Law Journal

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1092 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1091 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1090 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1089 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1088 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1087 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1086 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1085 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1084 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

Dz.U.1998.161.1083 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego.

Dz.U.1998.161.1082 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

Dz.U.1998.161.1081 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1998.161.1076 | ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Instrukcja kancelaryjna dla organów powiatu.

Dz.U.1998.160.1074 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Instrukcja kancelaryjna dla organów samorządu województwa.

Dz.U.1998.160.1073 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu dróg krajowych i wojewódzkich.

Dz.U.1998.160.1071 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1998 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

Dz.U.1998.160.1068 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Data zaprzestania przez Ministra Finansów ustalania taryf oraz opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej.

Dz.U.1998.160.1067 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.1998.160.1064 | ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Prawo dewizowe.

Dz.U.1998.160.1063 | ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Dz.U.1998.160.1062 | ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Dz.U.1998.160.1061 | ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1998.160.1058 | ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie granicy od strony lądu portu morskiego w Darłowie.

Dz.U.1998.159.1056 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1998 r. | Akt obowiązujący

Terytorialny zakres działania izb morskich.

Dz.U.1998.159.1055 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.1998.159.1052 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne oraz warunki wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy.

Dz.U.1998.159.1051 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych.

Dz.U.1998.159.1049 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

Dz.U.1998.159.1047 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.

Dz.U.1998.159.1046 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 20/98.

Dz.U.1998.158.1045 | wyrok z dnia 21 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 7/98.

Dz.U.1998.158.1044 | wyrok z dnia 8 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 41/97.

Dz.U.1998.158.1043 | wyrok z dnia 8 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.

Dz.U.1998.158.1041 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.

Dz.U.1998.158.1040 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.

Dz.U.1998.158.1039 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.1998.158.1037 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Taryfy Celnej.

Dz.U.1998.158.1036 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Podatek akcyzowy.

Dz.U.1998.157.1035 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U.1998.157.1034 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające.

Dz.U.1998.156.1029 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Programy specjalne przeciwdziałania bezrobociu.

Dz.U.1998.156.1023 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.1998.156.1022 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1998.156.1021 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dz.U.1998.156.1019 | ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Dz.U.1998.156.1018 | ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ustanowieniu Warszawskiego Krzyża Powstańczego.

Dz.U.1998.156.1017 | ustawa z dnia 30 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o działalności ubezpieczeniowej.

Dz.U.1998.155.1015 | ustawa z dnia 10 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dz.U.1998.154.1012 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dz.U.1998.154.1010 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na niektóre drogi publiczne w 1998 r.

Dz.U.1998.153.1008 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Dz.U.1998.153.1007 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.1998.153.1004 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1998 r. | Akt jednorazowy