Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1373

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zwanego dalej, "PRG":
2)
organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji PRG, w tym:
a)
tryb przekazywania Głównemu Geodecie Kraju przez inne organy administracji publicznej informacji i zbiorów danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji PRG,
b)
tryb udostępniania danych z PRG.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2)
zasób - państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy;
3)
PL-2000 lub PL-1992 - układy współrzędnych płaskich prostokątnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy;
4)
system teleinformatyczny PRG - system teleinformatyczny wspomagający realizację zadań określonych w art. 7a ust. 1 pkt 6 ustawy;
5)
interfejs - oprogramowanie umożliwiające komunikację użytkownika lub systemu zewnętrznego z systemem teleinformatycznym PRG;
6)
ZSIN - zintegrowany system informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy;
7)
TERYT - krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955).

Zakres informacji gromadzonych w bazie danych PRG

§  3. 
W PRG gromadzi się informacje dotyczące:
1)
przebiegu:
a)
granic państwa,
b)
granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
c)
granic jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy,
d)
granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
e)
granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową:
sądów powszechnych: apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych,
wojewódzkich sądów administracyjnych,
f)
granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową prokuratur: regionalnych, okręgowych oraz rejonowych,
g)
granic podziału kraju ze względu na obszary działania służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:
Policji, w tym komend wojewódzkich, Komendy Stołecznej, komend powiatowych (miejskich) i rejonowych oraz komisariatów,
Straży Pożarnej, w tym komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich),
Straży Granicznej, w tym oddziałów, placówek i dywizjonów,
szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
h)
granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych administracji specjalnej:
archiwów państwowych,
urzędów skarbowych,
izb administracji skarbowej,
urzędów celno-skarbowych,
nadleśnictw,
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
zarządów zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
urzędów morskich,
urzędów żeglugi śródlądowej i ich delegatur,
i)
granic pasa nadbrzeżnego, w tym ochronnego i technicznego,
j)
granic portów i przystani morskich,
k)
granic red,
l)
morskiej linii brzegowej,
m)
linii podstawowej morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
n)
granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
o)
granicy wyłącznej strefy ekonomicznej,
p)
granic morskich wód wewnętrznych,
q)
granic strefy przyległej;
2)
pól powierzchni:
a)
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
c)
jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych,
d)
obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej:
morskich wód wewnętrznych,
morza terytorialnego,
wyłącznej strefy ekonomicznej,
strefy przyległej;
3)
adresów i ich lokalizacji przestrzennej wraz z identyfikatorem TERYT: gminy, miejscowości oraz nazwy ulicy;
4)
nazw, identyfikatorów REGON i siedzib podmiotów, których właściwość miejscową lub obszary działania określają granice wymienione w pkt 1 lit. b oraz e-h;
5)
oznaczeń, w tym identyfikatorów lub kodów oraz nazw jednostek podziałów terytorialnych, wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz ustalonych przez właściwe organy administracji publicznej.

Organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji PRG

§  4. 
1. 
Dane przestrzenne PRG pozyskuje się w układzie współrzędnych PL-2000 lub PL-1992 i przechowuje się w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.
2. 
Pola powierzchni, o których mowa w § 3 pkt 2, oblicza się na powierzchni elipsoidy odniesienia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy, na podstawie granic, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-c oraz n-p.
3. 
Obiektom przestrzennym PRG nadawany jest identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej "IdIIP", na który składają się:
1)
przestrzeń nazw, utworzona z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), uzupełniona po kropce skrótem "PRG";
2)
identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie;
3)
identyfikator wersji obiektu.
4. 
Elementy identyfikatora IdIIP, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.
§  5. 
1. 
PRG prowadzi się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego PRG, który zapewnia w szczególności:
1)
kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;
2)
tworzenie i aktualizację PRG;
3)
import danych z ewidencji gruntów i budynków, dotyczących granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych, oraz danych z ewidencji miejscowości, ulic i adresów, dotyczących adresów i ich lokalizacji przestrzennej;
4)
wizualizację danych w postaci kartograficznej i tworzenie raportów.
2. 
System teleinformatyczny PRG komunikuje się z ewidencją gruntów i budynków oraz z ewidencją miejscowości, ulic i adresów przez interfejs zapewniający przekazywanie do systemu teleinformatycznego PRG nowych lub zmienionych danych dotyczących:
1)
granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych - za pośrednictwem systemu ZSIN;
2)
adresów i ich lokalizacji przestrzennej - za pośrednictwem systemów teleinformatycznych ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
§  6. 
1. 
Aktualizacji PRG dokonuje się z urzędu w zakresie:
1)
granic państwa - na podstawie:
a)
umów międzynarodowych i związanej z tymi umowami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
b)
dokumentacji przekazanej Głównemu Geodecie Kraju przez Straż Graniczną oraz właściwe organy administracji morskiej;
2)
zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa - na podstawie przepisów prawa wprowadzających zmiany w tym podziale;
3)
granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych - na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków przekazanych przez starostów do systemu ZSIN;
4)
adresów oraz ich lokalizacji przestrzennej - na podstawie danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w związku z aktualizacją tej ewidencji;
5)
granic jednostek podziałów terytorialnych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. d-h, oraz danych, o których mowa w § 3 pkt 4 i 5 - na podstawie danych przekazywanych przez właściwe organy administracji publicznej;
6)
podziałów terytorialnych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. i-q - na podstawie informacji i danych przekazywanych przez właściwe organy administracji morskiej.
2. 
Aktualizacji PRG dokonuje się w trybie czynności materialno-technicznych:
1)
w terminie 14 dni od dnia zmiany zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju, określonego w akcie prawnym wprowadzającym tę zmianę;
2)
w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji lub danych przez właściwe organy administracji publicznej;
3)
na bieżąco w powiązaniu ze zmianami dokonywanymi w ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz danymi dostępnymi w systemie ZSIN.
3. 
Właściwe organy administracji publicznej przekazują Głównemu Geodecie Kraju posiadane informacje i zbiory danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia powstania zmian.
§  7. 
1. 
Dane PRG są weryfikowane na bieżąco na podstawie dokumentów i danych, o których mowa w § 6 ust. 1.
2. 
Niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji podlegają usunięciu w trybie aktualizacji PRG.

Tryb udostępniania danych zawartych w PRG

§  8. 
1. 
Dane zawarte w PRG udostępnia się za pomocą usług sieciowych przeglądania i pobierania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
2. 
Specyfikację usług sieciowych, o których mowa w ust. 1, dotyczących udostępniania danych z PRG, określa załącznik do rozporządzenia.
3. 
Oprócz aktualnych danych dotyczących granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, z PRG udostępniane są także dane tych granic według stanu na dzień 1 stycznia w latach wcześniejszych.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  9. 
1. 
Baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzona na podstawie przepisów dotychczasowych staje się bazą danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
2. 
System teleinformatyczny PRG prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych staje się systemem teleinformatycznym PRG w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2021 r. 1

ZAŁĄCZNIK

SPECYFIKACJA USŁUG SIECIOWYCH UDOSTĘPNIAJĄCYCH DANE Z PAŃSTWOWEGO REJESTRU GRANIC I POWIERZCHNI JEDNOSTEK PODZIAŁÓW TERYTORIALNYCH KRAJU (PRG)

