Taryfa składek za ubezpieczenie ustawowe budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.13.57

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 marca 1985 r.
w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników.

Na podstawie art. 8 i w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się taryfę składek za ubezpieczenie ustawowe budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników (OC) oraz zasady opłacania tych składek.
2.
Składkę wymierza się i pobiera za roczne okresy ubezpieczenia od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku.
3.
Nie pobiera się oraz nie zwraca pobranej składki, jeżeli odpowiedzialność Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, zwanego dalej "PZU", rozpoczyna się, ulega zmianie lub kończy się w ciągu roku kalendarzowego, nie pobiera się także oraz nie zwraca pobranej składki za ubezpieczenie koni i bydła w razie zmian w stanie pogłowia tych zwierząt, powstałych po wymierzeniu składki.
1.
Składkę za ubezpieczenie budynku osoby fizycznej oraz budynku zespołu rolników indywidualnych, zwanego dalej "zespołem", ustala się od wartości budynku przyjętej do ubezpieczenia, bez uwzględnienia stopnia zużycia. Składkę za ubezpieczenie budynku objętego ewidencją PZU przed dniem 1 stycznia 1975 r. ustala się od jego wartości pomniejszonej o stopień zużycia przyjęty do wymiaru składki za 1974 r.
2.
Składkę za ubezpieczenie budynku różnicuje się w zależności od konstrukcji budynku i jego pokrycia oraz miejsca położenia i związania z gospodarstwem rolnym.
1.
Dla wymiaru składki za ubezpieczenie budynku uważa się:
1)
za budynek miejski - budynek nie związany z gospodarstwem rolnym położony w granicach miasta,
2)
za budynek wiejski - każdy budynek położony na wsi oraz budynek położony w granicach miasta, związany z gospodarstwem rolnym,
3)
za budynek murowany - budynek, którego ściany zewnętrzne są z materiałów niezapalnych, w szczególności z cegły, pustaków, kamienia albo z muru pruskiego, a także budynek o murowanych ścianach szczytowych albo murowanych słupach pionowych zrębu,
4)
za budynek drewniany - budynek, którego ściany zewnętrzne są z drewna lub innych zapalnych materiałów,
5)
za budynek pokryty twardo - budynek, którego pokrycie jest z materiału ognioodpornego, w szczególności z blachy, dachówki, eternitu, łupka, papy,
6)
za budynek pokryty miękko - budynek, którego pokrycie jest z materiału łatwo zapalnego, w szczególności z gontów i desek,
7)
za budynek pokryty słomą - także budynek pokryty trzciną.
2.
Przy uznawaniu budynków za murowane lub za drewniane nie uwzględnia się rodzaju materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały szczyty budynku, ściany działowe, ścianki kolankowe (tremple), poddasza, balkony oraz ściany budynku przylegającego.
3.
Jeżeli pokrycie budynku jest z różnych materiałów, przyjmuje się, że jest ono z najbardziej łatwo zapalnego z tych materiałów.
1.
Składkę za ubezpieczenie budynku osoby fizycznej oraz budynku zespołu ustala się mnożąc wartość budynku przez odpowiednią stopę składki, wyrażoną w promilach, wynikającą z następującej tabeli:
Konstrukcja budynkuPokrycie budynkuBudynek
miejskiwiejski
stopa składki w ‰
budynek murowanytwarde0,500,80
miękkie1,001,60
słomą2,502,50
budynek drewnianytwarde1,001,60
miękkie1,802,40
słomą3,203,20
2. 1
Składkę za ubezpieczenie budynków mieszkalnych nie związanych z gospodarstwem rolnym, których wartość nie przekracza 750 tys. zł, z zastrzeżeniem ust. 3, obniża się o 50%. W razie podwyższenia lub obniżenia wartości budynków osób fizycznych i zespołów stosownie do § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1985 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych (Dz. U. Nr 10, poz. 38) kwotę 750 tys. zł zmienia się w takim samym stosunku co wartość budynków.
3.
Składkę za ubezpieczenie domów letniskowych, niezależnie od miejsca ich położenia, ustala się jak dla budynków wiejskich, z tym że jej wysokość podwyższa się o 50%.
