Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1296

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) zarządza się, co następuje:
Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
1)
kryteria dochodowe:
a)
dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 776 zł,
b)
dla osoby w rodzinie - w wysokości 600 zł;
2)
kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a)
kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - w wysokości 1837 zł,
b)
minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) - w wysokości 721 zł,
c)
maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - w wysokości 1450 zł,
d)
maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 719 zł;
3)
kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 345 zł.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1358).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.