Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.64.585

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Na podstawie art. 4 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107, poz. 526, z 1997 r. Nr 120, poz. 757 i Nr 135, poz. 914 oraz z 2001 r. Nr 30, poz. 333 i Nr 107, poz. 1174) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 781,2450 ha położonych na terenach miasta Mielca, miasta Chełma, miasta Gorlic, miasta Dębicy oraz miasta Sanoka.

3. Teren i granice strefy określa załącznik do rozporządzenia.";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę z tytułu realizacji nowej inwestycji ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125 poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253), zwanej dalej «ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych», lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253), zwanej dalej «ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych», zwolnienie stanowi pomoc regionalną udzielaną w celu wspierania nowych inwestycji, w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704, z 2001 r. Nr 125, poz. 1363 i z 2002 r. Nr 41, poz. 363).

2. Wielkość pomocy regionalnej, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy ustalonej dla danego obszaru, zgodnie z § 3 ust. 2 z uwzględnieniem § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 28, poz. 306), i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą.

3. Kosztami, o których mowa w ust. 2, są wydatki inwestycyjne, o których mowa w § 6, z tym że:

1) wydatki na zakup gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów - nie mogą przekroczyć 5% całkowitych wydatków inwestycyjnych,

2) wydatki na budowle i budynki - nie mogą przekroczyć 40% całkowitych wydatków inwestycyjnych,

3) wydatki na pozostałe środki trwałe, związane z realizacją nowej inwestycji - nie mogą przekroczyć 70% całkowitych wydatków inwestycyjnych

- przy czym suma procentowych udziałów składników wymienionych w pkt 1-3 nie może przekroczyć 100%.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3, mogą być podwyższone maksymalnie o 25%, jeżeli przedsiębiorca poniesie wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z uzyskaniem patentów, zakupem licencji oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, jednak nie więcej niż o wartość poniesionych wydatków na zakup tych wartości, pod warunkiem że wartości niematerialne i prawne będą:

1) wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną,

2) nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,

3) własnością przedsiębiorcy przez okres co najmniej 5 lat.

5. Zwolnienie od podatku dochodowego przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł wydatki inwestycyjne, aż do wyczerpania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pod warunkiem że nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.";

3)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, zwolnienie stanowi pomoc regionalną udzielaną w celu wspierania tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

2. Wielkość pomocy regionalnej, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy ustalonej na danym obszarze, zgodnie z § 3 ust. 2 z uwzględnieniem § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, i ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnianych pracowników, na które składają się koszty pracy brutto pracowników, powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnianiem.

3. Zwolnienie od podatku dochodowego przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł koszty pracy, aż do wyczerpania pomocy regionalnej na zatrudnienie, pod warunkiem utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres 5 lat.";

4)
w § 5:
a)
w ust. 1 wyrazy "Wielkość zwolnionego dochodu określa się wyłącznie w odniesieniu do" zastępuje się wyrazami "Zwolnienia, o których mowa w § 3 i 4, przysługują wyłącznie z tytułu",
b)
w ust. 2 skreśla się wyrazy "z dnia 15 lutego 1992 r." oraz wyrazy "(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324)";
5)
szczegółowy opis granic i terenu specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu, stanowiący załącznik do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
1. 
Prowadzenie działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwestycyjnych - na obszarze włączonym do strefy rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107, poz. 1174) oraz niniejszym rozporządzeniem - nie stanowi podstawy do zwiększenia wielkości pomocy publicznej w stosunku do wielkości tej pomocy otrzymywanej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych na terenie strefy określonym przed dokonaniem zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107, poz. 526, z 1997 r. Nr 120, poz. 757 i Nr 135, poz. 914 oraz z 2001 r. Nr 30, poz. 333).
2. 
Ustalając wielkość dochodu zwolnionego od podatku dochodowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu oraz niniejszego rozporządzenia, nie wlicza się dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach, o które powiększono obszar strefy rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu oraz niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC

Teren miasta MIELEC

Obręb Mielec - Przemysłowy - część I.

