Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i odpowiedzialności cywilnej rolników. - M.P.1982.33.295 - OpenLEX

Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i odpowiedzialności cywilnej rolników.

Monitor Polski

M.P.1982.33.295

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 grudnia 1982 r.
w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i odpowiedzialności cywilnej rolników.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91), § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. z 1974 r. Nr 49, poz. 304, z 1981 r. Nr 30, poz. 166 i z 1982 r. Nr 38, poz. 252) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych (Dz. U. Nr 38, poz. 250) zarządza się, co następuje:
Ustala się w załączniku do zarządzenia taryfą składek za obowiązkowe ubezpieczenia:
1)
budynków,
2)
mienia stanowiącego własność:
a)
rolników indywidualnych, łącznie ze składką za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
b)
spółdzielni rolniczych,
c)
osób fizycznych posiadających działki do 0,50 ha,
3)
zwierząt gospodarskich od padnięcia i dobicia z konieczności.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych (Monitor Polski z 1975 r. Nr 21, poz. 128, z 1978 r. Nr 37, poz. 143 i z 1982 r. Nr 20, poz. 178),
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1978 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników (Monitor Polski Nr 10, poz. 38).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.

ZAŁĄCZNIK

TARYFA SKŁADEK ZA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW ORAZ MIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ROLNIKÓW

§  1.
1.
Składka roczna za ubezpieczenie budynków miejskich i wiejskich od tysiąca złotych wartości ustalonej według obowiązującego cennika Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, zwanej dalej "wartością normową", wynosi:
Konstrukcja budynkuPokrycie budynkuBudynek
miejskiwiejski
składka w zł
murowanytwarde0,500,80
miękkie1,001,60
słomą2,502,50
drewnianytwarde1,001,60
miękkie1,802,40
słomą3,203,20
2.
Składkę za budynki mieszkalne nie związane z gospodarstwem rolnym, których wartość nie przekracza 500 tys. zł, obniża się o 50%.
3.
Składkę za budynki letniskowe podwyższa się o 50%.
4.
Składkę za budynki, w których lokale są zajmowane na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, obniża się o 50%.
5.
W zależności od materiałów użytych do budowy ścian zewnętrznych oraz pokrycia dachu uważa się:
1)
za budynek murowany - taki budynek, którego ściany zewnętrzne zbudowane są z materiałów niepalnych, jak cegła, prefabrykaty, kamień, pustaki itp., albo z muru pruskiego, jak również budynek, który ma murowane ściany szczytowe oraz słupy pionowe zrębu; nie uwzględnia się przy tym:
a)
rodzaju materiałów użytych na szczyty, ściany działowe, ściankę kolankową (trempel), poddasze, balkony oraz materiałów ścian i pokrycia budynku przylegającego,
b)
przybudówek, werand, ganków itp., jeżeli wartość każdej z nich nie przekracza 5% wartości normowej głównego budynku,
2)
za budynek drewniany - taki budynek, który został wykonany z drewna lub innych materiałów palnych,
3)
za pokrycie twarde - pokrycie materiałem ognioodpornym, jak blacha, dachówka, eternit, łupek, papa smołowa itp.,
4)
za pokrycie miękkie - pokrycie gontem, deskami itp.,
5)
za pokrycie słomą - również pokrycie trzciną.

Jeżeli pokrycie dachu wykonano z różnych materiałów, przyjmuje się, że zostało ono wykonane z najbardziej łatwo palnego z tych materiałów.

6.
Za budynek miejski uważa się budynek w mieście nie związany z gospodarstwem rolnym; za budynek wiejski uważa się każdy budynek na wsi oraz związany z gospodarstwem rolnym budynek w mieście; za budynek letniskowy uważa się budynek położony na terenie wsi lub w rejonie przeznaczonym na cele rekreacyjne ludności, służący właścicielowi i jego bliskim do wypoczynku.
§  2.
1.
Składkę roczną w indywidualnych gospodarstwach rolnych za ubezpieczenie mienia ruchomego, upraw i OC rolników ustala się w wysokości zryczałtowanej, zależnej od obszaru gospodarstwa i klasy gleby; składka uwzględnia zróżnicowanie wartości ubezpieczonego mienia przypadającej na 1 ha przeliczeniowy w poszczególnych grupach gospodarstw. Składka ta z uwzględnieniem cen 1982 r. wynosi:
Obszar użytków rolnych w ha przeliczeniowychSkładka

w zł

Obszar użytków rolnych w ha przeliczeniowychSkładka w złObszar użytków rolnych w ha przeliczeniowychSkładka w zł
-0,50*) 590 6,01-6,50 4.11019,01-20,0011.070
0,51-0,75 690 6,51-7,00 4.40020,01-21,0011.500
0,76-1,00 860 7,01-7,50 4.68021,01-22,0012.120
1,01-1,251.020 7,51-8,00 4.96022,01-23,0012.620
1,26-1,501.170 8,01-8,50 5.24023,01-24,0013.140
1,51-1,751.350 8,51-9,00 5.51024,01-25,0013.640
1,76-2,001.530 9,01-9,50 5.77025,01-26,0014.150
2,01-2,251.690 9,51-10,00 6.07026,01-27,0014.670
2,26-2,501.85010,01-10,50 6.35027,01-28,0015.180
2,51-2,752.00010,51-11,00 6.61028,01-29,0015.690
2,76-3,002.16011,01-11,50 6.86029,01-30,0016.200
3,01-3,252.33011,51-12,00 7.11030,01-32,0016.970
3,26-3,502.46012,01-12,50 7.37032,01-34,0017.970
3,51-3,752.62012,51-13,00 7.60034,01-36,0018.970
3,76-4,002.76013,01-13,50 7.83036,01-38,0019.970
4,01-4,252.90013,51-14,00 8.09038,01-40,0021.000
4,26-4,503.04014,01-15,00 8.52040,01-42,0021.990
4,51-4,753.19015,01-16,00 9.03042,01-44,0022.990
4,76-5,003.33016,01-17,00 9.54044,01-46,0023.990
5,01-5,503.54017,01-18,0010.05046,01-48,0024.990
5,51-6,003.83018,01-19,0010.56048,01-50,0025.990