1.
Usługi publikujące dane z PRG są zgodne ze standardem Web Map Service (WMS) i Web Feature Service (WFS).
2.
Usługi publikują dane PRG w podziale na warstwy informacyjne oraz obiekty przedstawione w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Lp.Tytuł warstwyNazwa warstwy w usłudze WMS/WFS
1Granice PaństwaA00_Granice_panstwa
2Granice WojewództwA01_Granice_woj ewodztw
3Granice PowiatówA02_Granice_powiatow
4Granice GminA03_Granice gmin
5Granice MiastA04_Granice_miast
6Granice Jednostek EwidencyjnychA05_Granice_jednostek_ewidencyjnych
7Granice Obrębów EwidencyjnychA06_Granice_obrebow_ewidencyjnych
8Punkty adresoweA07_Punkty_adresowe
9UliceA08_Ulice
10Granice rejonów statystycznychR01_Granice_rejonow_statystycznych
11Granice obwodów spisowychR02_Granice_obwodow_spisowych
12Sąd apelacyjnyS01 _Sad_apelacyjny
13Sąd okręgowyS02_Sad_okregowy
14Sąd rejonowyS03_Sad_rejonowy
15Wojewódzki sąd administracyjnyS04_Wojewodzki_sad_administracyjny
16Prokuratura regionalnaP01_Prokuratura_regionalna
17Prokuratura okręgowaP02_Prokuratura_okregowa
18Prokuratura rejonowaP03_Prokuratura_rejonowa
19Komenda wojewódzka policjiK01_Komenda_wojewodzka_policji
20Komenda powiatowa policjiK02_Komenda_powiatowa_policji
21Komenda stołeczna policjiK03_Komenda_stoleczna_policji
22Komenda rejonowa policjiK04_Komenda_rejonowa_policji
23Komisariat policjiK05 Komisariat_policji
24Komenda wojewódzka straży pożarnejK06_Komenda_wojewodzka_strazy_pozarnej
25Komenda powiatowa straży pożarnejK07_Komenda_powiatowa_strazy_pozarnej
26Oddział straży granicznejK08_Oddzial_strazy granicznej
27Placówka straży granicznejK09_Placowka_strazy_granicznej
28Dywizjon straży granicznejK10_Dywizjon_strazy_granicznej
29Obszar działania szefa obrony cywilnej województwaK11_Obszar_dzialania_szefa_obrony_cywilnej_województwa
30Obszar działania szefa obrony cywilnej powiatuK12_Obszar_dzialania_szefa_obrony_cywilnej_powiatu
31Obszar działania szefa obrony cywilnej gminyK13_Obszar_dzialania_szefa_obrony_cywilnej_gminy
32Archiwum państwoweU01_Archiwum_panstwowe
33Urząd skarbowyU02_Urzad_skarbowy
34Wyspecjalizowany urząd skarbowyU03_Wyspecjalizowany_urzad_skarbowy
35Urząd celno-skarbowyU04_Urzad_celno-skarbowy
36Izba administracji skarbowejU05_Izba_administracji_skarbowej
37NadleśnictwoU06_Nadlesnictwo
38Regionalna dyrekcja lasów państwowychU07_Regionalna_dyrekcja_lasow_panstwowych
39Zarząd zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PolskieU08_Zarzad_zlewni_PGWWP
40Regionalny zarząd gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PolskieU09 Regionalny zarzad gospodarki wodnej PGWWP
41Urząd morskiU10 Urząd_morski
42Urząd żeglugi śródlądowejU00_Urzad_zeglugi_srodladowej
43Linia podstawowa morza terytorialnegoW0l_Linia_podstawowa_morza_terytorialnego
44Morze terytorialne RPW02 Morze_terytorialne_RP
45Morskie wody wewnętrzneW03_Morskie_wody_wewnetrzne
46Wyłączna strefa ekonomicznaW04_Wylaczna_strefa_ekonomiczna
47Strefa przyległaW05_Strefa_przylegla
48Morskie linie brzegoweW06_Morskie_linie_brzegowe
49Pas nadbrzeżnyW07_Pas_nadbrzezny
50Pas ochronnyW08_Pas_ochronny
51Pas technicznyW09_Pas_techniczny
52RedaW10_Reda
53Port morskiW11_Port_morski
54Przystań morskaW12_Przystan_morska
3.
Szczegółową charakterystykę parametrów funkcji GetMap usługi WMS określa tabela nr 2.

