Ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE - Dz.U.2021.1363 - OpenLEX

Ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1363

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 22 lipca 2021 r.
w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE

Na podstawie art. 109 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163 i 1243) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe dane, jakie powinna zawierać ewidencja, o której mowa w art. 109 ust. 11f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwana dalej "ewidencją";
2)
sposób prowadzenia ewidencji.
Ewidencja zawiera:
1)
dane zawarte w dokumencie elektronicznym TAX FREE, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą";
2)
status dokumentu elektronicznego TAX FREE, nadawany przez system TAX FREE;
3)
datę wywozu towarów wynikającą z:
a)
dokumentu elektronicznego TAX FREE,
b)
wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE, potwierdzonego przez właściwy organ celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej - w przypadku, o którym mowa w art. 128 ust. 5 ustawy;
4)
wskazanie kraju wywozu towarów - w przypadku wywozu towarów z terytorium Unii Europejskiej, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju;
5)
wysokość dokonanego zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu;
6)
datę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu.
1. 
Ewidencja jest prowadzona w sposób rzetelny i niewadliwy.
2. 
Za rzetelną uważa się taką ewidencję, w której dokonywane zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.
3. 
Za niewadliwą uważa się ewidencję, która jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia.
Dane, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a, są automatycznie zapisywane w ewidencji przez system TAX FREE.
Podatnik, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy, zapisuje w ewidencji dane, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. b i pkt 4-6, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).