§ 7. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową. - Dz.U.2018.1035 - OpenLEX

§ 7. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1035

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2018 r.
§  7. 
1. 
Zniszczenia materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego, oraz dokumentacji kontroli, w tym:
1)
komunikatów, o których mowa w § 2 ust. 1,
2)
streszczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2,
3)
nośników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
4)
opisów, tłumaczeń i odszyfrowań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
5)
kopii, odpisów, wypisów, wyciągów lub zbiorów informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2

- dokonuje się przez zniszczenie materiałów lub usunięcie zapisów utrwalonych na nośnikach, w szczególności danych osobowych, w sposób uniemożliwiający odtworzenie ich treści.

2. 
W przypadku gdy usunięcie zapisów utrwalonych na nośnikach nie jest możliwe, uszkadza się te nośniki w sposób uniemożliwiający odczytanie zapisów albo dokonuje się ich zniszczenia.