Program pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1328

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 i 1292) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa program pilotażowy w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, zwany dalej "programem pilotażowym".
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
opaska telemedyczna - narzędzie służące do stałego pomiaru parametrów życiowych pacjenta oraz zapewniające możliwość zdalnego ich monitorowania;
2)
platforma DOM - platformę cyfrową administrowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia umożliwiającą przekazywanie przez realizatorów programu pilotażowego danych niezbędnych do jego ewaluacji;
3)
teleporada - świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Celem programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych.
1. 
Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane osobie po ukończeniu 18. roku życia, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, wymagającej dalszej opieki i diagnostyki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, zwanej dalej "świadczeniobiorcą", która spełnia łącznie następujące warunki:
1)
była hospitalizowana z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u której w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym;
2)
została poinformowana przez świadczeniodawcę o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym oraz wyraziła zgodę na udział w tym programie.
2. 
Kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego dokonuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kryteriów określonych w ust. 1.
Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są wykonywane przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju określonym w części I ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540), zapewniającego:
1)
wykorzystanie w ramach realizacji programu pilotażowego opasek telemedycznych w liczbie od 20 do 30 sztuk;
2)
uruchomienie i poprawne funkcjonowanie przeglądarki internetowej Chrome od wersji 80.x, Edge od wersji 80.x lub Firefox od wersji 72.x oraz minimalną szybkość transmisji danych na poziomie 2 Mb/s.
1. 
Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
etap organizacji programu pilotażowego, który trwa do 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
2)
etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu organizacji programu pilotażowego;
3)
etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 2 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.
2. 
Etap organizacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
dokonanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "ministrem”, zakupu opasek telemedycznych na potrzeby realizacji programu pilotażowego;
2)
przeprowadzenie przez ministra akcji promocyjnej dotyczącej wykorzystania opasek telemedycznych w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
3)
wdrożenie przez ministra funkcjonalności platformy DOM umożliwiającej realizację programu pilotażowego;
4)
ogłoszenie przez ministra naboru, o którym mowa w § 10, i wybór realizatorów programu pilotażowego.
3. 
Etap realizacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu opasek telemedycznych;
2)
monitorowanie realizacji programu pilotażowego;
3)
gromadzenie danych służących do wyliczenia wskaźników, o których mowa w § 11.
4. 
Etap ewaluacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
analizę wskaźników, o których mowa w § 11;
2)
sporządzenie przez ministra sprawozdania z realizacji programu pilotażowego na podstawie wskaźników, o których mowa w § 11, umożliwiającego dokonanie oceny, o której mowa w § 12.
1. 
Program pilotażowy jest realizowany zgodnie z warunkami organizacji i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1395 oraz z 2021 r. poz. 95, 231 i 427).
2. 
Sposób realizacji programu pilotażowego obejmuje wykonanie następujących czynności:
1)
przekazanie przez ministra realizatorom programu pilotażowego opasek telemedycznych;
2)
udostępnienie świadczeniobiorcom przez realizatorów programu pilotażowego opasek telemedycznych;
3)
realizację przez realizatorów programu pilotażowego świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przy użyciu opasek telemedycznych;
4)
monitorowanie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej paramentów życiowych pacjentów za pomocą opasek telemedycznych;
5)
sporządzenie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dokumentacji z opieki nad pacjentem w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;
6)
wypełnianie zamieszczonych na platformie DOM ankiet, o których mowa w § 11 ust. 2, przez świadczeniobiorców i realizatorów programu pilotażowego niezwłocznie po realizacji świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych.
1. 
Programem pilotażowym jest objętych nie mniej niż 1000 świadczeniobiorców.
2. 
Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę z ministrem na realizację programu pilotażowego, wybranego przez świadczeniobiorcę w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050).
1. 
Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego odbywa się zgodnie z umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zawartymi przez realizatorów programu pilotażowego z Narodowym Funduszem Zdrowia, na obowiązujących w tych umowach warunkach.
2. 
Rozliczanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej stanowiącej iloczyn liczby pacjentów, liczby tygodni sprawowanej opieki oraz kwoty 100 zł brutto, na podstawie umów, o których mowa w § 10 ust. 3.
1. 
Realizatorzy programu pilotażowego zostają wyłonieni w drodze otwartego i ciągłego naboru przeprowadzanego przez ministra.
2. 
Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, do wyczerpania liczby opasek telemedycznych przeznaczonych do wykorzystania w ramach realizacji programu pilotażowego, dla wszystkich podmiotów, które spełniają warunki, o których mowa w § 5.
3. 
Minister, na podstawie wyników naboru, zawiera z wybranymi realizatorami programu pilotażowego umowy określające zasady jego realizacji, w tym sposób i tryb rozliczania programu pilotażowego.
1. 
Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:
1)
liczba świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym;
2)
liczba realizatorów programu pilotażowego, którzy zrealizowali świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego;
3)
liczba porad oraz teleporad przeprowadzonych przez realizatorów programu pilotażowego z wykorzystaniem funkcjonalności opasek telemedycznych;
4)
liczba skierowań wydanych w dniu zakończenia programu pilotażowego w celu dalszej rehabilitacji leczniczej świadczeniobiorcy;
5)
ocena satysfakcji świadczeniobiorców ze sprawowanej opieki;
6)
ocena wpływu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu opasek telemedycznych na organizację pracy jednostek podstawowej opieki zdrowotnej.
2. 
Pomiar wskaźników realizacji programu pilotażowego, o których mowa w ust. 1, jest dokonywany przez ministra na podstawie oceny danych zamieszczonych na platformie DOM oraz ankiet wypełnianych przez świadczeniobiorców oraz realizatorów programu pilotażowego.
Ocena wyników programu pilotażowego jest dokonywana przez ministra na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 2.
Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest minister.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).