Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1979.31.160

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 grudnia 1979 r.
w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. Nr 49, poz. 304) zarządza się, co następuje:
Podstawę wymiaru składki za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej stanowi:
1)
w jednostkach gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem jednostek określonych w pkt 2 - liczba pojazdów mechanicznych zarejestrowanych według stanu na dzień 1 stycznia każdego roku,
2)
w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, z wyjątkiem przedsiębiorstw, jak również w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, z wyjątkiem Komendy Głównej Straży Pożarnych oraz przedsiębiorstw - liczba kilometrów planowanego przebiegu pojazdów mechanicznych w danym roku kalendarzowym.
1.
Składka roczna za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1, wynosi:
Lp.Rodzaj pojazdów mechanicznychSkładka w zł za jeden pojazd
1Samochody osobowe o pojemności silnika do 900 cm32.000
2Samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 900 cm32.800
3Autobusy1) służące do zarobkowego przewozu osób2)6.600
4Przyczepy autobusowe służące do zarobkowego przewozu osób2.600
5Autobusy i przyczepy autobusowe - inne niż wymienione pod lp. 3 i 41.300
6Samochody osobowe służące do zarobkowego przewozu osób (taksówki)4.200
7Samochody ciężarowe o ładowności do 2 t i ciągniki, z wyjątkiem wymienionych pod lp. 8 i 9, oraz przyczepy do samochodów ciężarowych podlegające rejestracji1.500
8Ciągniki typu rolniczego w rolnictwie podlegające rejestracji według przepisów o rejestracji pojazdów samochodowych 300
9Samochody ciężarowe o ładowności ponad 2 t, w tym również samochody o nadwoziach przeznaczonych do specjalnych ładunków, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami, dźwigi samochodowe oraz samochody cysterny2.600
10Samochody specjalnego przeznaczenia, np. samochody pogotowia ratunkowego, strażackie, pogrzebowe, polewaczki, śmieciarki 300
11Motocykle wszelkiego rodzaju i pojazdy o napędzie elektrycznym typu melex 650
12Motorowery podlegające rejestracji 60

1) Za autobus uważa się pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

2) Do autobusów przeznaczonych do celów zarobkowych zalicza się autobusy w przedsiębiorstwach państwowych i spółdzielczych transportu publicznego, w państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstwach turystycznych oraz przedsiębiorstwach drogowego transportu branżowego, wykonywanego na podstawie przepisów o transporcie drogowym i spedycji krajowej.

2.
Składkę roczną za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek organizacyjnych określonych w § 1 pkt 2 ustala się za każdy kilometr planowanego przebiegu pojazdów mechanicznych należących do tych jednostek według stawek ustalonych odrębnie w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych.
1.
Składkę za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów nie wymienionych w § 2 ust. 1 ustala Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU), biorąc za podstawę składkę ustaloną za ubezpieczenie pojazdów o najbardziej zbliżonych parametrach techniczno-eksploatacyjnych.
2.
Składkę za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów wynajmowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej osobom fizycznym lub jednostkom gospodarki nie uspołecznionej ustala PZU w zależności od zakresu ubezpieczenia i wielkości ryzyka ubezpieczeniowego.
1.
Składki określone w § 2 i 3 pobiera PZU.
2.
Składki są płatne z góry za każdy rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
3.
Obliczenia należnej składki za każdy rok kalendarzowy dokonują jednostki gospodarki uspołecznionej posiadające pojazdy mechaniczne zarejestrowane w dniu 1 stycznia danego roku.
Zarządzenie nie dotyczy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów jednostek gospodarki uspołecznionej w ruchu zagranicznym.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1978 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 8, poz. 27).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1980 r.