Począwszy od pkt nr 1 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 141/1 granica obszaru specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) biegnie w kierunku zachodnim przez główną bramę wjazdową i dalej wzdłuż ogrodzenia terenu przemysłowego będącego jednocześnie południowymi granicami działek 150/5, 171/7, 171/2, 171/6, 171/8, 172/6, 189/9, 188/9 do pkt 2 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 188/9 i dalej biegnie wzdłuż południowych granic działek o numerach 180/5, 180/3 i przecinając tory bocznicy kolejowej do Elektrociepłowni dochodzi wzdłuż południowej granicy działki 184 do pkt nr 3 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 184. Od pkt nr 3 granica biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 184 będącą jednocześnie granicą terenu przemysłowego i dochodzi do pkt 4 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 184. Od pkt 4 granica przecina tor bocznicy kolejowej do Elektrociepłowni i biegnie dalej w kierunku północnym zachodnią granicą działki 203/6, będącą jednocześnie granicą terenu przemysłowego, a następnie przecina tor bocznicy kolejowej do H7 i dalej biegnie zachodnią granicą działki 203/5, przecina tor bocznicy na teren przemysłowy i dalej biegnąc zachodnią granicą działki 203/4, stanowiącą jednocześnie granice terenu przemysłowego, dochodzi do pkt 5 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 203/4. Od pkt nr 5 granica skręca w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ogrodzenia terenu przemysłowego będącego jednocześnie południowo-zachodnią granicą działki 196 do pkt nr 6 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 196. Od pkt nr 6 granica biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż ogrodzenia południowymi granicami działek 34/7, 32/2, 32/1, 31, 28 do pkt nr 7 i dalej granicą działki nr 29 przez punkty o numerach od 8 do 12. Od pkt nr 12 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ogrodzenia będącego jednocześnie granicą terenu lotniska, południową granicą działki 28 do pkt 13. Od pkt nr 13 w narożniku ogrodzenia lotniska przy ul. Kosmonautów, będącego jednocześnie południowo-zachodnim narożnikiem działki 26/2, granica skręca w kierunku północnym do pkt nr 14 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 26/2. W pkt nr 14 granica skręca na wschód i biegnie do punktu nr 15 zlokalizowanego u zbiegu granic działek 26/2, 26/1 i 21. W pkt nr 15 granica skręca na północ i biegnie zachodnią, a następnie północną granicą działki 21 (stanowiącej drogę) do pkt nr 16 zlokalizowanego u zbiegu granic działek 21, 22 i 20. W pkt nr 16 granica skręca na północ i biegnie do pkt nr 17 zlokalizowanego u zbiegu granic działek 20 i 22. W pkt 17 granica skręca na wschód i biegnie do pkt nr 18 wzdłuż ogrodzenia lotniska. W pkt nr 18 zlokalizowanym u zbiegu granic działek 22 i 12/4 granica skręca na północ i biegnie do pkt nr 19 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 12/4. W pkt nr 19 granica skręca na wschód i biegnie do pkt nr 20 stanowiącego punkt graniczny wsi Chorzelów w gminie Mielec ze wsią Ławnica w gminie Tuszów Narodowy i miasta Mielca. Od pkt nr 20 granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia lotniska będącego jednocześnie granicą miasta Mielca i wsi Ławnica w gminie Tuszów Narodowy, północną granicą działki 12/4 do punktu nr 21 i dalej w kierunku południowym do punktu o numerze 22. Od pkt nr 22 granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia lotniska północną granicą działki 6 i dalej przez punkty o numerach od 23 do 25, który stanowi punkt graniczny wsi Ławnica w gminie Tuszów Narodowy z wsią Trześń w gminie Mielec i miasta Mielca. Od pkt nr 25 granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia lotniska będącego jednocześnie granicą miasta Mielca i wsi Trześń w gminie Mielec, północną granicą działki 6 i dochodzi do pkt nr 26 stanowiącego punkt graniczny wsi Trześń w gminie Mielec i miasta Mielca. Od pkt nr 26 granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia będącego jednocześnie granicą terenu lotniska północną granicą działki 6 do pkt nr 27 stanowiącego północno-wschodni narożnik terenu lotniska będącego jednocześnie północno-wschodnim narożnikiem działki 6. Od pkt nr 27 granica skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ogrodzenia lotniska będącego jednocześnie granicą terenu lotniska i wschodnią granicą działki 6 do pkt nr 28 stanowiącego punkt graniczny działki nr 4 i dalej przez punkty o numerach od 29 do 35 wzdłuż granic działek 3 i 4. Od pkt nr 35 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 6 granica obszaru SSE biegnie wzdłuż ogrodzenia lotniska południową granicą działki przez punkty o numerach 36 do 40. Od pkt nr 40 granica biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr 45, 44, 73/2 do pkt nr 41 i dalej wzdłuż południowej granicy działki nr 73/2 do pkt nr 42. Od pkt nr 42 granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 44 do pkt nr 43 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 46. Od pkt nr 43 granica SSE biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 46, będącej jednocześnie granicą drogi do bazy KPRD, do pkt nr 44 i dalej południową granicą działki nr 46 do pkt nr 45. Od pkt nr 45 granica biegnie wzdłuż ul. Wojska Polskiego granicami działek 77, 78, 80, będącymi jednocześnie granicą terenu przemysłowego, przez punkty o numerach 46 do 50. Od pkt nr 50 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż ogrodzenia wschodnią granicą działki 94 do pkt nr 51 będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki 94. Od pkt nr 51 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia będącego jednocześnie granicą terenu przemysłowego południowymi granicami działek 94, 82/2, 82/1, 102, 136/1, 137/5, 137/2, 140, 141/2, 141/3, 141/1 i dochodzi do pkt 1 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 141/1, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 52 zlokalizowanego w środku istniejącej bramy wjazdowej do Elektrociepłowni, leżącego jednocześnie na północnej granicy działki 52, granica obszaru SSE biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ściany budynku portierni i dalej wzdłuż ogrodzenia Elektrociepłowni od ul. Wojska Polskiego północną granicą działki 52 do pkt nr 53 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku ogrodzenia Elektrociepłowni i działki nr 52 i dalej północną granicą działki nr 51 do pkt nr 54 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 51. Od pkt nr 54 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 51 do pkt nr 55 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 51 i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki 51 do pkt nr 56 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 51 będącego jednocześnie południowo-wschodnim narożnikiem ogrodzenia Elektrociepłowni. Od pkt nr 56 granica obszaru SSE biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż ogrodzenia Elektrociepłowni stanowiącego jednocześnie południową granicę działki nr 52 do pkt nr 57 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 52 i ogrodzenia Elektrociepłowni. Od pkt nr 57 granica biegnie wzdłuż ogrodzenia Elektrociepłowni w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 52 do pkt nr 58 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 52 i ogrodzenia Elektrociepłowni. Od pkt nr 58 granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia Elektrociepłowni do pkt nr 52, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 59 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 63, granica SSE biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 63 przez punkty o numerach 60, 61, 62, stanowiące jednocześnie punkty graniczne działki nr 63, do pkt nr 59, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od punktu nr 63 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku ogrodzenia terenu po byłej bazie RPBP, stanowiącego jednocześnie punkt narożny granicy działki nr 69, granica SSE biegnie wzdłuż ogrodzenia w kierunku wschodnim do pkt nr 64. Od pkt nr 64 stanowiącego północno-wschodni narożnik ogrodzenia i granicy działki nr 69 granica skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ogrodzenia i wschodniej granicy działki 69 do pkt nr 65 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 69. Od pkt nr 65 granica biegnie w kierunku zachodnim przez punkty o numerach 66, 67, 68, 69 stanowiące jednocześnie południową granicę działki nr 69 do pkt nr 70. Od pkt nr 70 granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż ogrodzenia stanowiącego jednocześnie zachodnią granicę działki nr 69 do pkt nr 63, od którego opis rozpoczęto.

