Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1070

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 24l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 i 1018) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór:
1) deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (CIT-NZ), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (CIT/NZI), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

CIT-NZ DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU Z NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CIT/NZI INFORMACJA O WYSOKOŚCI WARTOŚCI RYNKOWEJ SKŁADNIKA MAJĄTKU OKREŚLONEJ W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ DO CELÓW OPODATKOWANIA PODATKIEM RÓWNOWAŻNYM DO PODATKU OD DOCHODÓW Z NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).