewną zakupioną przez jednostki gospodarki uspołecznionej, a w razie szkody - potrącana przy wypłacie odszkodowania.
4.
Składkę za obowiązkowe ubezpieczenie budynków, z zastrzeżeniem ust. 7, oblicza się od ich wartości w stanie nowym ustalonej według obowiązujących cenników; składkę za ubezpieczenie budynków objętych ewidencją PZU przed dniem 1 stycznia 1975 r. oblicza się stosując stopień zużycia przyjęty do wymiaru składki za rok 1974.
5.
Składkę za obowiązkowe ubezpieczenie w indywidualnych gospodarstwach rolnych mienia ruchomego, upraw i odpowiedzialności cywilnej rolników ustala się w wysokości zryczałtowanej, zależnej od obszaru gospodarstwa i klasy gleby; składka ta powinna uwzględniać zróżnicowanie wartości ubezpieczonego mienia przypadającej na 1 ha w poszczególnych grupach gospodarstw.
6.
Składkę za obowiązkowe ubezpieczenie mienia ruchomego na działkach do 0,5 ha ustala się, przyjmując za podstawę 1/3 wartości znajdujących się na tej działce budynków, nie mniej niż równowartość 120 q żyta, a jeżeli na działce znajduje się tylko budynek gospodarczy - nie mniej niż równowartość 20 q żyta.
7.
Składkę za obowiązkowe ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego, z wyjątkiem ziemiopłodów, należących do jednostek organizacyjnych prowadzących zespołowo gospodarstwo rolne, zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielni Produkcyjnych lub w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - ustala się na podstawie ich wartości wykazanych w bilansie. Jeżeli wartości te odbiegają co najmniej o 10% od wartości rzeczywistych, składkę ustala się na podstawie wartości urealnionych, podanych przez te jednostki organizacyjne.
8.
Składkę za ubezpieczenie upraw i ziemiopłodów jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 7, ustala się na podstawie wartości upraw podanej przez te jednostki.
(uchylony).
Składki pobiera się jednorazowo w miesiącu styczniu każdego roku, z wyjątkiem składek za ubezpieczenie trzody chlewnej oraz składek, których pobór regulują odrębne przepisy.
1.
Wymierzone składki mogą być pobierane zaliczkowo, w ratach lub w odroczonym terminie płatności - na zasadach określonych przez Ministra Finansów.
2. 6
Minister Finansów może zarządzić pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne cudzoziemców dewizowych według zasad odmiennych.
O terminach płatności składki (zaliczki) PZU zawiadamia w drodze obwieszczeń.
1.
Składki są pobierane przez sołtysów albo bezpośrednio przez PZU.
2. 7
(skreślony).
1.
Wymiaru składki można dokonać tylko za okres ostatnich trzech ubiegłych lat kalendarzowych.
2.
PZU może potrącić z odszkodowania należne, a nie uiszczone składki za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne prowadzone przez "Wartę" Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółkę Akcyjną.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 3, poz. 6, z 1965 r. Nr 7, poz. 36 i z 1967 r. Nr 6, poz. 22).
Do czasu wydania przepisów na podstawie niniejszego rozporządzenia zachowują moc przepisy wydane na podstawie rozporządzenia wymienionego w § 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1982 r. (Dz.U.82.38.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
2 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1982 r. (Dz.U.82.38.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
3 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1982 r. (Dz.U.82.38.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
4 § 9 uchylony przez § 50 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz.U.81.30.166) z dniem 1 stycznia 1982 r.
5 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1982 r. (Dz.U.82.38.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
6 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1982 r. (Dz.U.82.38.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.
7 § 13 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1982 r. (Dz.U.82.38.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.