§ 4. - Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników.

Monitor Polski

M.P.1978.10.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1978 r.
§  4.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 1975 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej (Monitor Polski Nr 29, poz. 181).