4.
Składkę za ubezpieczenie budynków, w których lokale są zajmowane na podstawie decyzji administracyjnej, na wniosek właściciela obniża się o 50%.
1. 2
Dla osób fizycznych władających gospodarstwami rolnymi oraz zespołów składkę za ubezpieczenie mienia ruchomego i upraw oraz za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników ustala się w zależności od obszaru użytków rolnych i klasy gleby. Składka ta odpowiada równowartości pieniężnej ilości żyta określonej w tabeli, obliczonej według obowiązującej w dniu 1 stycznia roku ubezpieczenia w uspołecznionych jednostkach skupu ceny urzędowej żyta kontraktowanego, z wyłączeniem premii okresowych, dopłat oraz potrąceń, i wynosi:
Obszar użytków rolnych w ha przeliczeniowychSkładka wyrażona w q żyta
poniżej 0,510,36
0,51-0,750,42
0,76-1,000,52
1,01-1,250,62
1,26-1,500,71
1,51-1,750,82
1,76-2,000,93
2,01-2,251,03
2,26-2,501,13
2,51-2,751,22
2,76-3,001,32
3,01-3,251,42
3,26-3,501,50
3,51-3,751,60
3,76-4,001,68
4,01-4,251,77
4,26-4,501,85
4,51-4,751,95
4,76-5,002,03
5,01-5,502,16
5,51-6,002,34
6,01-6,502,51
6,51-7,002,68
7,01-7,502,85
7,51-8,003,03
8,01-8,503,20
8,51-9,003,36
9,01-9,503,52
9,51-10,003,70
10,01-10,503,87
10,51-11,004,03
11,01-11,504,18
11,51-12,004,34
12,01-12,504,50
12,51-13,004,64
13,01-13,504,78
13,51-14,004,93
14,01-15,005,20
15,01-16,005,51
16,01-17,005,82
17,01-18,006,13
18,01-19,006,44
19,01-20,006,75
20,01-21,007,02
21,01-22,007,39
22,01-23,007,70
23,01-24,008,02
24,01-25,008,32
25,01-26,008,63
26,01-27,008,95
27,01-28,009,26
28,01-29,009,57
29,01-30,009,88
30,01-32,0010,35
32,01-34,0010,96
34,01-36,0011,57
36,01-38,0012,18
38,01-40,0012,81
40,01-42,0013,41
42,01-44,0014,02
44,01-46,0014,63
46,01-48,0015,24
48,01-50,0015,85
--"
2.
Przeliczenia obszaru użytków rolnych z hektarów fizycznych na przeliczeniowe dokonuje się z zastosowaniem następujących współczynników:
1)
dla gruntów ornych i sadów:
klasa glebyIIIIIIaIIIbIVaIVbVVI
współczynnik1,81,61,251,151,050,950,80,5
2)
dla użytków zielonych:
klasa glebyIIIIIIIVVVI
współczynnik1,81,61,21,00,80,5
3. 3
W gospodarstwach rolnych o obszarze użytków rolnych powyżej 50 hektarów przeliczeniowych składkę zwiększa się o równowartość pieniężną 0,32 q żyta za każdy następny hektar przeliczeniowy.
4.
Jeżeli władający gospodarstwem rolnym nie ma budynków, składkę, o której mowa w ust. 1, na jego wniosek obniża się o 20%.
5.
Jeżeli w gospodarstwie rolnym występują uprawy nie objęte ubezpieczeniem ustawowym na obszarze co najmniej 0,25 ha, na wniosek właściciela, udokumentowany:
1)
umową kontraktacyjną lub polisą ubezpieczenia umownego albo oświadczeniem właściciela potwierdzonym przez sołtysa, jeżeli uprawa z uzasadnionych przyczyn nie jest objęta kontraktacją,
2)
w odniesieniu do sadów - zaświadczeniem terenowego organu administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw rolnictwa stopnia podstawowego,

połowę kwoty składki ustalonej zgodnie z ust. 1 obniża się w takim stosunku, w jakim obszar upraw nie objętych ustawowym ubezpieczeniem pozostaje do obszaru użytków rolnych danego gospodarstwa.

Składkę za ubezpieczenie budynków oraz mienia ruchomego państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i państwowego gospodarstwa rolnego, zwanych dalej "przedsiębiorstwami", oraz spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych i kółek rolniczych prowadzących produkcję rolną, zwanych dalej "spółdzielniami", ustala się mnożąc ewidencyjną wartość początkową (brutto) podlegających ubezpieczeniu ustawowemu środków trwałych, wykazaną w bilansie roku poprzedzającego rok ubezpieczenia, przez stopę składki w wysokości 1,4‰; w odniesieniu do nowo powstałych przedsiębiorstw i spółdzielni przyjmuje się ewidencyjną wartość początkową (brutto) środków trwałych podlegających ubezpieczeniu ustawowemu, wykazaną na dzień rozpoczęcia działalności.
1.
Składkę za ubezpieczenie upraw przedsiębiorstw i spółdzielni ustala się mnożąc wartość upraw określoną zgodnie z ust. 2 przez stopę składki w wysokości 1,2%.
2.
Wartość upraw ustala się, przyjmując za podstawę:
1)
obszar upraw objętych ubezpieczeniem ustawowym na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok ubezpieczenia,
2)
przeciętną wydajność uprawy z 1 ha z okresu ostatnich 3 lat, wykazaną w bilansie,
3)
cenę jednostkową plonu, stosowaną do ustalenia odszkodowania na dzień ustalenia składki.
1.
Składkę za ubezpieczenie mienia ruchomego na działkach o powierzchni do 0,5 ha ustala się mnożąc wartość mienia przez stopę składki za ubezpieczenie budynku znajdującego się na tej działce. Jeżeli na działce znajdują się budynki o różnej konstrukcji i pokryciu, przyjmuje się przeciętną stopę składki za ubezpieczenie tych budynków.
2.
Do wymiaru składki, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wartość mienia ruchomego w wysokości 1/3 wartości budynków znajdujących się na działce, określonej na podstawie § 2 ust. 1, nie mniejszą jednak niż równowartość pieniężna 120 q żyta, a gdy na działce znajduje się tylko budynek gospodarczy - 20 q żyta. Wartość tę zaokrągla się do 10 tys. zł.
3.
Ustaloną zgodnie z ust. 1 i 2 składkę obniża się o 50%, jeżeli właściciel mienia ruchomego korzysta z obniżki składki za ubezpieczenie budynku, o którym mowa w § 4 ust. 2.
4.
Ustaloną zgodnie z ust. 1 i 2 składkę podwyższa się o 50%, jeżeli właścicielowi mienia ruchomego podwyższona została zgodnie w § 4 ust. 3 składka za ubezpieczenie budynku.
5.
Jeżeli właściciel budynku, w którym lokale zajmowane są na podstawie decyzji administracyjnej, mieszka w tym budynku, składkę za ubezpieczenie mienia ruchomego ustala się od równowartości pieniężnej 120 q żyta.
1.
Składkę za ubezpieczenie koni i bydła od padnięcia i uboju z konieczności ustala się mnożąc wartość zwierzęcia określoną w ust. 2 przez stopę składki wyrażoną w procentach, wynikającą z następującej tabeli:
Stopa składki w %
Przedmiot ubezpieczeniaw odniesieniu do osób fizycznych i zespołóww odniesieniu do przedsiębiorstw i spółdzielni
konie4,74,5
konie osób fizycznych nie posiadających gospodarstw rolnych10,0-
bydło3,53,3
2.
Do wymiaru składki, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się:
1)
w odniesieniu do osób fizycznych i zespołów - wartość normową,
2)
w odniesieniu do przedsiębiorstw i spółdzielni - 70% wartości ewidencyjnej.
