§ 10. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.49.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.
§  10. 5
Składki pobiera się jednorazowo w miesiącu styczniu każdego roku, z wyjątkiem składek za ubezpieczenie trzody chlewnej oraz składek, których pobór regulują odrębne przepisy.
5 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1982 r. (Dz.U.82.38.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.