Obręb Mielec - Mościska 4

Począwszy od pkt nr 83 zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki 136, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim poprzez punkty o numerach od 84 do 88. Punkty te stanowią linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 88 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie poprzez pkt nr 89 do pkt nr 90 wzdłuż północnej krawędzi działki 122. W pkt nr 90 granica skręca na południe i biegnie linią łamaną poprzez punkty o numerach 91, 92 do pkt nr 93. W terenie punkty te stanowią zachodnią krawędź drogi rolnej - działka 128 na styku z działkami: 122, 123, 124, 125, 126/1, 126/2, 127, 129, 130, 131/1, 132, 133, 134, 135, 136. W pkt nr 93 położonym na południowo-wschodnim narożniku działki 136 granica skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 136 poprzez pkt nr 94 do pkt nr 83, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 95 zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki 110 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 96. Punkty te stanowią linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 96 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie poprzez pkt nr 97 do pkt nr 98 wzdłuż północnej granicy działki 109. W pkt nr 98, który w terenie stanowi północno-wschodni narożnik działki 109, granica skręca na południe i biegnie do pkt nr 99. W terenie granica ta stanowi zachodnią krawędź drogi polnej - działka 72 na styku z działkami: 109 i 110. W pkt nr 99, który w terenie stanowi południowo-wschodni narożnik działki 110, granica skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 110 do pkt nr 95, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od punktu nr 100 zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki 102, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim poprzez punkty 101, 102 do pkt nr 103. Punkty te stanowią linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 103 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 104 wzdłuż północnej granicy działki nr 95. W pkt nr 104, który w terenie stanowi północno-wschodni narożnik działki 95, granica skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 105. W terenie granica ta stanowi zachodnią krawędź drogi polnej - działka 74 na styku z działkami 95, 96, 97, 98, 99, 101 i 102. W pkt nr 105, który w terenie stanowi południowo-wschodni narożnik działki 102, granica skręca na zachód i biegnie do pkt nr 100, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 106 zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki 70/1, granica biegnie w kierunku północnym poprzez punkt nr 107 do pkt 108. W terenie punkty te stanowią wschodni brzeg rowu melioracyjnego (działka 71) na styku z działkami: 70/1 i 144/4. W pkt nr 108 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie poprzez punkt numer 109 do pkt nr 110. W terenie punkty te stanowią północno- wschodni brzeg rowu melioracyjnego - działka 74, na styku z działką 144/4. W pkt nr 110, który w terenie stanowi północno-wschodni narożnik działki 74, granica skręca na zachód i biegnie do pkt nr 111, który w terenie stanowi północno-zachodni skraj drogi stanowiącej działkę 74. W pkt nr 111 granica skręca na południowy-zachód i biegnie do pkt nr 112 . W pkt nr 112 granica skręca na zachód i biegnie do pkt nr 113 południową granicą działki 87. W pkt nr 113, który w terenie stanowi południowo-zachodni narożnik działki 87, granica skręca na północny wschód i biegnie przez pkt nr 114 do pkt nr 115 granicą wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 115, który leży u zbiegu granic działek 75, 113 i 142, granica skręca na zachód do pkt nr 80. W pkt 80, który w terenie stanowi południowo-zachodnie naroże działki 69, granica skręca na północny wschód i biegnie przez pkt nr 79 do pkt nr 78 wzdłuż granicy ulicy Wojska Polskiego i rowu Potok. W pkt nr 78 granica skręca na południe i biegnie do pkt nr 116. W pkt nr 116 granica skręca na wschód i biegnie do pkt nr 117. W pkt nr 117 granica skręca na północ i biegnie do pkt nr 118. W terenie punkty 78, 116, 117 i 118 stanowią naroża przepustu drogowego ul. Wojska Polskiego nad rowem Potok. W pkt nr 118 granica skręca na wschód i biegnie do pkt 119 skrajem ul. Wojska Polskiego. W pkt nr 119, który leży u zbiegu granic działek 4, 27/18 i 13, granica skręca na północny wschód i biegnie linią łamaną przez punkty o numerach: 120, 121, 122, 123, 124, 125 do pkt nr 126. Linia ta stanowi granicę rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 126 granica skręca na wschód i biegnie wzdłuż ogrodzenia lotniska do pkt nr 39. W pkt nr 39, który leży u zbiegu granic działek 6/2, 5/1 i 27/2, granica skręca na północny wschód do pkt nr 127.

W pkt nr 127, który w terenie stanowi południowo-zachodnie naroże działki 27/1, granica skręca na południowy wschód i biegnie do pkt nr 128. Linia łącząca punkty 127 i 128 stanowi granicę działki 27/1 (ul. Rudnik). W pkt nr 128 granica skręca na południe i biegnie do pkt nr 129 wzdłuż wschodniej granicy działek 28 i 29. W pkt nr 129 granica skręca na zachód i biegnie do pkt nr 130 północną granicą ulicy Wojska Polskiego (działki 32/9, 32/8, 32/7, 32/6, 32/5, 32/4, 32/13). W pkt nr 130 granica skręca na południe do pkt nr 131, przecinając ul. Wojska Polskiego. W pkt nr 131, który leży u zbiegu granic działek 32/12, 32/11 i 143/4, granica skręca na wschód i biegnie do pkt nr 132 południową granicą ulicy Wojska Polskiego. W pkt nr 132, który w terenie stanowi północno-wschodnie naroże działki 143/3, granica skręca na południe i biegnie przez pkt 133 do pkt 134 wzdłuż wschodniej granicy działek 143/3, 143/1, 39/1 i 144/1. W pkt nr 134 granica skręca na północny zachód i biegnie do pkt nr 135 wzdłuż rowu melioracyjnego (działka 65). W pkt nr 135, który w terenie stanowi północno-zachodnie naroże ww. działki 65, granica skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt nr 136 do pkt nr 137 wzdłuż granicy działek 144/2, 70/4, 70/2 i 70/1. W pkt nr 137 granica skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 70/1 do pkt nr 106, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 71 zlokalizowanego na północno-zachodnim narożniku działki 1, granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia lotniska do pkt nr 138. W pkt nr 138, który leży na zbiegu granic działek 6/2, 4 i 3, granica skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż rowu Potok do pkt nr 139. W pkt nr 139 granica skręca na zachód i biegnie linią łamaną przez pkt o numerach 140, 141, 75 do pkt nr 74 wzdłuż południowych granic działek 3 i 2. W pkt nr 74 granica skręca na północ i biegnie do pkt nr 73 wzdłuż zachodniej granicy działki 2. W pkt nr 73 granica skręca na południowy zachód i biegnie do pkt nr 72. W pkt nr 72 granica skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 1 do pkt nr 71, od którego opis rozpoczęto.

Obręb Mielec-Przemysłowy - część II

Począwszy od pkt nr 40 granica biegnie wzdłuż ogrodzenia lotniska do pkt nr 71. W pkt nr 71 granica skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5 do pkt nr 72.

