Narodowy zasób biblioteczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1308 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
kryteria zaliczania zbiorów bibliotek do narodowego zasobu bibliotecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, zwanego dalej "narodowym zasobem";
2)
wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu;
3)
organizację narodowego zasobu;
4)
zasady i zakres szczególnej ochrony narodowego zasobu.
Do narodowego zasobu są zaliczane zbiory biblioteki mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego, które są unikatowe i spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:
1)
posiadają wartość historyczną;
2)
posiadają wartość dla nauki;
3)
posiadają wartość dla kultury;
4)
posiadają wartość artystyczną.
Wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu, określa załącznik do rozporządzenia.
W przypadku gdy zbiory biblioteki tylko w części są zaliczane do narodowego zasobu, część tę wyodrębnia się ze zbiorów biblioteki.
Narodowy zasób dzieli się na następujące kategorie:
1)
rysunki wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale, których wartość wynosi:
a)
12 000 zł albo więcej,
b)
mniej niż 12 000 zł;
2)
grafiki i matryce do ich wykonania oraz plakaty, których wartość wynosi:
a)
16 000 zł albo więcej,
b)
mniej niż 16 000 zł;
3)
fotografie, filmy oraz ich negatywy, których wartość wynosi:
a)
6 000 zł albo więcej,
b)
mniej niż 6 000 zł;
4)
rękopisy, których wartość wynosi:
a)
4 000 zł albo więcej,
b)
mniej niż 4 000 zł;
5)
publikacje, których wartość wynosi:
a)
6 000 zł albo więcej,
b)
mniej niż 6 000 zł;
6)
kolekcje biblioteczne, których wartość wynosi:
a)
16 000 zł albo więcej,
b)
mniej niż 16 000 zł;
7)
inne materiały biblioteczne, niewymienione w pkt 1-6, których wartość wynosi:
a)
16 000 zł albo więcej,
b)
mniej niż 16 000 zł.
1. 
Zbiór zaliczany do narodowego zasobu jest ujęty w ewidencji elektronicznej.
2. 
Do prowadzenia ewidencji elektronicznej stosuje się przepisy dotyczące szczegółowej i sumarycznej ewidencji wpływów oraz szczegółowej i sumarycznej ewidencji ubytków, określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. poz. 1283).
1. 
Biblioteka, która posiada zbiory zaliczane do narodowego zasobu, sporządza plan ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu.
2. 
Plan ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu zawiera określenie:
1)
ewentualnych zagrożeń zasobu oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia;
2)
zadań i obowiązków osób realizujących w danej jednostce organizacyjnej zadania z zakresu ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu;
3)
zasobów ludzkich i technicznych oraz środków, niezbędnych do ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu;
4)
organizacji ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego regionu kraju i obiektu lub grupy obiektów, w tym obiektu zabytkowego, w którym są gromadzone zbiory zaliczane do narodowego zasobu;
5)
wewnętrznych procedur realizacji zadań z zakresu ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu;
6)
działań na wypadek wystąpienia zagrożenia zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu albo sytuacji kryzysowych, w tym:
a)
sposobu monitorowania zagrożeń,
b)
trybu uruchamiania zasobów i środków, o których mowa w pkt 3,
c)
procedur reagowania, określających sposób realizacji działań,
d)
współdziałania między podmiotami realizującymi działania, w tym ich łączności;
7)
organizacji systemu monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu;
8)
organizacji ewakuacji osób i ewakuacji całości albo przemieszczenia narażonej na uszkodzenia lub zniszczenie części zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu z obszarów zagrożonych;
9)
sposobu oraz trybu oceniania i dokumentowania strat poniesionych w zbiorach zaliczonych do narodowego zasobu w wyniku wystąpienia zagrożenia albo sytuacji kryzysowej.
3. 
Do planu ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu dołącza się wykaz umów i porozumień związanych z realizacją zadań oraz działań określonych w planie ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu.
4. 
Plan ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu podlega wdrożeniu i corocznej aktualizacji, wykonywanej do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
Narodowy zasób podlega szczególnej ochronie polegającej na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliotecznych warunków w zakresie:
1)
przechowywania,
2)
kopiowania i utrwalania na informatycznych nośnikach danych,
3)
udostępniania w celach naukowych albo ekspozycyjnych

- które nie spowodują pogorszenia stanu ich zachowania lub uniemożliwią ich zniszczenie lub kradzież.

Środki na wprowadzenie oraz utrzymanie szczególnej ochrony, określonej w § 7 ust. 1 i § 8, zapewnia organizator biblioteki, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
Biblioteka, której zbiory są zaliczane do narodowego zasobu w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dokona czynności, o których mowa w:
1)
§ 4-6, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.;
2)
§ 7 ust. 1 i § 8, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK 3  

WYKAZ BIBLIOTEK, KTÓRE POSIADAJĄ ZBIORY ZALICZANE DO NARODOWEGO ZASOBU BIBLIOTECZNEGO

1)
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
2)
Biblioteka Narodowa w Warszawie
3)
Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu
4)
Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
5)
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
6)
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
7)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
8)
Biblioteka Śląska w Katowicach
9)
Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach
10)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
11)
Biblvioteka Uniwersytecka w Toruniu
12)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
13)
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
14)
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
15)
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz.U.2021.970).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony (Dz.U.1998.146.955), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r. na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.207.1230).
3 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1345) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2023 r.