Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego - OpenLEX

Etel Leonard, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego

Procedura przedstawia sposób opodatkowania nieruchomości (lub obiektów budowlanych) stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego podatnik podatnik czy posiadacz włada na podstawie tytułu prawnego? czy posiadaczem jest osoba fizyczna? czy przedmiotem posiadania jest lokal mieszkalny niestanowiący odrębnej nieruchomości? czy posiadacz wywodzi swój tytuł prawny bezpośrednio od właściciela (j.s.t.)? obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu zależnym jaki charakter ma władanie? posiadanie samoistne użytkowanie wieczyste posiadanie zależne przedmiot opodatkowania stanowiący własność j.s.t. obowiązek podatkowy ciąży na podmiocie wywodzącym tytuł posiadania bezpośrednio od właściciela (j.s.t.) czy podlega opodatkowaniu (nie korzystając ze zwolnienia podatkowego)? obowiązek podatkowy ciąży na samoistnym posiadaczu brak obowiązku zapłaty podatku obowiązek podatkowy ciąży na użytkowniku wieczystym czy znajduje się we władaniu innego podmiotu? obowiązek zapłaty podatku ciąży na j.s.t. nie tak nie tak nie tak tak nie nie tak nie tak

Krok: przedmiot opodatkowania stanowiący własność j.s.t.

W przeciwieństwie do podatku rolnego (art. 3a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm. - dalej u.p.r.) w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l., ustawodawca nie wyłączył z obowiązku podatkowego ani Skarbu Państwa, ani gmin. Oznacza to, że wszystkie jednostki samorządu terytorialnego objęte są zakresem podmiotowym podatku od nieruchomości. Nie zawsze jednak j.s.t. jest podatnikiem podatku obciążającego grunty lub obiekty budowlane stanowiące jej własność.

Krok: czy podlega opodatkowaniu (nie korzystając ze zwolnienia podatkowego)?

W ustawie przewidziano kilka wyłączeń podatkowych oraz szereg zwolnień podatkowych. Wyłączenia podatkowe, tj. okoliczności, które nie powodują powstania obowiązku podatkowego, wskazano w art. 2 ust. 2 i 3 u.p.o.l. Wśród nich wskazać można:

1) władanie nieruchomościami (lub ich częściami) zajętymi na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich;

2) władanie gruntami zajętymi pod pasy drogowe dróg publicznych (a więc m.in. gminnych, powiatowych i wojewódzkich) w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowanymi w nich budowlami - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Brak obowiązku zapłaty podatku będzie również związany z korzystaniem ze zwolnień podatkowych wymienionych w art. 7 u.p.o.l. oraz zwolnień wprowadzonych stosowną uchwała rady gminy.