W pkt nr 72 granica skręca na północny wschód i biegnie do pkt nr 73. W pkt nr 73 granica skręca na południe i biegnie do pkt nr 74 wzdłuż wschodniej granicy działki 5. W pkt nr 74 granica skręca na wschód i biegnie linią łamaną przez pkt o numerach 75, 76 do pkt 77 położonego na brzegu rowu Potok. W pkt nr 77 granica skręca na południe i biegnie przez pkt o numerach 78, 79, 80 do pkt nr 81 wzdłuż zachodniego brzegu rowu Potok. W pkt nr 81 granica skręca na zachód i biegnie do pkt nr 82. W pkt nr 82 granica skręca na północ i biegnie poprzez pkt o numerach 47 i 46 do pkt nr 45 wzdłuż zachodniej granicy ulicy Wojska Polskiego. Od pkt nr 45 granica biegnie poprzez pkt o numerach 44, 43, 42, 41 do pkt nr 40, od którego opis rozpoczęto. Przebieg granicy od pkt nr 45 do pkt nr 40 umieszczony jest w pierwszym opisie granic niniejszego załącznika.

Obręb Mielec-Smoczka

Począwszy od pkt nr 142 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożu działki 2973, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 143 do pkt nr 144 wzdłuż granic działek 2973, 2963/2, 2964/2, 2974 i 2975. W pkt nr 144 granica skręca na południowy wschód i biegnie przez pkt o numerach 145, 146, 147 do pkt nr 148 wzdłuż linii rowu melioracyjnego (działka 2979). W pkt nr 148 granica skręca na wschód do pkt nr 149 i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 2975. W pkt nr 149 granica skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt o numerach 150, 151 do pkt nr 152 wzdłuż granic działek 2974, 2981, 2984 i 2985. W pkt nr 152 granica skręca na północny zachód i biegnie przez pkt o numerach 153 i 154 do pkt nr 155 wzdłuż granicy drogi polnej (działka 2972). W pkt nr 155 granica skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 2982 do pkt nr 156. W pkt nr 156 zlokalizowanym u zbiegu granic działek 2983, 2982 i 2981 granica skręca na północny zachód i biegnie linią łamaną wzdłuż granicy działki 2982 przez pkt nr 157, 158 do pkt nr 159. W pkt nr 159 granica skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 2982 do pkt nr 160. W pkt nr 160 zlokalizowanym u zbiegu granic działek 2982, 2972 i 2973 granica skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 2972 do pkt nr 142, od którego opis rozpoczęto.

Teren miasta CHEŁM

Rejon nr 1 przy ul. Wschodniej

Granicę obszaru specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) określają granice działki nr 115/7 wyznaczone punktami załamania granic: 4039 do 4044 wzdłuż zachodniej granicy działki do pkt 4034, następnie do 4043 wzdłuż północnej granicy działek nr 115/4, 115/5, 115/6, dalej w kierunku południowym do pkt 0357 i w kierunku wschodnim do punktu 0353, dalej w kierunku południowym do pkt 0352 na granicy z ul. Wschodnią, wzdłuż ulicy Wschodniej do granic administracyjnych miasta Chełma z gruntami wsi Srebrzyszcze - pkt 341 i pkt 0340.

Następnie granica biegnie wzdłuż północnej granicy działki 115/7 w kierunku zachodnim do pkt 4021, usytuowanego w zachodnio-północnym narożniku działki 115/7, po czym skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 115/7 do 4039.

Rejon nr 2 przy ul. Hutniczej

Granice rejonu są określone granicami działek nr: 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 258/9, ujawnionych w ewidencji gruntów m. Chełma obrębu 9 arkusza 4.

Począwszy od pkt 0094, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 258/1, granica biegnie w kierunku północnym po zachodnich granicach działek nr: 258/2, 258/4, 258/5 do pkt 0463, następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie po północnej granicy działki 258/5 do pkt 0473, po czym skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek: 258/5, 258/3, 258/9 do pkt 0719. Od pkt 0719 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 258/9 granica biegnie wzdłuż północnej krawędzi ulicy Hutniczej do pkt 0094.

Rejon nr 3 przy ul. Ceramicznej

Granice rejonu są określone granicami działek nr: 55/17, 55/15, ujawnionych w ewidencji gruntów m. Chełma obrębu 5 arkusza 15.

Począwszy od pkt 0826, zlokalizowanego w zachodnio-południowym narożniku działki 55/17, granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej krawędzi ulicy Malowane, następnie skręca w kierunku wschodnim wzdłuż ulicy Malowane do pkt 0234. Od pkt 0234 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po zachodniej krawędzi ulicy Ceramicznej do pkt 0831, następnie skręca w kierunku zachodnim i po północnej granicy działki 55/18 biegnie linią łamaną do pkt 0826.

Na działce nr 55/17 znajduje się studnia głębinowa, dla której została wydzielona odrębna działka o numerze 55/16 (od pkt 0837 do 0844), niewchodząca w skład rejonu nr 3 przy ul. Ceramicznej.

Rejon nr 4 przy ul. Chełmońskiego

Granice rejonu są określone granicami działek nr: 779, 786/1, 786/2, 786/3, ujawnionych w ewidencji gruntów m. Chełma obrębu 4 arkusza 27. Począwszy od pkt 0326 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 786/3, granica rejonu biegnie wzdłuż ulicy Chełmońskiego w kierunku północno-zachodnim do granicy z działką nr 787 do pkt 1751, po czym biegnie w kierunku zachodnim do pkt 1744 i po granicy działki nr 785 do pkt 1716. Od pkt 1716 przebiega wzdłuż sięgacza ul. Malowane w kierunku północno-zachodnim do pkt 1727 i po granicy działek 750/3 i 751 dochodzi do punktu 1685 - granic osiedla mieszkaniowego Rejowiecka - Włodawska I etap. Następnie po granicy działek budownictwa jednorodzinnego nr: 778-767 biegnie w kierunku południowym do punktu 0311. Od pkt 0311 skręca w kierunku wschodnim i biegnie po południowej granicy działki 779 do pkt 1698, następnie po południowej granicy działek 786/2 i 786/3 biegnie do pkt 0326, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 786/3.

