Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe. - Dz.U.1982.38.252 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.38.252

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 listopada 1982 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. z 1974 r. Nr 49, poz. 304 i z 1981 r. Nr 30, poz. 166) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 i w § 7 skreśla się wyraz "bieżącej";
2)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Nie pobiera się i nie zwraca składki, jeżeli odpowiedzialność PZU z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych rozpoczyna się, ulega zmianie lub kończy się w ciągu roku kalendarzowego w związku ze zmianami w poszczególnych gospodarstwach w tym okresie.

2. Nie pobiera się i nie zwraca składki za obowiązkowe ubezpieczenie bydła i koni w związku ze zmianami w stanie pogłowia tych zwierząt, powstałymi po wymierzeniu składki.

3. Składka za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej jest pobierana w drodze potrącania z należności wypłacanych za trzodę chlewną zakupioną przez jednostki gospodarki uspołecznionej, a w razie szkody - potrącana przy wypłacie odszkodowania.

4. Składkę za obowiązkowe ubezpieczenie budynków, z zastrzeżeniem ust. 7, oblicza się od ich wartości w stanie nowym ustalonej według obowiązujących cenników; składkę za ubezpieczenie budynków objętych ewidencją PZU przed dniem 1 stycznia 1975 r. oblicza się stosując stopień zużycia przyjęty do wymiaru składki za rok 1974.

5. Składkę za obowiązkowe ubezpieczenie w indywidualnych gospodarstwach rolnych mienia ruchomego, upraw i odpowiedzialności cywilnej rolników ustala się w wysokości zryczałtowanej, zależnej od obszaru gospodarstwa i klasy gleby; składka ta powinna uwzględniać zróżnicowanie wartości ubezpieczonego mienia przypadającej na 1 ha w poszczególnych grupach gospodarstw.

6. Składkę za obowiązkowe ubezpieczenie mienia ruchomego na działkach do 0,5 ha ustala się, przyjmując za podstawę 1/3 wartości znajdujących się na tej działce budynków, nie mniej niż równowartość 120 q żyta, a jeżeli na działce znajduje się tylko budynek gospodarczy - nie mniej niż równowartość 20 q żyta.

7. Składkę za obowiązkowe ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego, z wyjątkiem ziemiopłodów, należących do jednostek organizacyjnych prowadzących zespołowo gospodarstwo rolne, zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielni Produkcyjnych lub w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - ustala się na podstawie ich wartości wykazanych w bilansie. Jeżeli wartości te odbiegają co najmniej o 10% od wartości rzeczywistych, składkę ustala się na podstawie wartości urealnionych, podanych przez te jednostki organizacyjne.

8. Składkę za ubezpieczenie upraw i ziemiopłodów jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 7, ustala się na podstawie wartości upraw podanej przez te jednostki.";

3)
w § 10 skreśla się wyraz "bieżących";
4)
w § 11 w ust. 2 skreśla się wyrazy: "niż określone w § 9";
5)
w § 13 skreśla się ust. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.