Zm.: zarządzenie w sprawie taryf składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym. - M.P.1982.32.280 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie taryf składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1982.32.280

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 grudnia 1982 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie taryf składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91), § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. z 1974 r. Nr 49, poz. 304 i z 1981 r. Nr 30, poz. 166) oraz § 34 i 49 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz. U. Nr 30, poz. 166) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1982 r. w sprawie taryf składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym (Monitor Polski Nr 16, poz. 128) po § 4 dodaje się § 4a i 4b w brzmieniu:

"§ 4a. 1. Przy wyjeździe pojazdami mechanicznymi na terytoria państw europejskich nie będących członkami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz na terytoria Iranu, Maroka i Tunezji posiadacze pojazdów mechanicznych opłacają składkę w złotych przed wyjazdem z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej za okres nie dłuższy niż trzy miesiące, po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.

2. Za okres pobytu dłuższy niż trzy miesiące na terytoriach państw, o których mowa w ust. 1, posiadacze pojazdów mechanicznych opłacają składkę w walucie wymienialnej.

3. Wysokość składki w walucie wymienialnej ustala się według taryfy składek stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia, której stawki w złotych przelicza się na walutę wymienialną stosownie do tabeli kursowej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w dniu zapłaty składki.

4. W uzasadnionych wypadkach losowych Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna może wyrazić zgodę na opłacenie składki w złotych za okres pobytu za granicą przekraczający trzy miesiące, nie więcej jednak niż za okres dalszych trzech miesięcy.

§ 4b. Przepis § 4a ust. 2 nie dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych delegowanych na przeszkolenie i praktyki zawodowe, studia i praktyki studenckie, którzy opłacają składkę w złotych przed wyjazdem z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej za okres ustalany w kontrakcie lub umowie międzynarodowej".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.