Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową. - Dz.U.2013.1071 - OpenLEX

Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1071

Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową

Na podstawie art. 31 ust. 20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568 i 628) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób dokumentowania prowadzonej przez Żandarmerię Wojskową kontroli operacyjnej, zwanej dalej "kontrolą";
2)
sposób przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń związanych ze stosowaniem kontroli;
3)
sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli;
4)
wzory stosowanych druków i rejestrów.
Dokumentację kontroli stanowią:
1)
pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;
2)
zarządzenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej przeprowadzenia kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;
3)
postanowienie wojskowego sądu okręgowego o zarządzeniu kontroli;
4)
postanowienie wojskowego sądu okręgowego o przedłużeniu kontroli;
5)
postanowienie wojskowego sądu okręgowego w sprawie prowadzenia kontroli zarządzonej przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej w przypadkach niecierpiących zwłoki;
6)
pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na złożenie przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej wniosku o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;
7)
pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na zarządzenie przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej przeprowadzenia kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;
8)
pisemna zgoda właściwego miejscowo wojskowego prokuratora okręgowego na złożenie przez komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej wniosku o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;
9)
pisemna zgoda właściwego miejscowo wojskowego prokuratora okręgowego na zarządzenie przez komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;
10)
zgoda Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej na złożenie przez komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej wniosku o zarządzenie kontroli;
11)
zgoda Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej na zarządzenie przez komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;
12)
pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o przedłużenie kontroli;
13)
pisemna zgoda właściwego miejscowo wojskowego prokuratora okręgowego na złożenie wniosku o przedłużenie kontroli;
14)
pisemna zgoda Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej na złożenie przez komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej wniosku o przedłużenie kontroli;
15)
pisemna zgoda właściwego miejscowo wojskowego prokuratora okręgowego na złożenie przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej wniosku, o którym mowa w pkt 12;
16)
notatka służbowa;
17)
rejestry:
a)
zgód dotyczących kontroli operacyjnej,
b)
wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej,
c)
postanowień dotyczących kontroli operacyjnej,
d)
centralny rejestr kontroli operacyjnych;
18)
protokoły komisyjnego zniszczenia materiałów;
19)
informacja o wynikach kontroli operacyjnej;
20)
informacja o przebiegu kontroli operacyjnej;
21)
informacja o wynikach przeprowadzonych czynności w toku kontroli operacyjnej;
22)
informacja o zarządzeniu i wykonaniu zarządzenia o zniszczeniu materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego;
23)
zażalenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej na postanowienie Wojskowego Sądu Okręgowego w przedmiocie kontroli;
24)
nośniki, na których utrwalone zostały zapisy informacji w postaci cyfrowej, taśmy elektromagnetycznej, filmy, negatywy lub fotografie, na których zarejestrowane zostały informacje uzyskane w wyniku czynności dokonywanych w ramach kontroli;
25)
opis, tłumaczenie z języka obcego lub odszyfrowanie informacji zarejestrowanych na nośnikach, o których mowa w pkt 24;
26)
kopie, odpisy, wypisy, wyciągi lub zbiory informacji uzyskanych w wyniku czynności dokonywanych w zakresie kontroli.
Dokument sporządza się na druku:
1)
wniosku o zarządzenie/przedłużenie kontroli operacyjnej określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
zarządzenia kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
protokołu zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
rejestru postanowień dotyczących kontroli operacyjnej określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5)
rejestru zgód dotyczących kontroli operacyjnej określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6)
rejestru wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
7)
centralnego rejestru kontroli operacyjnych określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
8)
zgody na przeprowadzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
9)
informacji o wynikach kontroli operacyjnej określonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
10)
informacji o przebiegu kontroli operacyjnej określonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
11)
informacji o wynikach przeprowadzonych czynności w toku kontroli operacyjnej określonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
12)
informacji o zarządzeniu i wykonaniu zarządzenia o zniszczeniu materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego określonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
1.
Z każdej czynności wykonywanej w ramach kontroli operacyjnej sporządza się notatkę służbową.
2.
Notatka służbowa zawiera:
1)
numer sprawy i kryptonim, jeśli jej nadano;
2)
określenie czynności dokonanych w ramach kontroli;
3)
czas i miejsce przeprowadzenia tych czynności;
4)
dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokonano czynności;
5)
dane dotyczące osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie czynności (stopień, imię i nazwisko);
6)
rodzaj użytego środka technicznego;
7)
informacje o wyniku czynności;
8)
inne informacje niezbędne do wykonania czynności.
Do przechowywania wniosków, zarządzeń oraz materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli oraz przetwarzania tych materiałów stosuje się ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
1.
Niszczenie materiałów zgromadzonych w wyniku stosowania kontroli niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo niemających znaczenia dla postępowania kontrolnego przeprowadza się przez:
1)
fizyczne niszczenie materiałów;
2)
usunięcie zapisów utrwalonych na nośnikach w sposób uniemożliwiający odtworzenie ich treści, w szczególności danych osobowych.
2.
W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się te nośniki w sposób uniemożliwiający odczytanie zapisów albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.
3.
Protokolarnego niszczenia materiałów niezawierających dowodów dokonuje stała lub powoływana doraźnie komisja.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK NR .....................................

