Sondej Marek Zbigniew, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości sieci gazowej w kontekście badania związku techniczno-użytkowego między siecią, a jej elementami.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości sieci gazowej w kontekście badania związku techniczno-użytkowego między siecią, a jej elementami.

Przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie sądowoadministracyjnym jest określenie, co składa się na budowlę - sieć gazową, a ma to wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości, jako że stanowi ją wartość budowli obliczona jako podstawa amortyzacji w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Część sądów uznaje, że w podstawie opodatkowania może być uwzględniona wartość urządzeń technicznych znajdujących się w obiektach wykorzystywanych przy przesyle gazu tj. kontenerach stacji redukcyjno-pomiarowych i w punktach pomiarowych. Kontener wraz z fundamentami może też jednak stanowić w ich ocenie budynek w rozumieniu przepisów podatkowych, a tym samym dla jego opodatkowania będzie miała znaczenie powierzchnia, a nie wartość obiektu. Wg drugiego poglądu stacje redukcyjno-pomiarowe i punkty pomiarowe zawsze stanowią integralną część budowli, jaką jest sieć gazowa i w związku z tym również znajdujące się w nich urządzenia techniczne stanowią część budowli i ich wartość powinna być uwzględniana w podstawie opodatkowania. Powołują się przy tym na definicję sieci gazowej zawartą w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX