Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 13/97.

Dz.U.1997.157.1039 | wyrok z dnia 15 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Dz.U.2018.1872 t.j. | ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Opłaty za czynności adwokackie oraz opłaty za czynności radców prawnych.

Dz.U.1997.154.1013 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U.1997.155.1017 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks celny.

Dz.U.1997.160.1084 | ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dz.U.1997.160.1082 | ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób.

Dz.U.1997.158.1045 | ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Administrowanie obrotem z zagranicą usługami.

Dz.U.1997.157.1026 | ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ochrona przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych.

Dz.U.1997.157.1029 | ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ochrona przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

Dz.U.1997.157.1027 | ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ochrona przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.

Dz.U.1997.157.1028 | ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Kioto.1997.12.11.

Dz.U.2005.203.1684 | umowa międzynarodowa z dnia 11 grudnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o kulturze fizycznej.

Dz.U.1997.160.1078 | ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1997.162.1104 | ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Agencje celne i agenci celni.

Dz.U.1997.154.1008 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Mołdowa-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Kiszyniów.1997.12.10.

Dz.U.1999.39.381 | umowa międzynarodowa z dnia 10 grudnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Określenie przejść granicznych, na których jest dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna.

Dz.U.1997.150.996 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Określenie siedzib i terytorialnego zakresu działania rejonowych i granicznych lekarzy weterynarii.

Dz.U.1997.150.997 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Sposoby i warunki wykonywania kontroli celnej.

Dz.U.1997.154.1007 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Udzielanie wyróżnień oraz postępowanie dyscyplinarne w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.1997.154.1015 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za czynności organów dozoru technicznego.

Dz.U.1997.156.1025 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

Dz.U.1997.151.999 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa.

Dz.U.1997.146.985 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 1998 r.

Dz.U.1997.154.1009 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie centrów kształcenia ustawicznego.

Dz.U.1997.156.1022 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1997.

Dz.U.1997.158.1046 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.

Dz.U.1997.160.1099 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.

Dz.U.1997.145.976 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej.

Dz.U.2016.243 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dz.U.1997.158.1044 | ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o usługach turystycznych.

Dz.U.1997.158.1043 | ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U.1997.158.1041 | ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo budżetowe i ustawa - Prawo energetyczne.

Dz.U.1997.158.1042 | ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 1/97.

Dz.U.1997.146.988 | wyrok z dnia 3 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.

Dz.U.1997.145.975 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1997 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.1997.153.1003 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".

Dz.U.1997.153.1004 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Gospodarcze procedury celne i procedury uproszczone.

Dz.U.1997.147.989 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1998 r.

Dz.U.1997.144.965 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zasady i warunki korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z prawa do przejazdu na koszt wojska.

Dz.U.1997.153.1005 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1997 r. | Akt utracił moc

Kazachstan-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1997.11.27.

Dz.U.2008.155.966 | umowa międzynarodowa z dnia 27 listopada 1997 r. | Akt obowiązujący

Kazachstan-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1997.11.27.

Dz.U.1999.99.1155 | umowa międzynarodowa z dnia 27 listopada 1997 r. | Akt utracił moc

Waloryzacja podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych.

Dz.U.1997.143.961 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1997 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 11/97.

Dz.U.1997.145.983 | wyrok z dnia 27 listopada 1997 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 6/96.

Dz.U.1997.145.982 | wyrok z dnia 26 listopada 1997 r. | Akt jednorazowy

Sposób podziału na województwa środków finansowych przeznaczonych na drogi publiczne w 1998 r.

Dz.U.1997.151.998 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1997 r. | Akt utracił moc

Utworzenie stałych komitetów Rady Ministrów.

Dz.U.1997.143.953 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1997 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 6/97.

Dz.U.1997.145.981 | wyrok z dnia 25 listopada 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

Dz.U.1997.143.954 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1997 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Dz.U.1997.144.969 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1997 r. | Akt indywidualny

Ustalenie taryf dla ciepła.

Dz.U.1997.143.959 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1997 r. | Akt utracił moc

Określenie wypadków i warunków pobierania odsetek wyrównawczych oraz sposób ich naliczania.

Dz.U.1997.143.958 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1997 r. | Akt utracił moc

Skala podatku dochodowego oraz wysokość kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu.

Dz.U.1997.143.955 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1997 r. | Akt utracił moc