Teren miasta GORLICE

Obręb Gorlice - Tereny Przemysłowe Glinik Mariampolski

Począwszy od pkt 1 zlokalizowanego w północnym narożniku działki 454/66 granica obszaru specjalnej strefy ekonomicznej biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi łączącej ul. Szopena z ul. Biecką do pkt nr 2 będącego narożnikiem działki 454/66, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do pkt 3 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 454/19, następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie ogrodzeniem z sąsiadującą działką 454/19 do pkt 4, w którym skręca w kierunku południowym ogrodzeniem do pkt 5, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie ogrodzeniem do pkt 6 położonego w południowo-wschodniej części działki 454/62, skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt 7 położonego w południowej części działki 454/62, w którym skręca w kierunku wschodnim do pkt 8 rozgraniczającego pas drogi krajowej ul. Biecka, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ulicy Bieckiej przez pkt 9 do pkt 10 położonego w północno-wschodniej części działki 454/50, dalej biegnie wzdłuż ul. Bieckiej w kierunku południowo-zachodnim do pkt 11 położonego w południowo-wschodniej części działki 454/50, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia Miejskiej Oczyszczalni Ścieków położonej na działce 466 do pkt 12, skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt 13 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 454/50, dalej skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt 14 położonego w południowo-zachodniej części działki 454/74, dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 15 położonego w południowo-wschodniej części działki 454/70. Z pkt 15 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki z działką 454/55 do pkt 16, skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt 17, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim do punktu 18 położonego w południowo-zachodniej części działki 454/70, dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 19 do pkt 20 położonego w północno-zachodniej części działki 454/69, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 21 położonego w południowo-zachodniej części działki 454/67. Z punktu 21 granica biegnie wzdłuż torów bocznicowych kolejowych prowadzących do Elektrociepłowni "Glinik", położonych na działce 454/29, przez pkt 22 do pkt 1, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt 23 położonego w północno-wschodnim narożniku działki 472/6, granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 24 do pkt 25 położonego na linii pasa drogi krajowej (ul. Biecka). Z pkt 25 granica biegnie pasem drogi krajowej w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 26, dalej wzdłuż drogi krajowej - ul. Biecka do pkt 27, skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną do pkt 28 wzdłuż działki 482/17, skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 linią łamaną po ogrodzeniu stacji gazowej Karpackich Zakładów Gazownictwa położonej na działce 486/2. Z pkt 35 granica biegnie linią łamaną wzdłuż zachodniej granicy działki 486/3 do pkt 36. Od pkt 36 położonego w północnym narożniku działki 486/3, granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 37, skręca na północny-wschód i biegnie przez pkt 38 do pkt 23, z którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt 39 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 468/5 na linii pasa wodnego rzeki Ropy, granica biegnie pasem wodnym rzeki Ropy linią łamaną wschodnią granicą działki 479 w kierunku południowym do pkt 40, załamuje się i biegnie linią łamaną południowo-zachodnią granicą działki 479 do pkt 41. Z pkt 41 granica biegnie wzdłuż wschodniej strony ul. Bieckiej drogi krajowej Gorlice - Jasło oraz działki 468/5 linią łamaną do pkt 42, w pkt 42 załamuje się i biegnie linią łamaną północną stroną działki 468/5 do pkt 39, z którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt 43 usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 467/4 granica biegnie linią łamaną granicą działki 460/5 w kierunku zachodnim do pkt 44, skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną pasa drogi krajowej Gorlice - Jasło do pkt 45. Z pkt 45 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północno-wschodnią granicą działki 467/4 przez pkt 46, dalej w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 47 do pkt 48. W punkcie 48 położonym na północno-wschodnim narożniku działki 467/4 granica biegnie w kierunku południowym linią pasa wodnego rzeki Ropy linią łamaną do pkt 43, od którego opis rozpoczęto.

Teren miasta DĘBICA

Działka nr 69/1 położona w obrębie 3 miasta Dębica przy ul. Sandomierskiej.

Począwszy od punktu 1 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 69/1, granica biegnie w kierunku północnym od punktu 1 do punktu 2 wzdłuż istniejącego ogrodzenia. W punkcie 2 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu 3, a następnie skręca na północ do punktu 4. Od punktu 4 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia poprzez punkty 5, 6, 7, 8, 9 do punktu 10, stanowiąc jednocześnie południową granicę działki 69/1. W punkcie 10 granica skręca na północ i linią łamaną poprzez punkty 11, 12 dochodzi do terenów linii kolejowej PKP Kraków-Przemyśl w punkcie 13. Od punktu 13 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie poprzez punkty 14, 15, 16 wzdłuż linii rozgraniczającej tereny PKP do punktu 17, stanowiąc jednocześnie północną granicę działki 69/1. W punkcie 17 granica działki 69/1 skręca w kierunku południowym wzdłuż ulicy Sandomierskiej przez punkty 18, 19, 20, 21, 22 do punktu 23 będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki 69/1. W terenie punkty te stanowią granicę pasa drogowego ulicy Sandomierskiej. Od punktu 23 granica skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 69/1 wzdłuż ulicy Transportowców do punktu 1, od którego opis rozpoczęto.

Działki nr 430/29, 430/30, 430/39, 430/40 i 430/41 stanowiące całość obszaru położone w obrębie 2 miasta Dębica przy ul. Metalowców.

Począwszy od punktu nr 24 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 430/41, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do styku z działką 430/40 w punkcie 25 i dalej w kierunku północno-wschodnim poprzez punkty 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 do punktu 34 będącego jednocześnie północno-zachodnim narożnikiem działki 430/40. Od punktu 34 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 35, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim do punktu 36. Od punktu 36 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 37 północną krawędzią drogi zakładowej, stanowiąc północną granicę działki 430/29. W punkcie 37 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu 38, gdzie skręca na północny zachód i poprzez punkty 39 i 40 dochodzi do punktu 41. Od punktu 41 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż ogrodzenia terenów przemysłowych dochodzi do punktu 42 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 430/40. W punkcie 42 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu 43, gdzie skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 44, biegnąc południowo-wschodnią granicą działek 430/40 i 430/39. Od punktu 44 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 45, gdzie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu 46 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 430/39 i dalej do punktu 47, stanowiąc wschodni odcinek granicy działki 430/41. W punkcie 47 granica skręca w kierunku zachodnim i linią łamaną przez punkty 48 i 49 dochodzi do punktu 50 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 430/41. Od punktu 50 granica skręca w kierunku północnym do punktu 51. W punkcie 51 granica skręca na północny zachód, dochodząc do punktu 24 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 430/41, od którego opis rozpoczęto.

Działka nr 430/90 położona w obrębie 2 miasta Dębica przy ul. Metalowców.

Począwszy od punktu 52 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 430/90, granica biegnie przez bramę wjazdową do punktu 53. Od punktu 53 granica skręca w kierunku północno-wschodnim do punktu 54. W punkcie 54 granica skręca w kierunku północno-wschodnim, biegnąc wzdłuż drogi zakładowej do punktu 55. W punkcie 55 granica skręca w kierunku północnym i poprzez punkt 56 dochodzi do punktu 57. Od punktu 57 granica biegnie wzdłuż drogi zakładowej do punktu 58 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 430/90. W punkcie 58 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 59 położonego w północno-wschodnim narożniku działki 430/90. Od punktu 59 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim, dochodząc do punktu 52 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 430/90, od którego opis rozpoczęto.

