Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników.

Monitor Polski

M.P.1978.10.38

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 marca 1978 r.
w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. Nr 49, poz. 304) zarządza się, co następuje:
Ustala się taryfę składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników w zależności od obszaru użytków rolnych gospodarstwa.
Składka roczna wynosi:
1)
w IV klasie gleby:
Obszar użytków rolnych gospodarstwa w haSkładka w złotych od gospodarstwa
od 0,5 do 3 40
ponad 3 do 10 60
" 10 do 20 80
" 20 do 30100
" 30 do 40120
" 40150
2)
w pozostałych klasach gleby składkę oblicza się według tabeli określonej w pkt 1 przy zastosowaniu następujących współczynników:
Klasa glebyIIIIIIVVI
Współczynnik1,81,61,20,80,5
Jeżeli w skład ogólnego obszaru gospodarstwa rolnego wchodzi mniej niż 0,5 ha użytków rolnych obliczonych zgodnie z § 2, składka roczna za ubezpieczenie wynosi 40 zł.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 1975 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej (Monitor Polski Nr 29, poz. 181).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1978 r.