Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej. - M.P.1983.35.197 - OpenLEX

Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1983.35.197

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 października 1983 r.
w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91), § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. z 1974 r. Nr 49, poz. 304, z 1981 r. Nr 30, poz. 166 i z 1982 r. Nr 38, poz. 252) oraz § 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz. U. Nr 30, poz. 166) zarządza się, co następuje:
Podstawę wymiaru składki za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej stanowi:
1)
w jednostkach gospodarki uspołecznionej, w tym również w przedsiębiorstwach państwowych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz w Komendzie Głównej Straży Pożarnych - liczba pojazdów mechanicznych zarejestrowanych według stanu na dzień 1 stycznia każdego roku,
2)
w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, nie będących przedsiębiorstwami państwowymi - liczba kilometrów planowanego przebiegu pojazdów mechanicznych w danym roku kalendarzowym.
1.
Składka roczna za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej, o których mowa w § 1 pkt 1, wynosi:
Poz. taryfyRodzaje pojazdówSkładka roczna za pojazd w zł
123
1Samochody osobowe o pojemności silnika do 900 cm3 2.500
2Samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 900 cm3 6.000
3Autobusy1) służące do zarobkowego przewozu osób2) 13.500
4Przyczepy autobusowe służące do zarobkowego przewozu osób2) 3.000
5Autobusy i przyczepy autobusowe - inne niż wymienione w poz. 3 i 4 3.000
6Samochody osobowe służące do zarobkowego przewozu osób 8.000
7Samochody ciężarowe o ładowności do 2 t i ciągniki, z wyjątkiem wymienionych w poz. 8 i 9, oraz przyczepy do samochodów ciężarowych i ciągników podlegające rejestracji 3.000
8Ciągniki typu rolniczego w rolnictwie podlegające rejestracji według przepisów o rejestracji pojazdów samochodowych 1.000
9Samochody ciężarowe o ładowności ponad 2 t, w tym również samochody o nadwoziach przeznaczonych do specjalnych ładunków, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami, dźwigi samochodowe oraz samochody cysterny 6.000
10Samochody specjalnego przeznaczenia, np. samochody pogotowia ratunkowego, strażackie, pogrzebowe, polewaczki, śmieciarki 1.100
11Motocykle wszelkiego rodzaju i pojazdy o napędzie elektrycznym typu "melex" 2.000
12Motorowery podlegające rejestracji 250

______

1) Za autobus uważa się pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą.

2) Do autobusów i przyczep autobusowych służących do zarobkowego przewozu osób zalicza się autobusy i przyczepy autobusowe w przedsiębiorstwach państwowych i spółdzielczych transportu publicznego, w państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstwach turystycznych oraz w przedsiębiorstwach drogowego transportu branżowego, wykonywanego na podstawie przepisów o transporcie drogowym i spedycji krajowej.

2.
Składkę roczną za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek organizacyjnych określonych w § 1 pkt 2 ustala się za każdy kilometr planowanego przebiegu pojazdów mechanicznych należących do tych jednostek według stawek ustalonych odrębnie w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych.
1.
Składkę za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych nie wymienionych w § 2 ust. 1 ustala Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU) przyjmując za podstawę składkę ustaloną za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych o najbardziej zbliżonych parametrach techniczno-eksploatacyjnych.
2.
Składkę za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych, wynajmowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej osobom fizycznym lub jednostkom gospodarki nie uspołecznionej, ustala PZU w zależności od zakresu ubezpieczenia i wielkości ryzyka ubezpieczeniowego.
1.
Składki są płatne z góry za rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
2.
Obliczenia należnej składki za każdy rok kalendarzowy dokonują jednostki gospodarki uspołecznionej posiadające pojazdy mechaniczne zarejestrowane w dniu 1 stycznia danego roku i przekazują składkę na rachunek PZU.
Zarządzenie nie dotyczy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej w ruchu zagranicznym.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 31, poz. 160).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1984 r.