Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.60.309

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 grudnia 1984 r.
w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) zarządza się, co następuje:
Podstawę wymiaru składki za ubezpieczenie ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych, prowadzone przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń, stanowi:
1)
w jednostkach gospodarki uspołecznionej, w tym również w przedsiębiorstwach państwowych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz w Komendzie Głównej Straży Pożarnych, szkołach pożarniczych, Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej i Ośrodku Doskonalenia Straży Pożarnych - liczba pojazdów mechanicznych zarejestrowanych według stanu na dzień 1 stycznia każdego roku,
2)
w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, nie będących przedsiębiorstwami państwowymi - liczba kilometrów planowanego przebiegu pojazdów mechanicznych w danym roku kalendarzowym.
1.
Składka roczna za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej, o których mowa w § 1 pkt 1, wynosi:
Pozycja taryfyGrupa pojazdów według typu, ładowności i przeznaczeniaSkładka za pojazd w zł
1Samochody osobowe o pojemności silnika do 900 cm3 oraz osobowe o napędzie elektrycznym 3.500
2Samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 900 cm3 7.000
3Autobusy służące do zarobkowego przewozu osób 15.000
4Autobusy służące do niezarobkowego przewozu osób oraz przyczepy autobusowe 7.000
5Autobusy i trolejbusy komunikacji miejskiej 10.000
6Samochody ciężarowe o ładowności do 2 ton, samochody ciężarowo-osobowe oraz mikrobusy*) 4.000
7Samochody ciężarowe o ładowności ponad 2 tony, samochody specjalne (z wyjątkiem wymienionych w poz. 8) oraz ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe 6.000
8Samochody specjalne szczególnego przeznaczenia (np. samochody pogotowia, pożarnicze, pogrzebowe, polewaczki, śmieciarki, asenizacyjne) oraz samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym 2.000
9Przyczepy specjalne (w tym kempingowe) oraz przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 ton 1.000
10Przyczepy ciężarowe o ładowności ponad 2 tony oraz naczepy 1.500
11Ciągniki (z wyjątkiem ciągników wymienionych w poz. 7) oraz przyczepy typu rolniczego 2.000
12Motocykle dwukołowe i trzykołowe 1.500
13Motorowery 1.000

*) Za mikrobus uważa się autobus o liczbie miejsc siedzących od 10 do 15.

2.
Składka roczna za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 pkt 2 wynosi 0,11 zł za 1 km planowanego przebiegu tych pojazdów.
1.
Składkę za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych nie wymienionych w § 2 ustala Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU), przyjmując za podstawę składkę za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.
2.
Składkę za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych, wynajmowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej osobom fizycznym lub jednostkom gospodarki nie uspołecznionej, ustala PZU w zależności od wielkości ryzyka ubezpieczeniowego.
Jednostki gospodarki uspołecznionej obliczają należną składkę roczną i przekazują ją na rachunek PZU w terminie do 31 marca każdego roku.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1983 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 35, poz. 197),
2)
zarządzenie nr 13 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 1974 r. w sprawie stawek taryfowych za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1985 r.