§ 3. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową. - Dz.U.2018.1035 - OpenLEX

§ 3. - Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1035

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2018 r.
§  3. 
1. 
Kontrolę dokumentuje się także w formie:
1)
opisów, tłumaczeń z języka obcego lub odszyfrowań informacji zarejestrowanych na nośnikach, na których zostały utrwalone zapisy informacji w postaci cyfrowej lub w postaci taśmy elektromagnetycznej, filmów, negatywów lub fotografii, uzyskanych podczas stosowania kontroli;
2)
kopii, odpisów, wypisów, wyciągów lub zbiorów informacji uzyskanych podczas stosowania kontroli;
3)
notatek służbowych z przebiegu i wyników kontroli.
2. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, gromadzi się w odrębnych zbiorach tworzonych dla poszczególnych podmiotów lub przedmiotów, wobec których kontrola jest stosowana.
3. 
Pozostałe dokumenty związane z kontrolą gromadzi się w odrębnych zbiorach dokumentów związanych z realizacją czynności operacyjno-rozpoznawczych.