Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających samodzielne uzyskanie lub weryfikację drogą elektroniczną niektórych... - Dz.U.2021.1379 - OpenLEX

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających samodzielne uzyskanie lub weryfikację drogą elektroniczną niektórych informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1379

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających samodzielne uzyskanie lub weryfikację drogą elektroniczną niektórych informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. poz. 1162) ogłasza się, że z dniem 1 sierpnia 2021 r. wdraża się rozwiązania techniczne umożliwiające:
1)
organom właściwym i wojewodom samodzielne uzyskanie lub weryfikację drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji, o której mowa w art. 23b ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162);
2)
organom właściwym wierzyciela, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 i 1162), samodzielne uzyskanie lub weryfikację drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji, o której mowa w art. 15a ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg

1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723).