Kubiak Marcin, Merytoryczna kontrola wniosku o pozwolenie na budowę

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 19 września 2020 r.
Autorzy:

Merytoryczna kontrola wniosku o pozwolenie na budowę

Merytoryczna kontrola wniosku o pozwolenie na budowę

Merytoryczna kontrola wniosku o pozwolenie na budowę

Po stwierdzeniu swojej właściwości do rozstrzygnięcia konkretnego wniosku, sprawdzeniu, że wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, ocenie dopuszczalności wszczęcia postępowania oraz ustaleniu kręgu stron postępowania - organ administracji architektoniczno-budowlanej przystępuje do merytorycznej kontroli wniosku o pozwolenie na budowę. Zakres kontroli merytorycznej został wyznaczony w art. 35 ust. 1 p.b., a pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto spełnia wymogi określone w art. 32 ust. 4 p.b. Jeżeli organ administracji stwierdzi naruszenia we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (dołączonych dokumentach), nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia przez inwestora wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia (art. 35 ust. 3 p.b.). Po bezskutecznym upływie terminu organ administracji wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

W świetle art. 33 ust. 6 p.b. nie budzi wątpliwości, że art. 35 ust. 3 p.b. odnosi się wyłącznie do wad materialnych przedłożonej przez inwestora dokumentacji, a więc takich, które mogą być sprawdzone i dostrzeżone jedynie na etapie analiz merytorycznych dokonywanych przez organ po wszczęciu postępowania.

Zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego jest wyrazem aprobaty organu administracji architektoniczno-budowlanej co do przedstawionych rozwiązań projektowych (J. Dessoulavy-Śliwiński [w:] Prawo budowlane. Komentarz pod red. Z. Niewiadomskiego, wyd. 5, Warszawa 2013, s. 450). Zatwierdzony projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany stanowi podstawę do udzielenia pozwolenia na budowę; co do zasady następuje to w jednej decyzji administracyjnej, jednak inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 34 ust. 5 p.b.).

Merytoryczna kontrola wniosku o pozwolenie na budowę inwestor inwestor uzupełnienie braków odebranie wezwania organ organ decyzja o pozwoleniu na budowę czy projekt budowlany został wykonany i sprawdzony przez osoby do tego uprawnione? sprawdzenie zgodności z prawem wniosku nałożenie obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę czy braki wniosku zostały prawidłowo uzupełnione? przyjęcie uzupełnionego wniosku sprawdzenie zgodności projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska sprawdzenie kompletności projektu budowlanego przystąpienie do merytorycznej kontroli wniosku o pozwolenie na budowę i załączników czy na terenie którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu jest obiekt budowlany w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki? sprawdzenie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej sprawdzenie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami tak nie zgodny niezgodny tak nie zgodny niezgodny kompletny niekompletny nie tak zgodny niezgodny zgodny niezgodny

Krok: przystąpienie do merytorycznej kontroli wniosku o pozwolenie na budowę i załączników

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1) został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1146).

Dokumenty, które powinny zostać złożone razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę, zostały wymienione w art. 33 ust. 2 p.b.; wymogi, jakim musi odpowiadać projekt budowlany zostały określone w  art. 34 ust. 1-3d p.b. (projekt architektoniczno-budowlany jest elementem projektu budowlanego). Ramy merytorycznej kontroli wniosku o pozwolenie na budowę zostały natomiast wyznaczone przepisami art. 35 ust. 1 p.b.

Krok: czy na terenie którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu jest obiekt budowlany w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki?

Z art. 35 ust. 5 pkt 3 p.b. wynika, że wystarczającą przesłanką wydania decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę jest istnienie na działce, na której ma być zrealizowana inwestycja, obiektu budowlanego objętego nakazem rozbiórki. Jeżeli decyzja o rozbiórce nie jest ostateczna organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien rozważyć możliwość zawieszenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę (na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.), do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy rozbiórki, prowadzonej przez organy nadzoru budowlanego.

Decyzja o nakazie rozbiórki musi zostać wykonana w całości; w sytuacji, gdy w sprawie zaistniała analizowana przesłanka negatywna do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę, organ nie może zastosować przepisu art. 35 ust. 4 p.b. (wyrok NSA z dnia 15 lutego 2013 r., II OSK 1965/11).