Teren miasta SANOK

Obręb Sanok - Olchowce

Począwszy od pkt nr 1 zlokalizowanego w najbardziej na północ wysuniętym narożniku dz. 583/22, granica obszaru specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) biegnie północno-wschodnią granicą dz. 583/22 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2, w którym załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 3, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 4, który stanowi narożnik trzech działek o numerach: 583/22, 583/23, 583/2. W pkt 4 granica SSE załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wschodniej granicy dz. 583/22 do pkt 5, tu załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie do pkt 6, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż południowo-wschodniej granicy dz. 583/22 do pkt 7, który stanowi najbardziej na południe wysunięty narożnik dz. 583/22. Od pkt 7 do pkt 8 granicę SSE stanowi południowo-wschodni odcinek granicy dz. 583/42. Pkt 8 stanowi najbardziej na południe wysunięty narożnik dz. 584/42. W pkt 8 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do kąta prostego w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowo-zachodnią granicą dz. 583/42 do pkt 9. Pkt 9 stanowi narożnik trzech działek: 583/42, 583/39, 583/47. Od pkt 9 granica SSE biegnie południowo-zachodnią granicą dz. 583/39 do pkt 10. Od pkt 10 do pkt 11 granica SSE biegnie północno-zachodnią granicą dz. 583/39. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 12, a następnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 13 i pkt 14. Pkt 14 jest narożnym punktem trzech działek: 583/39, 583/40, 583/47. Od pkt 14 do pkt 17 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim. Na odcinku od pkt 14 do pkt 15 granica SSE biegnie północno-zachodnią granicą dz. 583/39, na odcinku od pkt 15 do pkt 16 granica SSE biegnie północno-zachodnią granicą dz. 583/38, na odcinku od pkt 16 do pkt 17 granica SSE stanowi północno-zachodnią granicę dz. 583/37. Pkt 17 jest najdalej na północ wysuniętym narożnikiem dz. 583/37. W pkt 17 granica SSE skręca w kierunku południowo-wschodnim do pkt 18 i tam skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt 19. Na odcinkach od pkt 17 poprzez pkt 18 do pkt 19 granica SSE biegnie granicą dz. 583/37. W pkt 19 granica skręca pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku południowo-wschodnim poprzez pkt 20 do pkt 21. Odcinek granicy SSE od pkt 19 do pkt 20 stanowi północno-wschodnią granicę dz. 583/38, odcinek między pkt 20 i pkt 21 stanowi północno-wschodnią granicę dz. 583/25. W pkt 21 granica SSE skręca pod kątem zbliżonym do kąta prostego w kierunku południowo-zachodnim, poprzez pkt 22, pkt 23 do pkt 24. Odcinek od pkt 21 do pkt 22 stanowi południowo-wschodnią granicę dz. 583/25, odcinek od pkt 22 do pkt 23 stanowi południowo-wschodnią granicę dz. 583/38. Odcinek od pkt 23 do pkt 24 stanowi południowo-wschodnią granicę dz. 583/42. W pkt 24 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 25, 26 do pkt 27.

Granica SSE między pkt 24 i pkt 25 stanowi południowo-zachodnią granicę dz. 583/24. Granica SSE między pkt 25, pkt 26 i pkt 27 stanowi zachodnią oraz południowo-zachodnią granicę dz. 583/20. W pkt 27 granica SSE załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 28, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku północno-zachodnim poprzez pkt 29 do pkt 30.

Na odcinku od pkt 27 do pkt 28 granica SSE biegnie południowo-wschodnią granicą dz. 583/20, dalej między pkt 28, pkt 29, pkt 30 granica SSE biegnie północno-wschodnią granicą dz. 583/20. Pkt 30 stanowi narożnik trzech działek: 583/20, 583/21, 583/24. Od pkt 30 granica SSE biegnie w kierunku północno-wschodnim, północno-zachodnią granicą dz. 583/21, do pkt 31, a dalej w tym samym kierunku granica SSE biegnie północno-zachodnią granicą dz. 583/22, do pkt 1, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt 32 zlokalizowanego w najbardziej na północ wysuniętym narożniku dz. 583/45 granica SSE biegnie północno-wschodnią granicą dz. 583/45 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 33 i w kierunku południowym do pkt 34. W pkt 34 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południowo-wschodnią granicą dz. 584/45 wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt 35. W pkt 35 granica załamuje się i biegnie południową granicą dz. 584/45 w kierunku zachodnim do pkt 36. W pkt 36 granica załamuje się i biegnie południowo-zachodnią granicą dz. 584/45, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt 37, gdzie załamuje się i biegnie zachodnią granicą dz. 583/45, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt 38. W pkt 38 granica załamuje się i biegnie północno-zachodnią granicą dz. 584/45 do pkt 32, od którego opis granicy rozpoczęto.

Począwszy od pkt 39 - najbardziej wysuniętego narożnika dz. 583/46 w kierunku północnym, granica SSE biegnie północno-wschodnią granicą dz. 583/46 do pkt 40, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południowo-wschodnią granicą dz. 583/46 do pkt 41. Z pkt 41 granica SSE biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 42, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 43. W pkt 43 granica SSE załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 44. Pkt 44 jest narożnym punktem trzech działek: 583/6, 583/46, 583/47.

W pkt 44 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie ogrodzeniem zakładu Stomil w kierunku południowo-zachodnim do pkt 45, który stanowi narożnik trzech działek: 583/46, 583/15, 583/6. W pkt 45 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południową granicą dz. 583/46 do pkt 46. Pkt 46 stanowi narożnik trzech działek: 583/15, 583/46, 583/47. W pkt 46 granica SSE załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie północno-zachodnią granicą dz. 583/46 do pkt 47. Od pkt 47 granica SSE biegnie południowo-zachodnią granicą dz. 583/46 w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt 48, a następnie w kierunku północnym do pkt 49. W pkt 49 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie północno-zachodnią granicą dz. 583/46, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt 39, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt 50 granica SSE biegnie granicą północno-wschodnią dz. 583/44 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 51, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do kąta prostego i biegnie granicą południowo-wschodnią dz. 583/44 wzdłuż drogi polnej w kierunku południowo-zachodnim do pkt 52, który jest najdalej na południe wysuniętym narożnikiem dz. 583/44. W pkt 52 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do kąta prostego i biegnie południowo-zachodnią granicą dz. 583/44 w kierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi polnej do pkt 53. W pkt 53 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie północno-zachodnią granicą dz. 583/44 w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż ogrodzenia Stomilu, do pkt 54. W pkt 54 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą dz. 583/44 do pkt 50, od którego opis rozpoczęto.