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

Sygnatura literowo-cyfrowa

Egz. nr .........

......................, dnia ............ 20.... r.

WOJSKOWY SĄD OKRĘGOWY

w .......................................................

(miejsce siedziby)

(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt ........ ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568, z późn. zm.) wnoszę o:

ZARZĄDZENIE/PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ

w sprawie pod kryptonimem "........................................................" nr ewid. .............................. prowadzonej przez .........................................................., dotyczącej przestępstwa określonego w art. 31 ust. 1 pkt ...... ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych i określonego w art. ..........., na okres .................................... tygodni/miesięcy.

Kontrola operacyjna polegająca na ...................................................... stosowana będzie wobec

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby, wobec której stosowana będzie kontrola operacyjna, w przypadku braku wymienionych danych można wskazać opis wyglądu osoby, ze wskazaniem miejsca lub sposobu przeprowadzenia kontroli operacyjnej)

w celu ...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

UZASADNIENIE:

(opis przestępstwa, kwalifikacja prawna, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania kontroli operacyjnej, powody stwierdzonej nieprzydatności innych środków)

Materiały uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej:

1. ...............................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................

KOMENDANT

...........................................................

(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

Wykonano w ..... egz.

...................................

...................................

Wykonał ................... str. ......../..............

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZARZĄDZENIE NR ............................

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI>

Sygnatura literowo-cyfrowa

Egz. nr .........

..............................., dnia ............ 20.... r.

(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568, z późn. zm.)

ZARZĄDZAM KONTROLĘ OPERACYJNĄ

w sprawie ..................................................... pod kryptonimem "..............................................."

prowadzonej przez ....................................................., dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 31 ust. 1 pkt ............ ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych i określonego w art. ............, na okres ........... tygodni/miesięcy.

Kontrola operacyjna polegająca na ...................................................... stosowana będzie wobec

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby, wobec której stosowana będzie kontrola operacyjna, w przypadku braku wymienionych danych można wskazać opis wyglądu osoby, ze wskazaniem miejsca lub sposobu przeprowadzenia kontroli operacyjnej)

w celu ...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

UZASADNIENIE:

(opis przestępstwa, kwalifikacja prawna, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania kontroli operacyjnej, powody stwierdzonej nieprzydatności innych środków)

KOMENDANT

...........................................................

(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

Wykonano w ..... egz.

...................................

...................................

Wykonał ................... str. ......../..............

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI>

Sygnatura literowo-cyfrowa

Egz. nr .........

..............................., dnia ............ 20.... r.

Komisja powołana przez ..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

w składzie (stopień wojskowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe członków komisji):

1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................

dokonała w dniu ........................ zniszczenia dokumentów/zniszczenia materiałów/skasowania informacji uzyskanych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej z wnioskiem nr .............. .

Wykaz zniszczonych materiałów:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Podpisy członków komisji:

1. .......................................

2. .......................................

3. .......................................

Wykonano w ..... egz.

...................................

...................................

Wykonał ................... str. ......../..............

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

REJESTR

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

Sygnatura literowo-cyfrowa

................................................... Egz.pojedynczy

(nazwa jednostki organizacyjnej)

................................................... ......................, dnia ........... 20 ... r.

(numer ewidencyjny)

POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ

Zawierakart
//
Rozpoczęto(rok)(miesiąc)(dzień)
//
Zakończono(rok)(miesiąc)(dzień)

...... str. ... /........

