§ 11. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.49.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.
§  11.
1.
Wymierzone składki mogą być pobierane zaliczkowo, w ratach lub w odroczonym terminie płatności - na zasadach określonych przez Ministra Finansów.
2. 6
Minister Finansów może zarządzić pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne cudzoziemców dewizowych według zasad odmiennych.
6 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1982 r. (Dz.U.82.38.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.