Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową. - Dz.U.2018.1035 - OpenLEX

Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1035

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową

Na podstawie art. 31 ust. 20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430 i 650) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób dokumentowania prowadzonej przez Żandarmerię Wojskową kontroli operacyjnej, zwanej dalej "kontrolą";
2)
sposób przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń związanych z kontrolą;
3)
sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli;
4)
wzory stosowanych druków i rejestrów.
1. 
Informacje i dowody, a w szczególności obraz lub treści rozmów, uzyskane podczas stosowania kontroli polegającej na stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie tych informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, także przy pomocy sieci telekomunikacyjnych, dokumentuje się w formie komunikatów za każdy dzień kalendarzowy, obejmujących treści zarejestrowane danego dnia, z uwzględnieniem cech identyfikujących adresata i nadawcę.
2. 
Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1:
1)
pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego dokumentuje się w sposób odzwierciedlający zarejestrowaną treść;
2)
niepozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub niemające znaczenia dla toczącego się postępowania karnego można dokumentować w formie streszczenia, które umożliwia przeprowadzenie analizy informacji uzyskanych podczas stosowania kontroli.
3. 
Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1, zarejestrowane w języku obcym, dokumentuje się także w języku polskim, będącym tłumaczeniem z języka obcego.
1. 
Kontrolę dokumentuje się także w formie:
1)
opisów, tłumaczeń z języka obcego lub odszyfrowań informacji zarejestrowanych na nośnikach, na których zostały utrwalone zapisy informacji w postaci cyfrowej lub w postaci taśmy elektromagnetycznej, filmów, negatywów lub fotografii, uzyskanych podczas stosowania kontroli;
2)
kopii, odpisów, wypisów, wyciągów lub zbiorów informacji uzyskanych podczas stosowania kontroli;
3)
notatek służbowych z przebiegu i wyników kontroli.
2. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, gromadzi się w odrębnych zbiorach tworzonych dla poszczególnych podmiotów lub przedmiotów, wobec których kontrola jest stosowana.
3. 
Pozostałe dokumenty związane z kontrolą gromadzi się w odrębnych zbiorach dokumentów związanych z realizacją czynności operacyjno-rozpoznawczych.
1. 
Materiały uzyskane podczas stosowania kontroli, a także wnioski i zarządzenia z nią związane, przekazuje się właściwym organom za pośrednictwem żołnierza upoważnionego do tego pisemnie przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.
2. 
Upoważniony żołnierz Żandarmerii Wojskowej doręcza wniosek o zarządzenie lub przedłużenie kontroli lub zarządzenie kontroli wydane w przypadku niecierpiącym zwłoki przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli bezpośrednio do Prokuratora Generalnego lub właściwego zastępcy prokuratora do spraw wojskowych oraz właściwego Wojskowego Sądu Okręgowego, a także odbiera dokumenty od tych podmiotów.
Przechowywanie, przekazywanie oraz przetwarzanie materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli, a także wniosków i zarządzeń z nią związanych, odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione.
Protokolarnego zniszczenia materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego albo zgromadzonych w toku kontroli zarządzonej przez organ Żandarmerii Wojskowej, w przypadku gdy sąd nie wyraził zgody na jej kontynuowanie, dokonuje stała lub powoływana w tym celu doraźnie komisja.
1. 
Zniszczenia materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego, oraz dokumentacji kontroli, w tym:
1)
komunikatów, o których mowa w § 2 ust. 1,
2)
streszczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2,
3)
nośników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
4)
opisów, tłumaczeń i odszyfrowań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
5)
kopii, odpisów, wypisów, wyciągów lub zbiorów informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2

- dokonuje się przez zniszczenie materiałów lub usunięcie zapisów utrwalonych na nośnikach, w szczególności danych osobowych, w sposób uniemożliwiający odtworzenie ich treści.

