Art. 35. - [Sprawdzenie spełnienia wymagań; decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę; kara] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 22 kwietnia 2023 r.
Art.  35.  [Sprawdzenie spełnienia wymagań; decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę; kara]
1. 
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:
1)
zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:
a)
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu,
b)
wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
c)
ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
2)
zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
3)
kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie:
a) 51
 (uchylona),
b) 52
 (uchylona),
c)
kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczącego projektanta i projektanta sprawdzającego,
d) 53
 (uchylona);
3a) 54
 dołączenie:
a)
wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
b)
oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10;
4) 55
 posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych na podstawie:
a)
kopii dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 - w przypadku uprawnień niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
b)
danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane - w przypadku uprawnień wpisanych do tego rejestru;
4a) 56
 przynależność projektanta i projektanta sprawdzającego do właściwej izby samorządu zawodowego na podstawie:
a)
zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 - w przypadku osób niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
b)
danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane - w przypadku osób wpisanych do tego rejestru.
5)
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie określonym w ust. 1 organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia.
3a. 
Do postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepis art. 86f ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4. 
W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. 
Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:
1)
w przypadku niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym mowa w ust. 3;
2)
w przypadku wykonywania robót budowlanych przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;
3)
jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o nakazie rozbiórki.
6. 
W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę:
1)
w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji albo
2)
w zakresie realizacji inwestycji kolejowej, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji,
3)
w zakresie realizacji inwestycji zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, służących bezpieczeństwu i obronności państwa, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji

- organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.

6a. 
Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
7. 
Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. 
Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
9. 
Do decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
51 Art. 35 ust. 1 pkt 3 lit. a uchylona przez art. 1 pkt 11 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
52 Art. 35 ust. 1 pkt 3 lit. b uchylona przez art. 1 pkt 11 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
53 Art. 35 ust. 1 pkt 3 lit. d uchylona przez art. 1 pkt 11 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
54 Art. 35 ust. 1 pkt 3a dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
55 Art. 35 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
56 Art. 35 ust. 1 pkt 4a dodany przez art. 1 pkt 11 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.