[Przedmiot podatku od nieruchomości] - Art. 2. - Podatki i opłaty lokalne. - Dz.U.2019.1170 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Przedmiot podatku od nieruchomości] - Podatki i opłaty lokalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1170 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  2.  [Przedmiot podatku od nieruchomości]
1. 
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1)
grunty;
2)
budynki lub ich części;
3)
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. 
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. 
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również:
1)
pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;
2)
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych;
2a)
grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi;
3)
nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich;
4)
grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych.
4. 
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363).
5. 
Przepis ust. 3 pkt 4 stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej lub pomocy de minimis.