2. 
W przypadku gdy usunięcie zapisów utrwalonych na nośnikach nie jest możliwe, uszkadza się te nośniki w sposób uniemożliwiający odczytanie zapisów albo dokonuje się ich zniszczenia.
Wzór:
1)
pisemnego wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o zarządzenie lub przedłużenie kontroli jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, kierowanego do Prokuratora Generalnego lub właściwego zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
zarządzenia Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej przeprowadzenia kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
notatki służbowej z przebiegu i wyników kontroli jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5)
rejestru wniosków, zarządzeń, zgód i postanowień dotyczących kontroli jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6)
centralnego rejestru kontroli operacyjnych jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
7)
protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
8)
informacji o wynikach kontroli jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
9)
informacji o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
Do dokumentowania kontroli wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową (Dz. U. poz. 1071).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

..........................................................................

(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej)

Sygnatura literowo-cyfrowaEgz. nr ...

 ....................., dnia ................. r.

 Wojskowy Sąd Okręgowy

 ............................................

WNIOSEK nr ... / ...

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt .... oraz ust. 7 pkt .... / ust. 9 / ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430, z późn. zm.)*

wnoszę o

ZARZĄDZENIE / PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ*

w sprawie operacyjnej pod kryptonimem ..................................... nr ewid. ...................................

prowadzonej przez .........................., dotyczącej przestępstwa określonego w art. 31 ust. 1 pkt ... ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych i określonego w art. ..., na okres .........................................................................................................................................

Kontrola operacyjna polegająca na ................................................................................................

 (rodzaj stosowanej kontroli)

stosowana będzie wobec ..............................................................................................................,

(imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby, wobec której stosowana

będzie kontrola operacyjna; w przypadku braku wymienionych

danych można wskazać opis wyglądu osoby, ze wskazaniem miejsca

lub sposobu przeprowadzenia kontroli operacyjnej)

w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa określonego w art. ....................................................................................................

 str. .../...

Sygnatura literowo-cyfrowaEgz. nr ...

UZASADNIENIE

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(opis przestępstwa, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania kontroli operacyjnej, powody stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków)

Materiały uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej:

1. ........................;

2. ........................

 KOMENDANT

m.p.............................................................

 (stopień wojskowy, imię i nazwisko)

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*

Warszawa, dnia ........................................

m.p.

 KOMENDANT GŁÓWNY

 ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

 ..........................................................

udzielam zgody / nie udzielam zgody*

Warszawa, dnia ......................................

m.p.

 PROKURATOR GENERALNY /

 ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

 DO SPRAW WOJSKOWYCH

 w .................................................

Wykonano w ... egzemplarzach:

Egz. nr 1 - ....

Egz. nr 2 - ....

Wykonał: ...............................

* Niepotrzebne skreślić.

 str. .../...

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

..........................................................................

(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej)

Sygnatura literowo-cyfrowaEgz. nr ...

 ....................., dnia ................. r.

Prokurator Generalny /

Zastępca Prokuratora Okręgowego

do spraw wojskowych

w .........................................................

(miejsce siedziby)

WNIOSEK NR ..............................

(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt ...., ust. 4 pkt .... i ust. 7 pkt .... ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430, z późn. zm.) wnoszę o:

WYRAŻENIE ZGODY NA ZARZĄDZENIE KONTROLI OPERACYJNEJ

W PRZYPADKU NIECIERPIĄCYM ZWŁOKI

w sprawie operacyjnej pod kryptonimem ......................... nr ewid. ................... prowadzonej przez ..............................................., dotyczącej przestępstwa określonego w art. 31 ust. 1 pkt .... ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych i określonego w art ......., na okres ................................................................................................................................

Kontrola operacyjna polegająca na ................................................................................................

 (rodzaj stosowanej kontroli)

stosowana będzie wobec ..............................................................................................................,

(imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby, wobec której stosowana

będzie kontrola operacyjna; w przypadku braku wymienionych

danych można wskazać opis wyglądu osoby, ze wskazaniem miejsca

lub sposobu przeprowadzenia kontroli operacyjnej)

w celu ............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

UZASADNIENIE

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(opis przestępstwa, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania kontroli operacyjnej, w tym okoliczności uzasadniające przypadek niecierpiący zwłoki, powody stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków)

 str. .../...

Sygnatura literowo-cyfrowaEgz. nr ....

Jednocześnie stwierdzam, że w dniu ...................... r. o godz. ............. poinformowałem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej o niniejszym wniosku.

Materiały uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej:

1. ..........;

2. ...........