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

Sygnatura literowo-cyfrowa

Egz. pojedynczy

Lp.Określenie organu wnioskującego o wydanie postanowieniaNumer wniosku lub zarządzeniaRodzaj i data postanowienia wojskowego sądu okręgowegoOkres, na który zarządzono kontrolę operacyjnąInne dane
123456

.............. str. ....../.....

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

REJESTR

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

Sygnatura literowo-cyfrowa

................................................... Egz.pojedynczy

(nazwa jednostki organizacyjnej)

................................................... ......................, dnia ........... 20 ... r.

(numer ewidencyjny)

ZGÓD DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ

Zawierakart
//
Rozpoczęto(rok)(miesiąc)(dzień)
//
Zakończono(rok)(miesiąc)(dzień)

...... str. ..../........

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

Sygnatura literowo-cyfrowa Egz. pojedynczy

Lp.Określenie organu wnioskującego o wyrażenie zgodyNumer wniosku lub zarządzeniaProkurator wojskowy

i jego stanowisko w sprawie

Rodzaj i data wydania postanowienia

wojskowego sądu okręgowego

Okres, na który zarządzono kontrolę operacyjnąData zakończenia kontroli operacyjnejInformacje o sposobie wykorzystania

w postępowaniu karnym materiałów zgromadzonych

podczas stosowania kontroli operacyjnej

Inne dane
123456789

.............. str. ....../.....

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

REJESTR

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

Sygnatura literowo-cyfrowa

................................................... Egz.pojedynczy

(nazwa jednostki organizacyjnej)

................................................... ......................, dnia ........... 20 ... r.

(numer ewidencyjny)

WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ

Zawierakart
//
Rozpoczęto(rok)(miesiąc)(dzień)
//
Zakończono(rok)(miesiąc)(dzień)

...... str. ..../........

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

Sygnatura literowo-cyfrowa Egz. pojedynczy

Lp.Numer wnioskuNumer zarządzenia organu ŻW wydanego w trybie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowychNumer sprawy i jej kryptonimRodzaj przestępstwa określonego w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowychRodzaj kontroli operacyjnejProkurator wojskowy i jego stanowisko w sprawieRodzaj i data wydania postanowienia wojskowego sądu okręgowegoOkres, na który zarządzono kontrolę operacyjnąData zakończenia kontroli operacyjnejInformacje o sposobie wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnejDane identyfikujące postępowanie karne, toczące się w stosunku do osoby, wobec której zarządzono kontrolę operacyjnąInformacje o przedłużeniu kontroli operacyjnej i nr poprzedniego wnioskuInne dane
1234567891011121314

.............. str. ....../.....

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

CENTRALNY REJESTR

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

Sygnatura literowo-cyfrowa

................................................... Egz.pojedynczy

(nazwa jednostki organizacyjnej)

................................................... ......................, dnia ........... 20 .....

(numer ewidencyjny)

KONTROLI OPERACYJNEJ

Zawierakart
//
Rozpoczęto(rok)(miesiąc)(dzień)
//
Zakończono(rok)(miesiąc)(dzień)

...... str. ...../........

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

Sygnatura literowo-cyfrowa Egz. pojedynczy

Lp.Jednostka ŻWRok zastosowaniaRodzaj KOProceduraIlość elementów objętych KODataIlość przedłużeńOkres trwania (miesięcy)Uwagi
rodzajkryptonim/

charakter

osób/

pomieszczeń

telefonówrozpoczęciazakończenia
12345678910111213

.............. str. ....../.....

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

ZGODA NR ...............................

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI>

Sygnatura literowo-cyfrowa

Egz. nr ...................

........................, dnia .......... 20.... r.

(nr w rejestrze)

na przeprowadzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki

Po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w ......................................................... oraz jego wnioskiem o zarządzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki w sprawie pod kryptonimem "................." nr ......................... .

Opis przestępstwa .........................................................................................................................

(krótki opis z podaniem kwalifikacji prawnej)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Na podstawie art. 31 ust. 4 pkt .... ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568, z późn. zm.) wyrażam zgodę na zarządzenie przez wnioskującego Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w ................................................................ przeprowadzenia kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki w przedmiotowej sprawie.

UZASADNIENIE:

(okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby, wobec której stosowana będzie kontrola operacyjna, w przypadku braku wymienionych danych można wskazać opis wyglądu osoby, ze wskazaniem miejsca lub sposobu przeprowadzenia kontroli operacyjnej)

Cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej ...................................................................

.......................................................................................................................................................

