Law Journal

Szczegółowe warunki i tryb wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery.

Dz.U.1998.124.818 | rozporządzenie z dnia 16 września 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Dz.U.1998.124.816 | rozporządzenie z dnia 16 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Rejestr instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1998.124.811 | rozporządzenie z dnia 15 września 1998 r. | Akt utracił moc

Tryb tworzenia i likwidacji instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1998.124.810 | rozporządzenie z dnia 15 września 1998 r. | Akt utracił moc

Biegli z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Dz.U.1998.122.806 | rozporządzenie z dnia 16 września 1998 r. | Akt utracił moc

Metody obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla źródeł istniejących i projektowanych.

Dz.U.1998.122.805 | rozporządzenie z dnia 3 września 1998 r. | Akt utracił moc

Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania stanowisk w muzeach oraz tryb ich stwierdzania.

Dz.U.1998.122.804 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1998 r. | Akt utracił moc

Przebieg służby wojskowej żołnierzy zawodowych po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny.

Dz.U.1998.122.800 | rozporządzenie z dnia 3 września 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania oraz sposób organizacji straży ochrony kolei.

Dz.U.1998.121.799 | rozporządzenie z dnia 9 września 1998 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb umarzania dowodów zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego.

Dz.U.1998.121.795 | rozporządzenie z dnia 7 września 1998 r. | Akt utracił moc

Wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

Dz.U.1998.121.793 | rozporządzenie z dnia 8 września 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie emisji obligacji rocznej pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.

Dz.U.1998.121.791 | rozporządzenie z dnia 17 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.

Dz.U.1998.121.789 | rozporządzenie z dnia 15 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze.

Dz.U.1998.121.788 | rozporządzenie z dnia 8 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Najem lokali mieszkalnych i dodatki mieszkaniowe.

Dz.U.1998.120.787 t.j. | ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 1/98.

Dz.U.1998.120.786 | wyrok z dnia 1 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przewozu osób i bagażu.

Dz.U.1998.120.785 | rozporządzenie z dnia 7 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na niektóre drogi publiczne w 1998 r.

Dz.U.1998.120.784 | rozporządzenie z dnia 2 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Wynagradzanie wojewódzkich komisarzy wyborczych i ich zastępców.

Dz.U.1998.120.782 | rozporządzenie z dnia 11 września 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie rodzajów obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne.

Dz.U.1998.120.780 | rozporządzenie z dnia 9 września 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.1998.120.779 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1998 r. | Akt utracił moc

Sposób, zakres i warunki stosowania środków ochrony roślin w leśnym użytkowaniu gruntów.

Dz.U.1998.120.777 | rozporządzenie z dnia 2 września 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Ryszarda Czarneckiego.

Dz.U.1998.120.775 | rozporządzenie z dnia 11 września 1998 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgów wojskowych oraz określenie ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania.

Dz.U.1998.120.774 | rozporządzenie z dnia 3 września 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.

Dz.U.1998.119.772 | rozporządzenie z dnia 3 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1998.118.770 | obwieszczenie z dnia 9 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Tarnowie.

Dz.U.1998.118.768 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1998 r. | Akt indywidualny

Wysokość opłaty od wniosku o uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia kolegium do spraw wykroczeń.

Dz.U.1998.118.766 | rozporządzenie z dnia 3 września 1998 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

Dz.U.1998.118.764 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1998 r. | Akt utracił moc

XI emisja obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym oraz jej warunki.

Dz.U.1998.118.763 | rozporządzenie z dnia 4 września 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór ciepła.

Dz.U.1998.118.762 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór paliw gazowych.

Dz.U.1998.118.761 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej.

Dz.U.1998.118.760 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o systemie oświaty.

Dz.U.1998.117.759 | ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks cywilny oraz ustawa - Prawo przewozowe.

Dz.U.1998.117.758 | ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektóre ustawy.

Dz.U.1998.117.756 | ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1998.116.755 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Dz.U.1998.116.753 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1998 r. | Akt obowiązujący

Flaga oraz oznakowanie jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej.

Dz.U.1998.116.751 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Określenie szczegółów stroju urzędowego sędziów i ławników sądów wojskowych.

Dz.U.1998.116.750 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Dz.U.1998.115.748 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Dz.U.1998.115.746 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących działalności zawodowej.

Dz.U.1998.115.745 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1998 r. | Akt utracił moc

Objęcie wojskowym dozorem technicznym urządzeń technicznych.

Dz.U.1998.114.737 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1998 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru opłaty skarbowej.

Dz.U.1998.114.735 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1998 r. | Akt utracił moc

Właściwość terytorialna organów powołujących komisje egzaminacyjne dla przewodników górskich.

Dz.U.1998.113.733 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1998 r. | Akt utracił moc