 KOMENDANT

m.p...............................................................

 (stopień wojskowy, imię i nazwisko)

......................, dnia ...................

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*

m.p.

 PROKURATOR GENERALNY /

 ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

 DO SPRAW WOJSKOWYCH

 w .................................................

Wykonano w ... egzemplarzach:

Egz. nr 1 - ....

Egz. nr 2 - ....

Wykonał: ...............................

* Niepotrzebne skreślić.

 str. .../...

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

 ....................., dnia ................. r.

..........................................................................

(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej)

Sygnatura literowo-cyfrowaEgz. nr ...

ZARZĄDZENIE NR .... / ....

(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 31 ust. 4 pkt ... ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430, z późn. zm.)

ZARZĄDZAM KONTROLĘ OPERACYJNĄ

w sprawie operacyjnej pod kryptonimem .................................................. nr ewid. ..................... prowadzonej przez ..........................................., dotyczącej przestępstwa określonego w art. 31 ust. 1 pkt ..... ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych i określonego w art. ..., na okres ........................., od dnia .................... od godziny ........................

Kontrola operacyjna polegająca na ................................................................................................

(rodzaj stosowanej kontroli)

stosowana będzie wobec ..............................................................................................................,

(imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby, wobec której stosowana

będzie kontrola operacyjna; w przypadku braku wymienionych

danych można wskazać opis wyglądu osoby, ze wskazaniem miejsca

lub sposobu przeprowadzenia kontroli operacyjnej)

w celu ............................................................................................................................................

UZASADNIENIE

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(opis przestępstwa, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania kontroli operacyjnej, w tym okoliczności uzasadniające przypadek niecierpiący zwłoki, powody stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków)

 KOMENDANT

m.p...............................................................

 (stopień wojskowy, imię i nazwisko)

Wykonano w ... egzemplarzach:

Egz. nr 1 - ....

Egz. nr 2 - ....

Wykonał: ...............................

 str. .../....

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

..........................................................................

(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej)

Sygnatura literowo-cyfrowaEgz. nr ...

 ....................., dnia ................. r.

NOTATKA SŁUŻBOWA

z przebiegu i wyników kontroli operacyjnej

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt ... ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430, z późn. zm.) w sprawie operacyjnej pod kryptonimem ................................................... nr ewid. ................................,

prowadzonej przez ............................................., dotyczącej przestępstwa określonego w art. 31 ust. 1 pkt ... ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych i określonego w art. ..., została przeprowadzona kontrola operacyjna.

1. Dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego zastosowano kontrolę operacyjną:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby, wobec której stosowana będzie kontrola operacyjna; w przypadku braku wymienionych danych można wskazać opis wyglądu osoby, ze wskazaniem miejsca lub sposobu przeprowadzenia kontroli operacyjnej)

2. Miejsce i czas stosowania kontroli operacyjnej .......................................................................

................................................................................................................................................

3. Rodzaj przeprowadzonej kontroli operacyjnej

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4. Kontrolę operacyjną rozpoczęto .............................................................................................

5. Kontrolę operacyjną zakończono ...........................................................................................

W wyniku kontroli operacyjnej:

- uzyskano dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego*,

- nie uzyskano dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego*

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(inne adnotacje związane z przeprowadzoną kontrolą operacyjną)

 SPORZĄDZIŁ:

 .................................................

Wykonano w ... egzemplarzach:

Egz. nr 1 - ....

Egz. nr 2 - ....

Wykonał: ...............................

* Niepotrzebne skreślić.

 str. .../...

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

REJESTR WNIOSKÓW, ZARZĄDZEŃ, ZGÓD I POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNYCH

Lp.Numer wniosku o zarządzenie / przedłużenie / wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w przypadku niecierpiącym zwłokiNumer zarządzenia organu Żandarmerii Wojskowej wydanego w trybie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Numer ewidencyjny sprawy i jej kryptonimRodzaj przestępstwa określonego w art. 31 ust. 1 ustawy

z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Stanowisko prokuratora w sprawieRodzaj kontroli operacyjnej, numer i data wydania postanowienia wojskowego sądu okręgowegoOkres, na który zarządzono kontrolę operacyjnąData zakończenia kontroli operacyjnejSposób wykorzystania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej (nr protokołu zniszczenia / sygnatura akt)Dane osoby, wobec której prowadzona jest kontrola operacyjnaInformacje o

przedłużeniu kontroli operacyjnej i numer poprzedniego wniosku

Inne dane
stopieńimię i nazwisko, PESELnr telefonu, IMEI, IMSI, dane identyfikujące pomieszczenie
123456789101112131415
Rok....
1

 str. 1/...