Pkt 148 jest najdalej na północ wysuniętym narożnikiem dz. 519/2, leży zarazem w granicy linii brzegowej rzeki San. Począwszy od pkt 148 granica SSE biegnie północną granicą dz. 519/2 do pkt 149, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie poprzez pkt 150 wschodnią granicą dz. 519/2 do pkt 151, gdzie załamuje się i biegnie północną granicą dz. 519/2 poprzez pkt 152, pkt 153 do pkt 154, gdzie załamuje się i biegnie linią łamaną przez pkt 155, pkt 156, pkt 157 wschodnią granicą dz. 519/2 do pkt 158. Pkt 158 jest narożnikiem trzech działek: 519/2, 528/2, 583/13. W pkt 158 granica SSE załamuje się pod kątem ostrym i biegnie poprzez pkt 159 południową granicą dz. 519/2 do pkt 160. Pkt 160 jest narożnikiem trzech działek: 519/2, 550/3, 794. W pkt 160 granica SSE załamuje się i biegnie linią łamaną zachodnią granicą dz. 519/2 wzdłuż rzeki San do pkt 148, od którego opis rozpoczęto.

Obręb Sanok-Śródmieście

Pkt 55 jest narożnym punktem trzech działek: 1253/3, 1399/21, 1399/24. Począwszy od pkt 55, granica SSE biegnie północno-zachodnią granicą dz. 1399/21 do pkt 56, gdzie skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą dz. 1399/21 do pkt 57, następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą dz. 1399/21 do pkt 58, tu skręca pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie południową granicą dz. 1399/21 do pkt 59. W pkt 59 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie granicą wschodnią dz. 1399/21 do pkt 60. Od pkt 60 biegnie linią łamaną przez pkt 61, pkt 62, pkt 63, które są punktami narożnymi dz. 1399/21. Od pkt 63 poprzez pkt 64 do pkt 65 granica SSE biegnie wzdłuż brzegu rzeki San. W pkt 65 granica załamuje się pod kątem ostrym i biegnie południowo-zachodnią granicą dz. 1399/21 do pkt 66, tu załamuje się pod kątem zbliżonym do kąta prostego i biegnie północno-zachodnią granicą dz. 1399/21 do pkt 55, od którego opis rozpoczęto.

Pkt 67 stanowi najdalej na północ wysunięty punkt narożny dz. 1399/7. Począwszy od pkt 67 granica biegnie północno-zachodnią granicą dz. 1399/22 do pkt 68, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie granicą dz. 1399/22, wzdłuż rzeki San, do pkt 69, następnie biegnie linią łamaną, wschodnią granicą dz. 1399/2, do pkt 70. W pkt 70 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowo-zachodnią granicą dz. 1399/22, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt 71, który jest najdalej wysuniętym na zachód narożnikiem dz. 1399/22. Pkt 71 jest narożnikiem trzech działek: 1399/7, 1399/22, 1399/24. Od pkt 71 do pkt 72 granica biegnie południowo-zachodnią granicą dz. 1399/7, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu. W pkt 72 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północno-wschodnim i biegnie północno-zachodnią granicą dz. 1399/7 do pkt 67, od którego opis rozpoczęto.

Pkt 73 jest najdalej na północ wysuniętym narożnikiem dz. 1399/8. Począwszy od pkt 73, granica SSE biegnie północno-wschodnią granicą dz. 1399/8 w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt 74, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie południowo-wschodnią granicą dz. 1399/8 w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, w kierunku bramy głównej przy ul. Reymonta do pkt 75. Pkt 75 stanowi narożnik trzech działek: 1399/8, 1399/24 oraz 1253/4 (pas ulicy Reymonta). W pkt 75 granica SSE załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie południowo-zachodnią granicą dz. 1399/8, wzdłuż ul. Reymonta, do pkt 76, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie północno-zachodnią granicą dz. 1399/8 do pkt 73, od którego opis rozpoczęto.

Pkt 77 stanowi najbardziej na północ wysunięty narożnik dz. 1399/9. Począwszy od pkt 77, granica SSE biegnie północno-wschodnią granicą dz. 1399/9, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt 78. Pkt 78 jest narożnikiem trzech działek: 1399/9, 1399/23, 1399/24. Od pkt 78 granica biegnie w tym samym kierunku północno-wschodnią granicą dz. 1399/23 do pkt 79, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą dz. 1399/23 do pkt 80. Pkt 80 jest narożnikiem trzech działek: 1399/11, 1399/23, 1399/24. W pkt 80 granica SSE załamuje się i biegnie południowo-wschodnią granicą dz. 1399/23, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt 81. Pkt 81 jest narożnikiem trzech działek: 1399/11, 1399/23 i 1253/4 (pas ul. Reymonta). W pkt 81 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie południowo-zachodnią granicą dz. 1399/23 wzdłuż ul. Reymonta do pkt 82, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie północno-zachodnią granicą dz. 1399/23 do pkt 83. W pkt 83 granica załamuje się i biegnie północną granicą dz. 1399/23 do pkt 84. Pkt 84 stanowi narożnik trzech działek: 1399/9, 1399/23, 1399/24. W pkt 84 granica SSE załamuje się pod kątem ostrym w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowo-zachodnią granicą dz. 1399/9, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt 85, tu załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie północno-zachodnią granicą dz. 1399/9, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt 77, od którego opis rozpoczęto.

