Makuch Jakub, Linijka słońca dla potencjalnego zamierzenia budowlanego na działce sąsiedniej względem terenu inwestycji

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Linijka słońca dla potencjalnego zamierzenia budowlanego na działce sąsiedniej względem terenu inwestycji

W procesie planowania inwestycji budowlanej konieczne jest uwzględnienie szeregu czynników faktycznych (terenowych) i uwarunkowań prawnych. Doniosłą rolę w tym ostatnio wskazanym zakresie pełnią - wynikające z przepisów techniczno-budowlanych wymogi, regulujące kwestię naturalnego oświetlenia pomieszczeń (przesłaniania i nasłoneczniania). Chodzi tu w szczególności o regulacje zawarte w § 13, § 57 i § 60 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które determinują miejsce posadowienia budynku na działce inwestora. Analiza wskazanych przepisów nasuwa jednak pytanie, czy przepisy te przewidują także ochronę właścicieli niezabudowanych nieruchomości, sąsiednich względem terenu inwestycji - poprzez ustanowienie zakazu zacieniania przez realizowany budynek - zabudowy w przyszłości mogącej powstać na tej sąsiedniej działce. Inaczej mówiąc, czy planowana inwestycja powinna uwzględniać także kwestię zacienienia (przesłaniania) potencjalnej (hipotetycznej) zabudowy mogącej powstać na działce sąsiedniej względem terenu inwestycji. Orzecznictwo sądowe wypowiadające się w powyższym przedmiocie nie jest jednolite. Z jednej bowiem strony, bazując na literalnej wykładni przepisu § 13 powołanego wyżej rozporządzenia wskazuje się, że każdy inwestor planując budowę musi uwzględniać tylko i wyłącznie naturalne oświetlenie pomieszczeń w istniejącej już, sąsiedniej zabudowie (pogląd 1). Z drugiej zaś strony, liczne orzecznictwo sądowe dopuszcza przypadki odstępstw od wskazanego stanowiska (poglądy 2-5), akcentując niedopuszczalność uprzywilejowania tego z inwestorów, który pierwszy rozpoczął budowę. Uprzywilejowanie to polega na tym, że budując w sąsiedztwie niezabudowanej jeszcze nieruchomości, inwestor, przy przyjęciu wyłącznie literalnej wykładni § 13 powołanego rozporządzenia, nie będzie ograniczony warunkami odległościowymi stawianymi przez ten przepis.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX