Law Journal

Przedterminowe wybory wójta gminy Kozłowo w województwie warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2017.1794 | rozporządzenie z dnia 25 września 2017 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dz.U.2017.1801 | rozporządzenie z dnia 25 września 2017 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2017.1795 | obwieszczenie z dnia 25 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich.

Dz.U.2017.1905 | rozporządzenie z dnia 25 września 2017 r. | Akt utracił moc

Nadawanie Krzyża Zachodniego.

Dz.U.2017.1885 | rozporządzenie z dnia 23 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2017.1848 | rozporządzenie z dnia 22 września 2017 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2017.1827 | rozporządzenie z dnia 22 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Sposób ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2017.1783 | rozporządzenie z dnia 22 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dz.U.2017.1988 | rozporządzenie z dnia 22 września 2017 r. | Akt utracił moc

Wysokość wpłaty lotniczej w 2018 r.

Dz.U.2017.1865 | rozporządzenie z dnia 22 września 2017 r. | Akt utracił moc

Sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa.

Dz.U.2017.1804 | rozporządzenie z dnia 20 września 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Dz.U.2017.1797 | rozporządzenie z dnia 20 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Dz.U.2017.1799 | rozporządzenie z dnia 20 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Sposób przesyłania deklaracji i podań oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Dz.U.2021.52 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dz.U.2018.1813 t.j. | ustawa z dnia 15 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Dz.U.2017.2111 | ustawa z dnia 15 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Przedsiębiorstwo państwowe "Porty Lotnicze".

Dz.U.2017.1902 | ustawa z dnia 15 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczególne rozwiązania zapewniające poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2017.1774 | ustawa z dnia 15 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykaz nieruchomości przekazywany Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.

Dz.U.2017.1764 | rozporządzenie z dnia 15 września 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Dz.U.2017.1779 | rozporządzenie z dnia 15 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks wykroczeń.

Dz.U.2017.1941 | ustawa z dnia 15 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pomocy społecznej.

Dz.U.2017.1985 | ustawa z dnia 15 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych.

Dz.U.2017.1930 | ustawa z dnia 15 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dz.U.2017.1947 | ustawa z dnia 15 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2017.1888 | ustawa z dnia 15 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.1999 | ustawa z dnia 15 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.1926 | ustawa z dnia 15 września 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Dz.U.2017.1784 | rozporządzenie z dnia 14 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Dz.U.2019.683 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 września 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych.

Dz.U.2017.1806 | rozporządzenie z dnia 13 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Informacje zawarte w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.2017.1752 | rozporządzenie z dnia 12 września 2017 r. | Akt utracił moc

Informacje zawarte w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2017.1753 | rozporządzenie z dnia 12 września 2017 r. | Akt utracił moc

Statut Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dz.U.2017.1771 | rozporządzenie z dnia 12 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Dz.U.2017.1747 | rozporządzenie z dnia 12 września 2017 r. | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dz.U.2017.1755 | rozporządzenie z dnia 12 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Wzory deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Dz.U.2017.1757 | rozporządzenie z dnia 12 września 2017 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim.

Dz.U.2017.1734 | rozporządzenie z dnia 11 września 2017 r. | Akt utracił moc

Warunki pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Dz.U.2017.1741 | rozporządzenie z dnia 11 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 10/17.

Dz.U.2017.1727 | wyrok z dnia 11 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Wzory odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi.

Dz.U.2019.1259 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 września 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przedłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego niektórym podatnikom podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.2017.1726 | rozporządzenie z dnia 8 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U.2017.1746 | rozporządzenie z dnia 8 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Warunki i tryb zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji.

Dz.U.2017.1754 | rozporządzenie z dnia 8 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników.

Dz.U.2017.1725 | rozporządzenie z dnia 8 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2017.1750 | rozporządzenie z dnia 7 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zaliczenie dróg do kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2017.1751 | rozporządzenie z dnia 7 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Dz.U.2017.1793 | rozporządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Ramowe plany nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2017.1763 | rozporządzenie z dnia 6 września 2017 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej.

Dz.U.2017.1720 | rozporządzenie z dnia 5 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zadania wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Dz.U.2017.1712 | rozporządzenie z dnia 5 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2017.1766 | rozporządzenie z dnia 5 września 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2017.1694 | rozporządzenie z dnia 4 września 2017 r. | Akt jednorazowy