Obręb Sanok-Posada

Pkt 86 stanowi najdalej na północ wysunięty narożnik dz. 2584/53. Począwszy od pkt 86, granica SSE biegnie północno-wschodnią granicą dz. 2584/53 do pkt 87, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie północno-zachodnią granicą dz. 2584/50 do pkt 88, tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie wzdłuż torów kolejowych północno-wschodnią granicą dz. 2584/50 do pkt 89. Z pkt 89 granica SSE biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż torów kolejowych północno-wschodnią granicą dz. 2584/33 do pkt 90, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną południowo-wschodnią granicą dz. 2584/33 do pkt 91, dalej biegnie linią łamaną w kierunku północno-zachodnim południowo-zachodnią granicą dz. 2584/33 do pkt 92 wzdłuż ul. M. Kluski. Od pkt 92 do pkt 93 granica SSE biegnie linią łamaną południową granicą dz. 2584/32, wzdłuż ul. M. Kluski. Od pkt 93 do pkt 94 granica SSE biegnie południowo-zachodnią granicą dz. 2584/50. W pkt 94 granica SSE załamuje się pod kątem ostrym i biegnie w kierunku wschodnim południową granicą dz. 2584/52 do pkt 95. Pkt 95 jest narożnikiem trzech działek: 2584/49, 2584/50, 2584/52. Od pkt 95 do pkt 96 granica SSE biegnie wschodnią granicą dz. 2584/49. W pkt 96 granica SSE załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie północno-wschodnią granicą dz. 2584/49 do pkt 97. Od pkt 97 do pkt 98 granica SSE biegnie w kierunku północno-zachodnim, północno-wschodnią granicą dz. 2584/52, następnie załamuje się po kątem zbliżonym do prostego w kierunku południowo-zachodnim i biegnie zachodnią granicą dz. 2584/52 do pkt 99, dalej biegnie w tym samym kierunku zachodnią granicą dz. 2584/51 do pkt 100, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą dz. 2584/48 do pkt 101, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie zachodnią granicą dz. 2584/48 do pkt 102. Od pkt 102 do pkt 103 granica SSE biegnie w kierunku południowo-zachodnim zachodnią granicą dz. 2584/47 do pkt 103, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południową granicą dz. 2584/46 do pkt 104. Od pkt 104 do pkt 105 granica SSE biegnie południową granicą dz. 2584/50, a dalej w tym samym kierunku od pkt 105 do pkt 106 granica SSE biegnie południową granicą dz. 2584/28. Od pkt 106 do pkt 107 granica SSE biegnie południową granicą dz. 2584/39, następnie od pkt 107 do pkt 108 granica SSE biegnie południową granicą dz. 2584/27, a dalej w tym samym kierunku od pkt 108 do pkt 109 granica SSE biegnie południową granicą dz. 2584/39. Od pkt 103 do pkt 109 granica SSE biegnie ogrodzeniem wzdłuż ul. M. Kluski. W pkt 109 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie północno-zachodnią granicą dz. 2584/39 do pkt 110, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowo-zachodnią granicą dz. 2584/39, wzdłuż drogi wewnętrznej Autosanu do pkt 111, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie zachodnią granicą dz. 2584/40 do pkt 112. Od pkt 112 do pkt 113 granica SSE biegnie linią łamaną południowo-wschodnią i wschodnią granicą dz. 2584/41. Od pkt 113 do pkt 114 granica SSE biegnie zachodnią granicą dz. 2584/41. Od pkt 114 do pkt 115 granica SSE biegnie południowo-zachodnią granicą dz. 2584/39. Od pkt 115 do pkt 116 granica SSE biegnie południowo-zachodnią granicą dz. 2584/36. Między pkt 113 a pkt 116 granica SSE biegnie ogrodzeniem wzdłuż ul. Lipińskiego. W pkt 116 granica SSE załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną południowo-wschodnią i wschodnią granicą dz. 2584/35 do pkt 117, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą dz. 2584/35 do pkt 118. W pkt 118 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ul. Beksińskiego do pkt 119, przecinając główny wjazd na teren Autosanu. Odcinek od pkt 118 do pkt 119 jest zachodnią granicą dz. 2584/15. Od pkt 119 granica SSE biegnie linią łamaną w kierunku północnym, wzdłuż ul. Beksińskiego, zachodnią granicą dz. 2584/13 do pkt 120, a następnie w tym samym kierunku wzdłuż ul. Beksińskiego, północno-zachodnią granicą dz. 2584/53, do pkt 86, od którego opis rozpoczęto.

Pkt 121 jest najdalej na północ wysuniętym narożnikiem dz. 2892/41, jest zarazem narożnikiem trzech działek: 2892/2, 2892/41, 1574/2 (pas ul. Lipińskiego). Począwszy od pkt 121, granica SSE biegnie wzdłuż ul. Lipińskiego północno-wschodnią granicą dz. 2892/41 do pkt 122, stąd dalej biegnie północno-wschodnią granicą dz. 2892/23 do pkt 123, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą dz. 2892/23 do pkt 124, tu załamuje się pod kątem ostrym i biegnie w kierunku zachodnim południową granicą dz. 2892/23 do pkt 125. Od pkt 125 do pkt 126 granica SSE biegnie linią łamaną, wschodnią granicą dz. 2892/24. W pkt 126 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie linią zbliżoną do prostej przez pkt 127, pkt 128, pkt 129 do pkt 130 południową granicą dz. 2892/24. Pkt 130 jest narożnikiem trzech działek: 2892/24, 2892/14, 2892/25. W pkt 130 granica SSE załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie linią zbliżoną do prostej poprzez pkt 131, pkt 132, pkt 133 w kierunku południowo-zachodnim, wschodnią granicą dz. 2892/14 do pkt 134. Pkt 134 jest narożnikiem trzech działek: 2892/14, 2892/21, 2892/30. W pkt 134 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku północno-zachodnim linią zbliżoną do prostej przez pkt 135, pkt 136, pkt 137, pkt 138 południową granicą dz. 2892/14 do pkt 139. W pkt 139 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie wzdłuż ul. Łany zachodnią granicą dz. 2892/14 do pkt 140 i dalej wzdłuż ul. Łany zachodnią granicą dz. 2892/13 do pkt 141, tu załamuje się i biegnie północno-wschodnią granicą dz. 2892/13 do pkt 142, gdzie załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim granicą północną dz. 2892/13 do pkt 143, tu załamuje się i biegnie północno-wschodnią granicą dz. 2892/13 do pkt 144. Pkt 144 jest narożnikiem trzech działek: 2892/13, 2892/41, 2892/42. W pkt 144 granica SSE załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie północno-zachodnią granicą dz. 2892/41, w kierunku północno-wschodnim do pkt 145, w którym załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowo-zachodnią granicą dz. 2892/41 do pkt 146. W pkt 146 granica SSE załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 147 północno-zachodnią granicą dz. 2892/41 do pkt 121, od którego opis rozpoczęto.