§ 8. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową. - Dz.U.2018.1035 - OpenLEX

§ 8. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1035

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2018 r.
§  8. 
Wzór:
1)
pisemnego wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o zarządzenie lub przedłużenie kontroli jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, kierowanego do Prokuratora Generalnego lub właściwego zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
zarządzenia Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej przeprowadzenia kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
notatki służbowej z przebiegu i wyników kontroli jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5)
rejestru wniosków, zarządzeń, zgód i postanowień dotyczących kontroli jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6)
centralnego rejestru kontroli operacyjnych jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
7)
protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
8)
informacji o wynikach kontroli jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
9)
informacji o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.