§ 2. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową. - Dz.U.2018.1035 - OpenLEX

§ 2. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1035

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2018 r.
§  2. 
1. 
Informacje i dowody, a w szczególności obraz lub treści rozmów, uzyskane podczas stosowania kontroli polegającej na stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie tych informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, także przy pomocy sieci telekomunikacyjnych, dokumentuje się w formie komunikatów za każdy dzień kalendarzowy, obejmujących treści zarejestrowane danego dnia, z uwzględnieniem cech identyfikujących adresata i nadawcę.
2. 
Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1:
1)
pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego dokumentuje się w sposób odzwierciedlający zarejestrowaną treść;
2)
niepozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub niemające znaczenia dla toczącego się postępowania karnego można dokumentować w formie streszczenia, które umożliwia przeprowadzenie analizy informacji uzyskanych podczas stosowania kontroli.
3. 
Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1, zarejestrowane w języku obcym, dokumentuje się także w języku polskim, będącym tłumaczeniem z języka obcego.