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

CENTRALNY REJESTR KONTROLI OPERACYJNYCH

Lp.Jednostka

Żandarmerii

Wojskowej

Numer ewidencyjny sprawy i jej kryptonimRodzaj przestępstwa określonego w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej

i wojskowych organach porządkowych

Rodzaj kontroli operacyjnejNazwa organu, który wydał postanowienie / zarządzenie, numer i data wydania postanowienia / zarządzeniaOkres, na który zarządzono kontrolę operacyjnąData zakończenia kontroli operacyjnejDane osoby, wobec której prowadzona jest kontrola operacyjnaInformacje o przedłużeniu kontroli operacyjnej i numer poprzedniego wnioskuInne dane
stopieńimię

i nazwisko, PESEL

nr telefonu, IMEI, IMSI, dane identyfikujące pomieszczenie
Rok ...
1

 str. 1/...

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

..........................................................................

(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej)

Sygnatura literowo-cyfrowaEgz. nr ...

 ....................., dnia ................. r.

PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW

zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej

Komisja powołana przez ...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

w składzie (stopień wojskowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe członków komisji):

1. ...................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................

dokonała w dniu ................. zniszczenia dokumentów / zniszczenia materiałów / usunięcia* informacji uzyskanych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej z wnioskiem nr .......................

Wykaz zniszczonych materiałów:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Podpisy członków komisji:

1. ...........................................

2. ...........................................

3. ...........................................

Wykonano w ... egzemplarzach:

Egz. nr 1 - ....

Egz. nr 2 - ....

Wykonał: ...............................

* Niepotrzebne skreślić

 str. ... / ...

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

..........................................................................

(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej)

Sygnatura literowo-cyfrowaEgz. nr ...

 ....................., dnia ................. r.

Prokurator Generalny /

Zastępca Prokuratora Okręgowego

do spraw wojskowych

w .........................................................

(miejsce siedziby)

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI OPERACYJNEJ

Na podstawie art. 31 ust. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430, z późn. zm.) informuję, że w sprawie operacyjnej pod kryptonimem ......................................., numer ewid. ......................... prowadzonej przez ......................................., dotyczącej przestępstwa określonego w art. 31 ust. 1 pkt ... ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych i określonego w art. ..., na podstawie ................................. w okresie od ..............

do ........................... uzyskano następujące wyniki kontroli operacyjnej: ......................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(opis wyników czynności realizowanych podczas stosowania kontroli operacyjnej z uwzględnieniem treści wniosku prokuratora)

 KOMENDANT

 ..............................................................

 (stopień, imię i nazwisko)

Wykonano w ... egzemplarzach:

Egz. nr 1 - ....

Egz. nr 2 - ....

Wykonał: ...............................

 str. ... / ....

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

..........................................................................

(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej)

Sygnatura literowo-cyfrowaEgz. nr ...

 ....................., dnia ........ ......... r.

Prokurator Generalny /

Zastępca Prokuratora Okręgowego

do spraw wojskowych

w .........................................................

(miejsce siedziby)

INFORMACJA O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ

Na podstawie art. 31 ust. 18a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430, z późn. zm.) informuję, że zgodnie z zarządzeniem Komendanta .......................................................................................

nr .......... z dnia .......................... w sprawie zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej prowadzonej w sprawie operacyjnej pod kryptonimem ..........................................., numer ewid. ..................... w okresie od ................. do .................., w dniu .......................... dokonano zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej w postaci .......................................................................................................

 KOMENDANT

 ..............................................................

 (stopień, imię i nazwisko)

Wykonano w ... egzemplarzach:

Egz. nr 1 - ....

Egz. nr 2 - ....

Wykonał: ...............................

 str. .../....