______

*) Dotyczy użytków rolnych, których obszar ogólny w klasie V i VI przekracza 0,50 ha, a w ha przeliczeniowych jest niniejszy od 0,50 ha.

2.
W gospodarstwach rolnych o obszarze ponad 50,0 ha składka za każdy hektar przeliczeniowy wynosi 520 zł.
3.
Przeliczenia obszaru użytków rolnych z hektarów fizycznych na przeliczeniowe dokonuje się z zastosowaniem następujących współczynników:
1)
dla gruntów ornych i sadów:
Klasa glebyIIIIIIaIIIbIVaIVbVVI
współczynnik1,81,61,251,151,050,950,80,5
2)
dla użytków zielonych:
Klasa glebyIIIIIIIVVVI
współczynnik1,81,61,210,80,5
§  3.
Składkę roczną za ubezpieczenie w gospodarstwach należących do spółdzielni rolniczych ustala się:
1)
za budynki - według zasad określonych w § 1 ust. 1 i 5, z tym że za podstawę wymiaru przyjmuje się podaną przez spółdzielnię wartość wykazaną w bilansie lub wartość urealnioną przez spółdzielnię,
2)
za mienie ruchome - według stopy składki właściwej za ubezpieczenie budynków; przy różnej konstrukcji i pokryciu budynków przyjmuje się przeciętną stopę składki za budynki; za podstawę wymiaru przyjmuje się podaną przez spółdzielnię wartość wykazaną w bilansie lub wartość urealnioną przez spółdzielnię, z tym że w odniesieniu do ziemiopłodów - ich rzeczywistą wartość po zbiorze,
3)
za uprawy - z zastosowaniem stopy składki 1,2% ich wartości.
§  4.
1.
Składkę roczną za ubezpieczenie mienia ruchomego na działkach do 0,5 ha ustala się według obowiązującej stopy składki za ubezpieczenie budynków, a przy różnej konstrukcji i pokryciu budynków - według przeciętnej stopy za te budynki. Za podstawę wymiaru przyjmuje się - z zastrzeżeniem ust. 2 - 1/3 wartości ubezpieczonego budynku, w zaokrągleniu do 10.000 zł, nie mniej niż 170.000 zł za ubezpieczenie mienia w budynku mieszkalnym oraz 30.000 zł w budynku gospodarczym.
2.
Podstawę wymiaru składki za ubezpieczenie mienia ruchomego właściciela budynku czynszowego, w którym mieszka również ten właściciel, stanowi kwota 170.000 zł.
§  5.
Składka za ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i dobicia z konieczności, łącznie z ubezpieczeniem kosztów bezskutecznego leczenia, wynosi:
Przedmiot ubezpieczeniaSkładka roczna
1) koniew procencie wartości normowej
a) właścicieli indywidualnych

gospodarstw rolnych

4,7
b) stanowiące własność innych

osób fizycznych

10,2
2) bydło 3,5
3) trzoda chlewnaw procencie wartości sztuk sprzedanych jednostkom gospodarki uspołecznionej
nie kontraktowanakontraktowana
mięsno-słoninowabekonowa
a) od wagi 15 kg2,11,91,7
b) od wagi 20 kg2,01,81,6
§  6.
1.
Składkę za ubezpieczenie pełnych kosztów skutecznego leczenia zwierząt ustala się:
1)
za konie i bydło - w procentach ich normowej wartości,
2)
za trzodę chlewną - w procentach jej wartości, określonej przy sprzedaży jednostkom gospodarki uspołecznionej, według następującej tabeli:
Za ubezpieczone zwierzętaSkładka w procentach
bez kosztów dojazduz kosztami dojazdu
konie1,01,4
bydło0,91,3
trzoda chlewna1,11,6
2.
W razie zmiany taryfy opłat za koszty leczenia (usługi i leki) lub koszty dojazdu Państwowy Zakład Ubezpieczeń może odpowiednio zwiększyć stopy składki za ubezpieczenie pełnych kosztów skutecznego leczenia.
§  7.
1.
W województwach, w których przeciętna roczna suma wypłaconych odszkodowań lub kwot pełnych kosztów skutecznego leczenia za ubezpieczenie poszczególnych grup zwierząt jest w stosunku rocznym wyższa od 80% sumy wpływów ze składek, stopy składek ulegają podwyższeniu do takiej wysokości, aby sumy wypłaconych odszkodowań w stosunku rocznym nie przekraczały 80% sumy wpływów ze składek.
2.
W województwach, w których przeciętna roczna suma wypłaconych odszkodowań lub kwot pełnych kosztów skutecznego leczenia za ubezpieczenie poszczególnych gatunków zwierząt jest w stosunku rocznym niższa od 70% sumy wpływów ze składek, stopy składek ulegają obniżeniu do takiej wysokości, aby wypłaty odszkodowań nie przekraczały 80% wpływów ze składek.