3. 5
Składkę za ubezpieczenie ustawowe bydła należącego do osób fizycznych i zespołów obniża się w zależności od okresu, w którym nie wystąpiły szkody objęte tym ubezpieczeniem, oraz od ilości sztuk bydła objętego ubezpieczeniem ustawowym. Składkę tę obniża się o 20%, gdy okres, w którym nie wystąpiły szkody, wynosi:
1)
5 lat - przy ilości bydła w gospodarstwie od 1 do 2 sztuk,
2)
3 lata - przy ilości bydła w gospodarstwie od 3 do 5 sztuk,
3)
2 lata - przy ilości bydła w gospodarstwie od 6 do 10 sztuk,
4)
1 rok - przy ilości bydła w gospodarstwie powyżej 10 sztuk.
4. 6
Okres uprawniający do obniżki składki, o której mowa w ust. 3, liczy się od dnia 1 stycznia 1986 r.
5. 7
Ustalona zgodnie z ust. 3 pkt 4 obniżka składki za ubezpieczenie ustawowe bydła w 1987 r. uwzględniona zostanie w IV racie łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 1987.
6. 8
Składkę za ubezpieczenie ustawowe bydła przedsiębiorstw i spółdzielni obniża się o odpowiedni procent, jeżeli szkodowość, tj. stosunek wypłaconych odszkodowań do kwoty zebranej składki, nie przekracza w okresie ostatnich 2 lat podanych niżej poziomów. Obniżka ta wynosi:
1)
30% - jeżeli szkodowość nie przekracza 10%,
2)
20% - jeżeli szkodowość wynosi powyżej 10% do 20%,
3)
10% - jeżeli szkodowość wynosi powyżej 20% do 30%.
7. 9
Okres uprawniający do obniżki, o której mowa w ust. 6, liczy się od dnia 1 stycznia 1987 r.
8. 10
Składkę za ubezpieczenie ustawowe bydła obniża się o 30%:
1)
w 1987 r. - w odniesieniu do przedsiębiorstw i spółdzielni, które w latach 1985 i 1986 nie miały szkód w bydle,
2)
w 1988 r. - w odniesieniu do przedsiębiorstw i spółdzielni, w których w latach 1986 i 1987 szkodowość w bydle nie przekracza 10%.
1.
Składkę za ubezpieczenie trzody chlewnej od padnięcia i uboju z konieczności ustala się mnożąc wartość trzody chlewnej określoną w ust. 2 lub 3 przez stopę składki, wyrażoną w procentach, wynikającą z następującej tabeli:
WłaścicielTrzoda chlewna
mięsno-słoninowa o wadzebekonowa o wadze
od 15 kgod 20 kgod 25 kgod 15 kgod 20 kgod 25 kg
stopa składki w %
osoba fizyczna i zespół1,91,81,51,71,61,3
przedsiębiorstwo i spółdzielnia1,8-1,41,6-1,2
2.
Składkę za ubezpieczenie trzody chlewnej osób fizycznych i zespołów ustala się od wartości sztuk sprzedanych jednostkom gospodarki uspołecznionej lub innym jednostkom uprawnionym do skupu tych zwierząt albo od wartości przyjętej do obliczenia odszkodowania; składkę potrąca się z należności wypłacanych za trzodę chlewną zakupioną przez te jednostki albo przy wypłacie odszkodowania.
3.
Składkę za ubezpieczenie reprodukcyjnej trzody chlewnej przedsiębiorstw i spółdzielni ustala się od wartości ewidencyjnej wykazanej w bilansie, a za ubezpieczenie pozostałej trzody chlewnej - od wartości sztuk sprzedanych, zużytych na własne potrzeby oraz padłych i ubitych z konieczności.
Składka za ubezpieczenie koni, bydła i trzody chlewnej osób fizycznych i zespołów obejmuje również ubezpieczenie kosztów leczenia w razie padnięcia lub uboju z konieczności tych zwierząt.
1.
Składkę za ubezpieczenie pełnych kosztów leczenia zwierząt osób fizycznych i zespołów ustala się mnożąc wartość określoną w ust. 2 przez wyrażoną w procentach stopę składki, wynikającą z następującej tabeli:
Stopa składki w %
Przedmiot ubezpieczeniabez kosztów dojazduz kosztami dojazdu
konie1,01,4
bydło0,91,3
trzoda chlewna1,11,6
2.
