§ 9. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową. - Dz.U.2018.1035 - OpenLEX

§ 9. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1035

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2018 r.
§  9. 
Do dokumentowania kontroli wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.