§ 8. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe. - Dz.U.1974.49.304 - OpenLEX

§ 8. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.49.304

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.
§  8. 3
 
1.
Nie pobiera się i nie zwraca składki, jeżeli odpowiedzialność PZU z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych rozpoczyna się, ulega zmianie lub kończy się w ciągu roku kalendarzowego w związku ze zmianami w poszczególnych gospodarstwach w tym okresie.
2.
Nie pobiera się i nie zwraca składki za obowiązkowe ubezpieczenie bydła i koni w związku ze zmianami w stanie pogłowia tych zwierząt, powstałymi po wymierzeniu składki.
3.
Składka za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej jest pobierana w drodze potrącania z należności wypłacanych za trzodę chlewną zakupioną przez jednostki gospodarki uspołecznionej, a w razie szkody - potrącana przy wypłacie odszkodowania.
4.
Składkę za obowiązkowe ubezpieczenie budynków, z zastrzeżeniem ust. 7, oblicza się od ich wartości w stanie nowym ustalonej według obowiązujących cenników; składkę za ubezpieczenie budynków objętych ewidencją PZU przed dniem 1 stycznia 1975 r. oblicza się stosując stopień zużycia przyjęty do wymiaru składki za rok 1974.
5.
Składkę za obowiązkowe ubezpieczenie w indywidualnych gospodarstwach rolnych mienia ruchomego, upraw i odpowiedzialności cywilnej rolników ustala się w wysokości zryczałtowanej, zależnej od obszaru gospodarstwa i klasy gleby; składka ta powinna uwzględniać zróżnicowanie wartości ubezpieczonego mienia przypadającej na 1 ha w poszczególnych grupach gospodarstw.
6.
Składkę za obowiązkowe ubezpieczenie mienia ruchomego na działkach do 0,5 ha ustala się, przyjmując za podstawę 1/3 wartości znajdujących się na tej działce budynków, nie mniej niż równowartość 120 q żyta, a jeżeli na działce znajduje się tylko budynek gospodarczy - nie mniej niż równowartość 20 q żyta.
7.
Składkę za obowiązkowe ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego, z wyjątkiem ziemiopłodów, należących do jednostek organizacyjnych prowadzących zespołowo gospodarstwo rolne, zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielni Produkcyjnych lub w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - ustala się na podstawie ich wartości wykazanych w bilansie. Jeżeli wartości te odbiegają co najmniej o 10% od wartości rzeczywistych, składkę ustala się na podstawie wartości urealnionych, podanych przez te jednostki organizacyjne.
8.
Składkę za ubezpieczenie upraw i ziemiopłodów jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 7, ustala się na podstawie wartości upraw podanej przez te jednostki.
3 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 listopada 1982 r. (Dz.U.82.38.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.