Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.

Monitor Polski

M.P.1975.21.128

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 czerwca 1975 r.
w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. Nr 49, poz. 304) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się taryfę składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych; taryfa stanowi załącznik do zarządzenia.
2.
Taryfę składek (ust. 1) stosuje się odpowiednio do obowiązkowych ubezpieczeń poza gospodarstwami rolnymi: budynków, mienia ruchomego właścicieli tych budynków oraz zwierząt gospodarskich.
Stawki taryfowe za obowiązkowe ubezpieczenia zwierząt gospodarskich podlegają ogłoszeniu w dziennikach urzędowych właściwych wojewódzkich rad narodowych.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1966 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi (Monitor Polski Nr 42, poz. 212),
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków (Monitor Polski Nr 33, poz. 182).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TARYFA SKŁADEK

ZA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW ORAZ MIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

§  1.
1. 1
Składka roczna za ubezpieczenie budynków miejskich i wiejskich od tysiąca złotych wartości ustalonej według obowiązujących norm szacunkowych, zwanej dalej "wartością normową", wynosi:
Rodzaj budynku
konstrukcjapokryciemiejskiwiejski
składka w zł
murowanytwarde0,500,80
miękkie1,001,60
słomą2,502,50
drewnianytwarde1,001,60
miękkie1,802,40
słomą3,20 3,20
1a. 2
Składkę za budynki mieszkalne w miastach z pokryciem twardym i miękkim, nie związane z gospodarstwem rolnym, których wartość normowa nie przekracza 500 tys. zł, obniża się o 50%.
1b. 3
Składkę za budynki miejskie i wiejskie, które są domami letniskowymi, podwyższa się o 50%.
2.
Rodzaj budynku określa się w zależności od materiałów użytych do budowy ścian zewnętrznych oraz pokrycia dachu, przy czym:
1)
za murowany uważa się budynek, którego ściany zewnętrzne zbudowane są z materiałów niepalnych, jak cegła, prefabrykaty, kamień, pustaki itp., albo z muru pruskiego, jak również stodołę, która ma murowane ściany szczytowe, szczyty oraz słupy pionowe zrębu; nie uwzględnia się przy tym:
a)
rodzaju materiałów użytych na ściany szczytowe, działowe, trempel, poddasze, balkony oraz materiałów ścian i pokrycia budynku przylegającego,
b)
przybudówek, werand, ganków itp., jeżeli wartość każdej z nich nie przekracza 5% wartości normowej głównego budynku,
2)
za drewniany uważa się budynek wykonany z drewna lub innych materiałów palnych,
3)
za pokryty twardo uważa się budynek, którego dach wykonany jest z materiału ognioodpornego, jak blacha, dachówka, płyty dachowe prefabrykowane, eternit, łupek, papa smołowa itp.,
4)
za pokryty miękko uważa się budynek, którego dach pokryty jest gontem, deskami itp.,
5)
za pokryty słomą uważa się budynek, którego dach jest pokryty słomą, trzciną itp.,
6)
jeżeli pokrycie dachu składa się z kilku materiałów, przyjmuje się, że zostało ono wykonane z najbardziej łatwopalnego z tych materiałów.
3. 4
Za budynek miejski uważa się budynek w mieście nie związany z gospodarstwem rolnym; za budynek wiejski uważa się każdy budynek na wsi oraz związany z gospodarstwem rolnym budynek w mieście; za dom letniskowy uważa się budynek położony na terenie wsi lub w rejonie przeznaczonym na cele rekreacyjne ludności, służący właścicielowi i jego bliskim do wypoczynku.
§  2.
1.
Składkę roczną za ubezpieczenie mienia ruchomego od tysiąca złotych wartości normowej ustala się w wysokości przeciętnej składki od tysiąca złotych wartości normowej budynków właściciela.
2.
W gospodarstwie rolnym nie posiadającym budynków składka roczna za ubezpieczenie mienia ruchomego wynosi 1,5 zł od tysiąca złotych jego wartości normowej.
§  3.
Składka roczna za ubezpieczenie ziemiopłodów od tysiąca złotych ich wartości normowej wynosi 5,5 zł.
§  4.
1.
Składka za ubezpieczenie zwierząt gospodarskich wynosi:
Przedmiot ubezpieczeniaSkładka roczna w procentach
1)konie
a) właścicieli posiadających 0,5 ha gruntów i

