Grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości - OpenLEX

Krywan Tomasz, Grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.
Autorzy:

Grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

Grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

Grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

Procedura pozwala ustalić, czy dany grunt podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podatnik podatnik grunt podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości grunt nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości istnieje potrzeba ustalenia, czy dany grunt podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości czy grunt jest sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolny lub las? czy grunt jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej? czy grunt należy do jednej z pozostałych kategorii gruntów wyłączonych z opodatkowania podatkiem od nieruchomości? tak nie tak nie nie tak

Krok: istnieje potrzeba ustalenia, czy dany grunt podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

Jednym z podatków, jakimi są opodatkowane grunty, jest podatek od nieruchomości (zob. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm. - dalej u.p.o.l.). Warunki, jakie muszą być spełnione, aby grunty podlegały opodatkowaniu tym podatkiem, wynikają z przepisów art. 2 u.p.o.l.

Krok: czy grunt jest sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolny lub las?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają, co do zasady, grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub lasy (zob. art. 2 ust. 2 u.p.o.l.).

Zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków określa rozdział 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 393 z późn. zm.). Z § 68 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia wynika, że do użytków rolnych zalicza się:

a) grunty orne, oznaczone symbolem - R,

b) sady, oznaczone symbolem - S,

c) łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,

d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,

e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,

f) grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,

g) grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,

h) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr.

Z kolei § 68 ust. 2 pkt 1 wskazanego rozporządzenia stanowi, że lasy oznaczane są symbolem Ls.