Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

Monitor Polski

M.P.1975.29.181

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 września 1975 r.
w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. Nr 49, poz. 304) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się taryfę składek za obowiązkowe ubezpieczenia rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
2.
Składka roczna za ubezpieczenia wynosi:
Obszar użytków rolnych gospodarstwa w haSkładka w złotych
od 0,5do 0,99 150

180

210

240

270

300

330

360

390

420

450

480

510

540

570

600

630

660

690

720

780

840

900

960

1.020

1.080

" 1" 1,99
" 2" 2,99
" 3" 3,99
" 4" 4,99
" 5" 5,99
" 6" 6,99
" 7" 7,99
" 8" 8,99
" 9" 9,99
"10"10,99
"11"11,99
"12"12,99
"13"13,99
"14"14,99
"15"15,99
"16"16,99
"17"17,99
"18"18,99
"19"19,99
"20"24,99
"25"29,99
"30"34,99
"35"39,99
"40"44,99
"45
3.
Jeżeli w skład ogólnego obszaru gospodarstwa rolnego wchodzi mniej niż 0,5 ha użytków rolnych, składka roczna za ubezpieczenia wynosi 120 zł.
Obszar użytków rolnych gospodarstwa ustala się na podstawie ewidencji prowadzonej zgodnie z przepisami, dotyczącymi obowiązkowych ubezpieczeń budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1976 r.