(określenie celu, czasu prowadzonej kontroli operacyjnej, a także jej rodzaju)

.......................................................................................................................................................

KOMENDANT GŁÓWNY

ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

..........................................................

(stopień, imię, nazwisko)

Wykonano w ..... egz.

...................................

...................................

Wykonał ................... ..... str. ......../..............

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

INFORMACJA

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI>

Sygnatura literowo-cyfrowa

Egz. nr ...................

........................, dnia .......... 20.... r.

O WYNIKACH KONTROLI OPERACYJNEJ

Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu realizacji kompetencji prokuratora w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi (Dz. U. Nr 121, poz. 692) informuję, że w toku kontroli operacyjnej prowadzonej w sprawie ..............................................................................

pod kryptonimem ...................................................................... prowadzonej przez ...................

....................................................................................., dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 31 ust. 1 pkt ........ ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568, z późn. zm.) i określonego w art. ........, na podstawie ................................................. w okresie od .....................................

do .................................... uzyskano następujące efekty: .............................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(opis uzyskanych efektów w toku stosowania kontroli operacyjnej z uwzględnieniem treści wniosku prokuratora)

KOMENDANT

.....................................................

(stopień, imię i nazwisko)

Wykonano w ..... egz.

...................................

...................................

Wykonał ................... ..... str. ......../..............

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

INFORMACJA

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI>

Egz. nr ...................

........................, dnia .......... 20.... r.

O PRZEBIEGU KONTROLI OPERACYJNEJ

Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu realizacji kompetencji prokuratora w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi (Dz. U. Nr 121, poz. 692) informuję, że w toku kontroli operacyjnej prowadzonej w sprawie ..............................................................................

pod kryptonimem .......................................... prowadzonej przez ....................................................................................., dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 31 ust. 1 pkt ......... ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568, z późn. zm.) i określonego w art. ........, na podstawie .........................................., w okresie od ........................................... do ..........................................., kontrola miała następujący przebieg: .........................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(opis przebiegu stosowania kontroli operacyjnej z uwzględnieniem treści wniosku prokuratora)

KOMENDANT

.....................................................

(stopień, imię i nazwisko)

Wykonano w ..... egz.

...................................

...................................

Wykonał ................... ..... str. ......../..............

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCI W TOKU KONTROLI OPERACYJNEJ

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI>

Egz. nr ...................

........................, dnia .......... 20.... r.

Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu realizacji kompetencji prokuratora w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi (Dz. U. Nr 121, poz. 692) informuję, że w sprawie .......................................... pod kryptonimem .........................................., prowadzonej przez ...................................................................................................., dotyczącej przestępstwa

wymienionego w art. 31 ust. 1 pkt .......... ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568, z późn. zm.) i określonego w art. .........., na podstawie ................................................................................... w okresie od .............................................. do .......................................... uzyskano następujące wyniki czynności realizowanych w toku kontroli operacyjnej: ...................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(opis wyników czynności realizowanych w toku stosowania kontroli operacyjnej z uwzględnieniem treści wniosku prokuratora)

KOMENDANT

.....................................................

(stopień, imię i nazwisko)

Wykonano w ..... egz.

...................................

...................................

Wykonał ................... ..... str. ......../..............

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

INFORMACJA

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

Egz. nr ...................

........................, dnia .......... 20.... r.

O ZARZĄDZENIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA O ZNISZCZENIU MATERIAŁÓW NIEZAWIERAJĄCYCH DOWODÓW POZWALAJĄCYCH NA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KARNEGO LUB NIEMAJĄCYCH ZNACZENIA DLA TOCZĄCEGO SIĘ POSTĘPOWANIA KARNEGO

Na podstawie art. 31 ust. 18a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568, z późn. zm.) informuję, że zgodnie z zarządzeniem Komendanta .......................................................................................... nr ......................... z dnia ......................................... w sprawie zniszczenia materiałów kontroli operacyjnej prowadzonej w sprawie ..............................................................................

pod kryptonimem ".............................................", w okresie od ........................ do ...................,

w dniu ......................................... dokonano zniszczenia materiałów w postaci .........................

.......................................................................................................................................................

KOMENDANT

.....................................................

(stopień, imię i nazwisko)

Wykonano w ..... egz.

...................................

...................................

Wykonał ................... ..... str. ......../..............

OZNACZENIE KLAUZULI TAJNOŚCI

1 Rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli (Dz. U. Nr 157, poz. 1864).