więcej

5,0% wartości normowej,
b) właścicieli bezrolnych lub właścicieli

posiadających poniżej 0,5 ha gruntów

10,0% wartości normowej,
2)bydło2,6% wartości normowej,
3)trzoda chlewna wagi co najmniej 20 kg (co najmniej 15 kg w gospodarstwach uznanych za specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej, zarejestrowanych w urzędzie gminy):
a) składka stała1,3% wartości normowej,
b) składka bieżąca1,3% wartości sztuk trzody chlewnej sprzedanych jednostce gospodarki uspołecznionej,
4)trzoda chlewna wagi co najmniej 15 kg:
a) składka stała1,7% wartości normowej,
b) składka bieżąca1,7% wartości sztuk trzody chlewnej sprzedanych jednostce gospodarki uspołecznionej.
2.
W pierwszym roku prowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnej wysokość składki ustala się przy uwzględnieniu szkodowości w powszechnym ubezpieczeniu kontraktowanej trzody chlewnej.
§  5.
1.
Składka za ubezpieczenie kosztów bezskutecznego leczenia koni, bydła i trzody chlewnej, w granicach wartości normowej, oraz całkowitych kosztów operacyjnego usuwania obcego ciała u bydła i operacyjnego leczenia morzyska u koni wynosi:
1)
za konie i bydło - 1,7% do 5,0% wartości normowej kosztów bezskutecznego leczenia,
2)
za trzodę chlewną:
a)
przy wartości normowej ubezpieczenia kosztów leczenia 100 zł - 0,1% wartości normowej i wartości sztuk trzody chlewnej sprzedanych jednostce gospodarki uspołecznionej,
b)
przy wartości normowej ubezpieczenia kosztów leczenia 200 zł - 0,2% wartości, o których mowa pod literą a).
2.
Składka za ubezpieczenie całkowitych kosztów leczenia koni i bydła oraz trzody chlewnej wynosi:
Gatunek zwierzątSkładka
minimalnapodwyższonamaksymalna
w złotych
konie120140160
bydło6080100
w procentach wartości, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a)
trzoda chlewna0,81,01,2
3.
Wysokość składki dla województwa (ust. 2) - z uwzględnieniem obowiązującej na dany rok taryfy opłat za usługi weterynaryjne - określa Państwowy Zakład Ubezpieczeń w zależności od zakresu odpowiedzialności Państwowego Zakładu Ubezpieczeń oraz wysokości przeciętnych kosztów leczenia jednego ubezpieczonego zwierzęcia w okresie ostatnich dwóch lat na terenie danego województwa, a mianowicie:
Stosowana składkaKoszt leczenia jednego ubezpieczonego zwierzęcia w zł
koniebydłotrzoda chlewna
minimalna do 96 do 48 do 20
podwyższonaod 97 do 112od 49 do 64od 21 do 28
maksymalnapowyżej 112powyżej 64powyżej 28
§  6.
1.
W województwach, w których suma wypłaconych odszkodowań jest przeciętnie w stosunku rocznym wyższa od 80% sumy zainkasowanych składek:
1)
w obowiązkowym ubezpieczeniu bydła i koni w okresie ostatnich 5 lat,
2)
w obowiązkowym ubezpieczeniu trzody chlewnej w okresie ostatnich 2 lat,
3)
w obowiązkowym ubezpieczeniu całkowitych kosztów leczenia, przy zastosowaniu składki maksymalnej, w okresie ostatnich 2 lat,

składka roczna za poszczególne ubezpieczenie może być podwyższona, jednak nie więcej niż o 20%, przy czym w ubezpieczeniu trzody chlewnej składka, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 - z zaokrągleniem do 1,6%, a składka, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 - z zaokrągleniem do 2%.

2.
W województwach, w których suma wypłaconych odszkodowań jest przeciętnie w stosunku rocznym niższa od 60% sumy zainkasowanych składek za ubezpieczenia wymienione w ust. 1, składka roczna może być obniżona, jednak nie więcej niż o 20%, przy czym w obowiązkowym ubezpieczeniu całkowitych kosztów leczenia - jeżeli stosowana była składka minimalna.
3.
W porozumieniu z terenowym organem administracji państwowej stopnia wojewódzkiego:
1)
w ubezpieczeniu bydła i koni zamiast obniżenia wysokości pobieranej składki mogą być odpowiednio podwyższone wartości normowe zwierząt,
2)
w ubezpieczeniu trzody chlewnej zamiast obniżenia składki szkody w trzodzie chlewnej mogą być ustalane w wysokości 90% wartości rzeźnej zwierzęcia.
§  7.
Składka za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na szkody powstałe z powodu uboju krowy na skutek całkowitej utraty mleczności, spowodowanej nieuleczalną chorobą, wynosi 0,3-1,0% wartości normowej lub indywidualnej wartości ubezpieczeniowej zwierzęcia w zależności od przebiegu szkodowości.
§  8.
Składka roczna za ubezpieczenie budynków oraz mienia ruchomego nie może być niższa od trzydziestu złotych.
1 Załącznik § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 1 grudnia 1978 r. (M.P.78.37.143) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.
2 Załącznik § 1 ust. 1a:

- dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 1 grudnia 1978 r. (M.P.78.37.143) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 17 sierpnia 1982 r. (M.P.82.20.178) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1982 r.

3 Załącznik § 1 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 1 grudnia 1978 r. (M.P.78.37.143) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.
4 Załącznik § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 1 grudnia 1978 r. (M.P.78.37.143) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.