Tabela nr 2

ParametrOpis lub wartośćUwagi
VERSION1.3.0Usługa może wspierać starsze wersje standardu WMS.
LAYERSNazwy warstw z tabeli nr 1Usługa może publikować także dodatkowe warstwy.
STYLESUsługa jako domyślne wspiera style przedstawione w tabeli nr 1. Dopuszczalna jest obsługa dodatkowych stylów.
SRSEPSG:2180, EPSG:3857

oraz przynajmniej jedna wartość z poniższej listy:

EPSG:2176, EPSG:2177, EPSG:2178, EPSG:2179

Usługa wspiera co najmniej układy współrzędnych PL-1992, Web Mercator oraz PL-2000.
BBOXminX, minY, maxX, maxYWspółrzędne ograniczające zakres przestrzenny zapytania.
WIDTHSzerokość obrazu w pikselachSerwer może odrzucić żądanie utworzenia obrazu o rozmiarze przekraczającym 4096 pikseli.
HEIGHTWysokość obrazu w pikselachSerwer może odrzucić żądanie utworzenia obrazu o rozmiarze przekraczającym 4096 pikseli.
FORMATimage/pngUsługa może wspierać inne formaty zapisu obrazu.
TRANSPARENTTRUETło obrazka wyświetla się jako przeźroczyste.
4.
Podstawowe parametry wykorzystywane przez funkcję GetFeatureInfo usługi WMS określa tabela nr 3, a pozostałe wymagane parametry, nieujęte w tabeli nr 3, są tożsame z parametrami funkcji GetMap przedstawionymi w tabeli nr 2.

Tabela nr 3

ParametrWymagane wartości parametruUwagi
QUERY_LAYERSNazwy warstw z tabeli nr 1
INFO_FORMATtext/xmlDopuszcza się również wsparcie dla innych formatów, np. HTML, przy zachowaniu co najmniej tego samego zakresu treści odpowiedzi.
FEATURE_COUNTLiczba obiektów, dla których zwrócone zostaną atrybuty
INumer kolumny piksela
JNumer wiersza piksela
5.
Wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo usługi WMS dla warstwy "Punkty adresowe" określa tabela nr 4.

Tabela nr 4

NAZWA GMINYnazwa gminy
ID_GMINYidentyfikator gminy
NAZWA_MIEJSCOWOSCInazwa miejscowości
ID_MIEJCOWOSCIidentyfikator miejscowości
NAZWA_ULICYnazwa ulicy
ID_ULICYidentyfikator nazwy ulicy
NUMER_PORZADKOWYnumer porządkowy
KOD_POCZTOWYkod pocztowy
ID_IIPidentyfikator infrastruktury informacji przestrzennej
6.
Wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo usługi WMS dla warstwy "Ulice" określa tabela nr 5.

Tabela nr 5

NAZWA GMINYnazwa gminy
ID_GMINYidentyfikator gminy
NAZWA_MIEJSCOWOSCInazwa miejscowości
ID_MIEJCOWOSCIidentyfikator miejscowości
NAZWA_ULICYnazwa ulicy
ID_ULICYidentyfikator nazwy ulicy
ID_IIPidentyfikator infrastruktury informacji przestrzennej
7.
Wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo usługi WMS dla pozostałych warstw określa tabela nr 6

Tabela nr 6

RODZAJ_ JEDNOSTKIrodzaj jednostki
NAZW A_ JEDNOSTKInazwa jednostki
REGONidentyfikator REGON jednostki
POWIERZCHNIApowierzchnia obiektu powierzchniowego
ID_IIPidentyfikator infrastruktury informacji przestrzennej
8.
Strukturę odpowiedzi GetFeatureInfo usługi WMS w formacie XML określa poniższy schemat aplikacyjny.

wzór

9.
Struktura odpowiedzi GetFeature dla zbioru obiektów zwracanych w usłudze WFS jest analogiczna w zakresie atrybutów obiektów jak odpowiedzi GetFeatureInfo dla usługi WMS, o której mowa w ust. 7.
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. poz. 199), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782).