§ 4. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową. - Dz.U.2018.1035 - OpenLEX

§ 4. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1035

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2018 r.
§  4. 
1. 
Materiały uzyskane podczas stosowania kontroli, a także wnioski i zarządzenia z nią związane, przekazuje się właściwym organom za pośrednictwem żołnierza upoważnionego do tego pisemnie przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.
2. 
Upoważniony żołnierz Żandarmerii Wojskowej doręcza wniosek o zarządzenie lub przedłużenie kontroli lub zarządzenie kontroli wydane w przypadku niecierpiącym zwłoki przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli bezpośrednio do Prokuratora Generalnego lub właściwego zastępcy prokuratora do spraw wojskowych oraz właściwego Wojskowego Sądu Okręgowego, a także odbiera dokumenty od tych podmiotów.