Likwidator Głównego Urzędu Ceł. - Dz.U.2002.43.408 - OpenLEX

Likwidator Głównego Urzędu Ceł.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.43.408

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 kwietnia 2002 r.
w sprawie likwidatora Głównego Urzędu Ceł.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa likwidatora Głównego Urzędu Ceł, tryb i warunki likwidacji Głównego Urzędu Ceł, zakres zadań i uprawnień likwidatora, w tym dotyczących w szczególności przekazania dokumentacji właściwym organom, oraz inne działania zapewniające sprawne przeprowadzenie likwidacji.
Główny Urząd Ceł ulega likwidacji w terminie do dnia 31 lipca 2002 r.
Proces likwidacji, o którym mowa w § 1, nastąpi w trybie całkowitego zniesienia Głównego Urzędu Ceł na warunkach przejęcia jego zadań, składników majątkowych i personelu przez organy wskazane w ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw, zwanej dalej "ustawą".
Z dniem 1 maja 2002 r. Minister Finansów powoła likwidatora Głównego Urzędu Ceł, zwanego dalej "likwidatorem", którego działalność zostanie zakończona z dniem 31 lipca 2002 r.
Likwidator w zakresie swojej działalności podlega Ministrowi Finansów.
Likwidator jest obowiązany do realizacji zadań mających na celu prawidłowe i terminowe przeprowadzenie procesu likwidacji Głównego Urzędu Ceł, o którym mowa w art. 7 ustawy.
Do obowiązków likwidatora należy:
1)
sporządzenie szczegółowego harmonogramu likwidacji i czynności polikwidacyjnych w uzgodnieniu z Ministrem Finansów lub osobą przez niego upoważnioną,
2)
oszacowanie kosztów likwidacji i opracowanie preliminarza wydatków,
3)
realizacja budżetu państwa w okresie likwidacji,
4)
powiadomienie właściwego banku o otwarciu likwidacji,
5)
ustalenie aktywów i pasywów na dzień poprzedzający postawienie w stan likwidacji oraz sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253),
6)
opracowywanie i przedkładanie Ministrowi Finansów propozycji i dokumentacji niezbędnej do zmiany miejsca pełnienia służby lub wykonywania pracy, przeniesień, zwolnień ze służby lub pracy, przekazywania wolnych etatów do organów przejmujących,
7)
opracowanie analizy i przedstawienie Ministrowi Finansów wniosków dotyczących spraw prawnych i majątkowych (grunty i inne nieruchomości, sprzęt i wyposażenie, wierzytelności, umowy cywilnoprawne, decyzje i inne akty prawne nakładające na Główny Urząd Ceł zobowiązania lub przyznające prawa, rozliczenia budżetowe), wraz z terminami realizacji,
8)
przekazanie w ustalonych terminach dokumentacji Głównego Urzędu Ceł odpowiednim organom przejmującym,
9)
egzekucja należności innych niż określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 76, poz. 809, Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) oraz zaspokojenie lub zabezpieczenie roszczeń wierzycieli Głównego Urzędu Ceł,
10)
przekazanie Ministrowi Finansów środków pieniężnych po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych,
11)
sporządzenie bilansu zamknięcia na dzień zakończenia likwidacji,
12)
sporządzanie sprawozdań, do których był zobowiązany Prezes Głównego Urzędu Ceł, oraz comiesięcznych sprawozdań dla Ministra Finansów z postępów prac likwidacyjnych i sprawozdania końcowego z zakończenia procesu likwidacji na dzień zakończenia działalności likwidatora,
13)
wykonywanie innych niezbędnych czynności likwidacyjnych.
Harmonogram, o którym mowa w § 7 pkt 1, powinien zawierać terminy wykonania czynności niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia procesu likwidacji.
Dokumentacja spraw wszczętych i niezakończonych przez Główny Urząd Ceł zostanie przekazana organom przejmującym w terminie do dnia 30 czerwca 2002 r., a pozostała dokumentacja - w terminie do dnia 31 lipca 2002 r.
Finansowanie czynności likwidacyjnych będzie realizowane ze środków budżetowych w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r.