Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. - Dz.U.2021.1394 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1394

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1824 i 2429) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny ustala się przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej:

1)

Lp.StanowiskoMnożnik kwoty bazowej
wynagrodzenia zasadniczegododatku funkcyjnego
1234
1Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów8,682,8
2Wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, Wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli7,982,24
3Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw Obywa-telskich, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczący Krajo-wej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli7,842,10
4Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kance-larii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu7,462
5sekretarz stanu, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego7,041,92
6podsekretarz stanu (wiceminister)7,041,92
7Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznik Finansowy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czyn-ności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczaj-ności wobec małoletniego poniżej lat 1571,82
8zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Zastępca Rzecznika Praw Dziecka, zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przed-siębiorców, zastępca Rzecznika Finansowego, członek Krajo-wej Rady Radiofonii i Telewizji6,861,68
9Główny Inspektor Pracy, zastępca Prokuratora Generalnego, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, wojewoda6,161,68
10Zastępca Głównego Inspektora Pracy, wicewojewoda5,601,68

2)

Lp.StanowiskoMnożnik kwoty bazowej
wynagrodzenia zasadniczegododatku funkcyjnego
1Kierownik urzędu centralnego, zastępca kierownika urzędu centralnego, Szef Służby Cywilnej1,40-7,041,40-1,92

3)

Lp.StanowiskoMnożnik kwoty bazowej
wynagrodzenia zasadniczegododatku funkcyjnego
1234
1Prezes Narodowego Banku Polskiego8,682,8
2Pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego7,982,24
3Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego7,842,10

"

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.