Law Journal

Wykaz świadczeń ponadstandardowych.

Dz.U.1998.140.909 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.

Dz.U.1998.140.907 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U.1998.140.906 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych.

Dz.U.1998.139.904 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Regulamin funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dz.U.1998.139.903 | rozporządzenie z dnia 27 października 1998 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.

Dz.U.1998.139.902 | rozporządzenie z dnia 20 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

Dz.U.1998.139.901 | rozporządzenie z dnia 20 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.1998.139.900 | rozporządzenie z dnia 21 października 1998 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 12/98.

Dz.U.1998.138.898 | wyrok z dnia 3 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych.

Dz.U.1998.138.897 | rozporządzenie z dnia 26 października 1998 r. | Akt obowiązujący

Sposób bezpiecznego użytkowania oraz warunki usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dz.U.1998.138.895 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez radnych.

Dz.U.1998.138.893 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Inspekcji Celnej.

Dz.U.1998.137.886 | ustawa z dnia 23 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za wpisanie do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.

Dz.U.1998.136.885 | rozporządzenie z dnia 26 października 1998 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie środków z Funduszu Pracy na restrukturyzację zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.

Dz.U.1998.136.883 | rozporządzenie z dnia 30 października 1998 r. | Akt utracił moc

Książka obiektu budowlanego.

Dz.U.1998.135.882 | rozporządzenie z dnia 19 października 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec".

Dz.U.1998.135.880 | rozporządzenie z dnia 8 października 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".

Dz.U.1998.135.879 | rozporządzenie z dnia 8 października 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".

Dz.U.1998.135.878 | rozporządzenie z dnia 8 października 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, na których obszarze wystąpiła powódź w 1998 r.

Dz.U.1998.135.877 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1998 r. | Akt jednorazowy

Organizacja zebrań żołnierskich oraz szczegółowe zasady wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych.

Dz.U.1998.134.875 | rozporządzenie z dnia 21 października 1998 r. | Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Dz.U.1998.133.872 | ustawa z dnia 13 października 1998 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 7/98.

Dz.U.1998.132.871 | wyrok z dnia 20 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady planowania i wykorzystywania środków budżetowych związanych z działalnością sądów wojskowych.

Dz.U.1998.132.869 | rozporządzenie z dnia 15 października 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady kształtowania cen węgla brunatnego.

Dz.U.1998.132.868 | rozporządzenie z dnia 15 października 1998 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.1998.132.866 | rozporządzenie z dnia 15 października 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.

Dz.U.1998.132.865 | rozporządzenie z dnia 20 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym.

Dz.U.1998.132.864 | rozporządzenie z dnia 20 października 1998 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu - wyniki wyborów na obszarze kraju).

Dz.U.1998.131.861 | obwieszczenie z dnia 23 października 1998 r. | Akt indywidualny

Przepisy techniczno-budowlane dla lotnisk cywilnych.

Dz.U.1998.130.859 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1998 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1998.129.857 | rozporządzenie z dnia 21 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.

Dz.U.1998.129.856 | rozporządzenie z dnia 15 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999.

Dz.U.1998.129.854 | rozporządzenie z dnia 22 września 1998 r. | Akt utracił moc

Grecja-Polska. Traktat o przyjaźni i współpracy. Ateny.1996.06.12.

Dz.U.1998.129.852 | umowa międzynarodowa z dnia 12 czerwca 1996 r. | Akt obowiązujący

Rolnicze centra kształcenia ustawicznego.

Dz.U.1998.128.850 | rozporządzenie z dnia 8 października 1998 r. | Akt utracił moc

Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Dz.U.1998.128.849 | rozporządzenie z dnia 2 października 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U.1998.128.848 | rozporządzenie z dnia 14 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Utrata mocy obowiązującej art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Dz.U.1998.127.847 | obwieszczenie z dnia 8 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb sprzedaży osobnych kwater stałych.

Dz.U.1998.127.846 | rozporządzenie z dnia 7 października 1998 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.1998.127.842 | rozporządzenie z dnia 9 października 1998 r. | Akt utracił moc

Pełnienie służby poza granicami państwa przez żołnierzy zawodowych.

Dz.U.1998.127.840 | rozporządzenie z dnia 22 września 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Dz.U.1998.126.839 | rozporządzenie z dnia 24 września 1998 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.1998.126.837 | rozporządzenie z dnia 7 października 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.

Dz.U.1998.126.836 | rozporządzenie z dnia 2 października 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.

Dz.U.1998.126.831 | rozporządzenie z dnia 29 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.

Dz.U.1998.126.830 | rozporządzenie z dnia 29 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Zakres i sposób prowadzenia dokumentacji przez lekarzy weterynarii leczących zwierzęta.

Dz.U.1998.125.827 | rozporządzenie z dnia 25 września 1998 r. | Akt utracił moc

Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi.

Dz.U.1998.124.825 | rozporządzenie z dnia 14 września 1998 r. | Akt utracił moc

Równoważna ilość innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych.

Dz.U.1998.124.824 | rozporządzenie z dnia 14 września 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.1998.124.822 | rozporządzenie z dnia 18 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Rodzaje schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposób jego obniżania.

Dz.U.1998.124.820 | rozporządzenie z dnia 18 września 1998 r. | Akt obowiązujący