Do wymiaru składki przyjmuje się:
1)
w odniesieniu do koni i bydła - wartość normową,
2)
w odniesieniu do trzody chlewnej - wartość określoną przy sprzedaży jednostkom, o których mowa w § 10 ust. 2, albo wartość przyjętą do obliczenia odszkodowania.
1.
W województwach, w których przeciętna roczna suma wypłaconych odszkodowań lub kwot pełnych kosztów leczenia z tytułu ubezpieczenia poszczególnych gatunków zwierząt - oddzielnie dla osób fizycznych i zespołów, przedsiębiorstw oraz spółdzielni - jest w stosunku rocznym wyższa od 80% sumy wpływów ze składek, składki dla tych podmiotów ulegają podwyższeniu do takiej wysokości, aby sumy wypłaconych odszkodowań w stosunku rocznym nie przekraczały 80% sumy wpływów ze składek.
2.
W województwach, w których przeciętna roczna suma wypłaconych odszkodowań lub kwot pełnych kosztów leczenia z tytułu ubezpieczenia poszczególnych gatunków zwierząt - oddzielnie dla osób fizycznych i zespołów, przedsiębiorstw oraz spółdzielni - jest w stosunku rocznym niższa od 70% sumy wpływów ze składek, składki dla tych podmiotów ulegają obniżeniu do takiej wysokości, aby wypłaty odszkodowań nie przekraczały 80% sumy wpływów ze składek.
3. 11
Składki, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się w oparciu o dane szkodowości za okres co najmniej ostatnich 5 lat, a w odniesieniu do ubezpieczenia trzody chlewnej - za okres co najmniej 2 lat.
4. 12
Składki, o których mowa w ust. 1 i 2, dla przedsiębiorstw i spółdzielni za rok 1987 ustala się w oparciu o dane szkodowości za okres 1985-1986 r.
1.
Pobór składki od osób fizycznych władających gospodarstwami rolnymi oraz od zespołów za ubezpieczenie budynków, mienia ruchomego, upraw, odpowiedzialności cywilnej rolników oraz koni i bydła - regulują przepisy w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego; przepisy te regulują także pobór składki od osób fizycznych za ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego na działkach do 0,5 ha na terenach gmin.
2.
Pobór składki od osób fizycznych oraz od zespołów za ubezpieczenie trzody chlewnej regulują przepisy w sprawie poboru składki za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej.
3.
Składkę od osób fizycznych za ubezpieczenie budynków, mienia ruchomego oraz koni i bydła na działkach do 0,5 ha w miastach pobiera jednorazowo PZU w styczniu każdego roku ubezpieczenia.
4.
Ustaloną składkę przedsiębiorstwa i spółdzielnie przekazują na rachunek PZU w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania płatniczego.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 1984 r. w sprawie poboru składki za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej (Dz. U. Nr 20, poz. 93) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule oraz w § 1 wyrazy "obowiązkowe ubezpieczenie" zastępuje się wyrazami "ubezpieczenie ustawowe",
2)
w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do jednostek uprawnionych do skupu trzody chlewnej, nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej".

Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i odpowiedzialności cywilnej rolników (Monitor Polski Nr 33, poz. 295).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1985 r. (Dz.U.86.1.8) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1986 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1986 r. (Dz.U.86.44.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1987 r.

2 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1986 r. (Dz.U.86.44.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1987 r.
3 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1986 r. (Dz.U.86.44.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1987 r.
4 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1986 r. (Dz.U.86.44.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1987 r.
5 § 9 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1986 r. (Dz.U.86.44.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1987 r.
6 § 9 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1986 r. (Dz.U.86.44.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1987 r.
7 § 9 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1986 r. (Dz.U.86.44.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1987 r.
8 § 9 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1986 r. (Dz.U.86.44.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1987 r.
9 § 9 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1986 r. (Dz.U.86.44.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1987 r.
10 § 9 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1986 r. (Dz.U.86.44.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1987 r.
11 § 13 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1986 r. (Dz.U.86.44.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1987 r.
12 § 13 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1986 r. (Dz.U.86.44.221) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1987 r.