Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.735 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 kwietnia 2021 r. do: 30 czerwca 2021 r.
Art.  105.  [Umorzenie postępowania administracyjnego]
§  1. 
Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.
§  2. 
Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.