§ 10. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową. - Dz.U.2018.1035 - OpenLEX

§ 10. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1035

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2018 r.
§  10. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową (Dz. U. poz. 1071).